16 november 2020

2020-11-16: Saoedische advocaat stelt dat de ware locatie van de Al-Aqsa-moskee ‘niet in Jeruzalem is’ - Saudi lawyer says true location of Al-Aqsa Mosque "is not in Jerusalem"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Al Aqsa moskee in Jeruzalem is een van ’s werelds oudste permanente islamitische gebouwen die werd voltooid in 705 na Chr.

Een Saoedi-Arabische advocaat stelt dat de Al-Aqsa (de verste) moskee, die traditioneel beschouwd wordt als de derde heiligste plaats van de islam nà Mekka en Medina, in feite niet op het Al-Aqsa-complex (Tempelberg) in de oude stad van Jeruzalem ligt.

Osama Yamani schreef in het Saoedische nieuwscentrum Okaz en beweerde dat de echte moskeezich feitelijk bevindt in Al Ju’ranah, in de buurt van Mekka in Saoedi-Arabië.

In zijn artikel betoogde Yamani dat de eeuwenlange verwarring voortkomt uit het feit dat geschiedenisboeken Al-Aqsa ten onrechte in Jeruzalem hebben gelokaliseerd:

Jeruzalem is niet Al-Aqsa, wat niet wordt genoemd in de missies die Allah aan Mohammed en de kaliefen gaf. Evenzo is Jeruzalem een stad en is Al-Aqsa een moskee.

Yamani voegde eraan toe dat de moslims oorspronkelijk niet in de richting van Mekka stonden tijdens het bidden, maar in plaats daarvan naar Jeruzalem, een functie opgelegd door de vijfde kalief Abd al-Malik van de Umayyad-dynastie, die de aangrenzende Rotskoepel bouwde in 691 na Chr. Yamani legde uit dat:

Er zijn verhalen die zijn beïnvloed door politieke overwegingen die de doeleinden van die tijd dienden, en soms wordt beweerd dat ze niets te maken hebben met geloof of het volgen van religieuze dictaten.

Het paard al-Buraq waarmee Mohammed ten hemel steeg op de plek van de Rotskoepel in Jeruzalem

Bij het plaatje hierboven: De islamitische traditie schrijft voor dat, hoewel het feit dat de profeet Mohammed fysiek nooit in Jeruzalem is geweest, en dat ook met geen woord in de Koran wordt gezegd, de legende bevestigt dat hij opsteeg naar de hemel op al-Buraq – een gevleugeld paard waarvan wordt gezegd dat het is opgestegen van de eerste steen onder de Rotskoepel in Jeruzalem.

We zijn al getuige van hoe een ideeënoorlog binnen de islamitische wereld eruitziet met soennitische en sjiitische moslims die een strijd voortzetten die al meer dan 1300 jaar woedt. Een gevecht over de zogenaamde ‘echte’ locatie van de Al-Aqsa-moskee tussen Saoedi’s en Palestijnen zou op dezelfde manier tot problemen kunnen leiden.

al-aksa-1893a
Plaatje van de binnenzijde van de Al Aqsa moskee op de Tempelberg in Jeruzalem uit 1893. De moskee is van oorsprong een christen Byzantijnse kerk. met name de Kerk van de Heilige Maagd. Na de verovering van Jeruzalem in 638 na Christus, werd Jeruzalem ge-islamiseerd en werd onder andere de christelijke kerk door de moslimveroveraars in 705 na Chr. omgebouwd tot de huidige Al Aqsa moskee. 

De oorspronkelijke pilaren die nog te zien zijn op het plaatje hierboven, raakten in 1927 en 1936 zwaar beschadigd door aardbevingen. Echter, in 1938 doneerde de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini, een bondgenoot van Adolf Hitler vóór en tijdens WOII, een scheepslading marmer afkomstig uit de steengroeven in het Italiaanse Carrara. Het centraal plafond werd opnieuw bekleed en de Byzantijnse bogen en stenen vloer werden eveneens vervangen met Mussolini’s Carraramarmer (plaatje hieronder) ….Bronnen: Babosh. 
♦ naar een artikel “Saudi lawyer claims Al-Aqsa Mosque’s true location ‘is not in Jerusalem‘” van 15 november 2020 op de site van i24NEWS*************************
ENGLISH:

The Al Aqsa Mosque in Jerusalem is one of the world's oldest permanent Islamic buildings, completed in 705 AD.

A Saudi Arabian lawyer argues that the Al-Aqsa (the furthest) mosque, traditionally considered to be the third holiest site of Islam after Mecca and Medina, is not in fact on the Al-Aqsa (Temple Mount) complex in the old city of Jerusalem.

Osama Yamani wrote in the Saudi news outlet Okaz, claiming that the real mosque is actually in Al Ju'ranah, near Mecca in Saudi Arabia.

In his article, Yamani argued that the centuries of confusion stems from the fact that history books have falsely located Al-Aqsa in Jerusalem:

Jerusalem is not Al-Aqsa, which is not mentioned in the missions Allah gave to Muhammad and the caliphs. Likewise, Jerusalem is a city and Al-Aqsa is a mosque.

Yamani added that the Muslims originally did not face Mecca while praying, but instead they were facing Jerusalem, a post imposed by the fifth caliph Abd al-Malik of the Umayyad dynasty, who built the adjacent Dome of the Rock in 691 after Chr. Yamani explained that:

There are stories influenced by political considerations that served the purposes of the time, and are sometimes said to have nothing to do with beliefs or following religious dictates.

The horse al-Buraq with which Mohammed ascended to heaven at the site of the Dome of the Rock in Jerusalem


In the picture above: Islamic tradition dictates that while the fact that the Prophet Muhammad never physically visited Jerusalem, nor is a word said in the Qur'an, the legend confirms that he ascended to heaven on all - Buraq - a winged horse said to have taken off from the foundation stone under the Dome of the Rock in Jerusalem.

We are already witnessing what a war of ideas within the Islamic world looks like with Sunni and Shia Muslims continuing a struggle that has raged for over 1,300 years. A fight over the so-called "real" location of the Al-Aqsa Mosque between Saudis and Palestinians could similarly lead to problems.

al-aksa-1893a
Image of the inside of the Al Aqsa mosque on the Temple Mount in Jerusalem from 1893. The mosque is originally a Christian Byzantine church. especially the Church of the Blessed Virgin. After the conquest of Jerusalem in 638 AD, Jerusalem was Islamized and became, among other things, the Christian church by the Muslim conquerors in 705 AD. converted into the current Al Aqsa mosque.

The original pillars, which can still be seen in the picture above, were badly damaged by earthquakes in 1927 and 1936. However, in 1938, Italian fascist leader Benito Mussolini, an ally of Adolf Hitler before and during WWII, donated a shipload of marble from the quarries in Carrara, Italy. The central ceiling was re-covered and the Byzantine arches and stone floor were also replaced with Mussolini's Carrara marble (picture below)….


Sources: Babosh.
♦ to an article “Saudi lawyer claims Al-Aqsa Mosque's true location" is not in Jerusalem "dated November 15, 2020 on the i24NEWS site