17 november 2020

2020-11-17: VIDEO - Europese delegatie uitgejouwd en weggejaagd van Givat Hamatos, Jeruzalem - European delegation booed and chased away from Givat Hamatos, Jerusalem

EU-vertegenwoordiger voor de Palestijnen Sven Kühn von Burgsdorff omringd door Israëlische activisten van Im Tirtzu tijdens een bezoek aan de Joodse wijk Givat Hamatos in Jeruzalem, 16 november 2020 [beeldbron: Raphael Ahren / TOI]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een delegatie van de Europese Unie geleid door EU-vertegenwoordiger Sven Kühn von Burgsdorff bezocht op maandag een locaties in Jeruzalem en in Judea & Samaria maar botsten op een groepje pro-Israëlactivisten van de ngo Im Tirtzu die de delegatieleden uitscholden voor ‘antisemieten’ en ‘voorstanders van terreur’.

Terwijl ze hen maandagochtend wegjaagden van de heuveltop van Givat Hamatos, schreeuwden ze letterlijk non-stop tegen hen terwijl ze over velden liepen vol gras, modder en steen. ‘Je moet je schamen!’ schreeuwden de activisten tegen de functionarissen.

De groep, die 14 EU-landen plus Noorwegen vertegenwoordigde, was gekomen om te protesteren tegen Israëls publicatie van een aanbesteding voor 1.257 Joodse huizen in een gebied in de oostelijk gelegen wijken van Jeruzalem dat strategisch is voor zowel Israëliërs als Palestijnen. De activisten schreeuwden:

U steunt terreur. Jullie zijn antisemieten. U bent tegen Joods bouwen. Zwijg en ga naar huis. Volgens de Bijbel is dit Joods land. Dit is de Joodse hoofdstad van Israël.

De activisten maakten vooral bezwaar tegen het feit dat de groep werd ingelicht door twee extreemlinkse Israëlische NGO’s, Ir Amim en Peace Now, en noemden hun vertegenwoordigers ‘verraders!’ en ‘hypocrieten’.

De EU-delegatie probeerde een persconferentie te houden op twee verschillende locaties op Givat Hamatos voordat ze het opgaf nadat ze werden verjaagd door Im Tirtzu-activisten en verhuisde naar een gebied bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in de wijk Talpiot in Jeruzalem. Maar zelfs toen ze naar hun auto’s liepen, werden ze omsingeld door de activisten.

Israël is van mening dat het project nodig is om zijn greep op een verenigd Jeruzalem te versterken. Maar de Palestijnen, de EU en de internationale gemeenschap beweren dat het Joodse gebouw in dat gebied van Jeruzalem het onmogelijk zou maken om van Jeruzalem de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat te maken.

Het gebied ligt naast de Palestijnse stad Bethlehem. Het ligt dicht bij de Joodse wijken Gilo en Har Homa in Jeruzalem. De internationale gemeenschap stelt dat de drie buurten samen de Palestijnse gebieden in Jeruzalem scheiden van het nabijgelegen Bethlehem en daarom de aangrenzende Palestijnse staat onmogelijk maken.

De premier van de Palestijnse Autoriteit, Mohammad Shtayyeh, tweette maandag:

De nieuwe Israëlische projecten voor koloniale nederzettingen in bezet Palestina omvatten plannen voor eenheden en wegen die tot doel hebben de Palestijnse wijken in Jeruzalem verder te omsingelen; Het loskoppelen van de stad van de resterende Westelijke Jordaanoever naar haar volledige isolement.

De vertrekkende Trump-regering stelt dat Israël uiteindelijk het grootste deel van Jeruzalem kan behouden, inclusief Givat Hamatos, in elke definitieve statusovereenkomst met de Palestijnen. Maar tijdens zijn vier jaar in functie erkende de Amerikaanse president Donald Trump de Israëlische soevereiniteit over heel Jeruzalem niet.

De regering-Trump heeft niet publiekelijk bezwaar gemaakt tegen de Joodse bouw in Oost-Jeruzalem en heeft geen commentaar gegeven op het Givat Hamatos-project. Premier Benjamin Netanyahu vertelde verslaggevers in Jeruzalem dat Israël de regering-Trump op de hoogte bracht van de publicatie van de aanbesteding.

De verkozen Amerikaanse president Joe Biden is van mening dat Jeruzalem de hoofdstad moet worden van een toekomstige Palestijnse staat. Aangenomen wordt dat hij tegen het project is, maar hij heeft geen verklaring afgegeven.

ILTV: Israel confirms plans to advance settlement construction in Jerusalem

In een gesprek met verslaggevers beschuldigde Burgsdorff Netanyahu ervan actie te hebben ondernomen voordat Biden op 20 januari naar het Witte Huis ging. Burgsdorff zei:

De indruk dat de autoriteiten feiten ter plaatse wilden creëren voordat de nieuwe verkozen president aantreedt. We zijn ernstig bezorgd over het feit dat als dit huisvestingsproject doorgaat, de vooruitzichten voor een aaneengesloten verbinding tussen Jeruzalem en de andere delen van de bezette Westelijke Jordaanoever erg moeilijk kunnen worden. Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap een eensgezind standpunt inneemt tegen een dergelijke constructie, die volgens het internationaal recht illegaal is. Het internationaal recht moet worden gehandhaafd.

De Im Tirtzu-groep legde een verklaring af na het bezoek van Givat Hamatos, waarin ze bezwaar maakte tegen de poging van de EU om Israël te dicteren waar het wel en niet kon bouwen in de hoofdstad van het land:

We kwamen om de EU te vertellen die terreur steunt, dat de staat Israël al lange tijd geen kolonie meer is, maar een onafhankelijke staat.

De linkse ngo Peace Now, dat een kleine tegendemonstratie had gehouden ter ondersteuning van de EU in Givat Hamatos, hing een groot bord op met de tekst: “Hier zal de tweestatenoplossing worden begraven” en zei:

Netanyahu beschadigt de relatie van Israël met zijn twee grootste handelspartners, de EU en de VS, door een marginaal nederzettingenbeleid te voeren. Deze regering moet weer bij zinnen komen en Israëls nationale belangen boven die van de nederzettingenagenda plaatsen.


Bronnen: Brabosh: 
♦ naar een artikel van Tovah Lazaroff “EU delegation heckled as antisemites, hounded off Givat Hamatos” van 17 november 2020 op de site van The Jerusalem Post♦ naar een artikel van Raphael Ahren “Right-wing activists chase EU envoy from site of planned East Jerusalem project” van 16 november 2020 op de site van The Times of Israel


****************************
ENGLISH:

EU Representative for Palestinians Sven Kühn von Burgsdorff surrounded by Im Tirtzu's Israeli activists on a visit to Jerusalem's Givat Hamatos Jewish Quarter, November 16, 2020 [image source: Raphael Ahren / TOI]

A delegation from the European Union led by EU representative Sven Kühn von Burgsdorff visited sites in Jerusalem and in Judea & Samaria on Monday but ran into a group of pro-Israel activists from the NGO Im Tirtzu who called the delegation members' anti-Semites' and ' advocates of terror '.

As they chased them away from the hilltop of Givat Hamatos on Monday morning, they literally shouted at them non-stop as they walked across fields full of grass, mud and stone. "Shame on you!" The activists yelled at the officials.

The group, representing 14 EU countries plus Norway, had come to protest Israel's publication of a tender for 1,257 Jewish homes in an area in the eastern neighborhoods of Jerusalem that is strategic for both Israelis and Palestinians. The activists shouted:

You support terror. You are anti-Semites. You are against Jewish building. Shut up and go home. According to the Bible, this is Jewish land. This is the Jewish capital of Israel.
The activists particularly objected to the group being briefed by two far-left Israeli NGOs, Ir Amim and Peace Now, calling their representatives "traitors!" And "hypocrites.
"

The EU delegation attempted to hold a press conference in two different locations on Givat Hamatos before giving up after being chased away by Im Tirtzu activists and moving to an area near United Nations headquarters in the Talpiot neighborhood of Jerusalem. But even as they walked to their cars, they were surrounded by the activists.

Israel believes the project is necessary to strengthen its hold on a united Jerusalem. But the Palestinians, the EU and the international community argue that the Jewish building in that area of Jerusalem would make it impossible to make Jerusalem the capital of a future Palestinian state.

The area is adjacent to the Palestinian city of Bethlehem. It is close to the Jewish Gilo and Har Homa neighborhoods in Jerusalem. The international community argues that the three neighborhoods together separate the Palestinian territories in Jerusalem from nearby Bethlehem and therefore make the adjacent Palestinian state impossible.

Palestinian Authority Prime Minister Mohammad Shtayyeh tweeted Monday:

The new Israeli projects for colonial settlement in occupied Palestine include plans for units and roads aimed at further encircling the Palestinian neighborhoods in Jerusalem; Disconnecting the city from the remaining West Bank to its complete isolation.

The outgoing Trump administration argues that Israel could ultimately keep most of Jerusalem, including Givat Hamatos, in any final status deal with the Palestinians. But during his four years in office, US President Donald Trump did not recognize Israeli sovereignty over all of Jerusalem.

The Trump administration has not publicly objected to Jewish construction in East Jerusalem and has not commented on the Givat Hamatos project. Prime Minister Benjamin Netanyahu told reporters in Jerusalem that Israel notified the Trump administration of the publication of the tender.

US President-elect Joe Biden believes that Jerusalem should become the capital of a future Palestinian state. He is believed to be against the project but has not issued a statement.

ILTV: Israel confirms plans to advance settlement construction in Jerusalem

Speaking to reporters, Burgsdorff accused Netanyahu of taking action before Biden went to the White House on Jan. 20. Burgsdorff said:

The impression that the authorities wanted to create facts on the spot before the new president-elect takes office. We are deeply concerned that if this housing project continues, the prospects for a continuous link between Jerusalem and the other parts of the occupied West Bank could become very difficult. It is important that the international community takes a unified position against such a construction, which is illegal under international law. International law must be upheld.

The Im Tirtzu group issued a statement after Givat Hamatos' visit, in which they objected to the EU's attempt to dictate Israel where it could and could not build in the country's capital:

We came to tell the EU that supports terror that the state of Israel has long been no longer a colony, but an independent state.

The left-wing NGO Peace Now, which had held a small counter-demonstration in support of the EU in Givat Hamatos, put up a large sign that read: "This is where the two-state solution will be buried" and said:

Netanyahu is damaging Israel's relationship with its two largest trading partners, the EU and the US, by pursuing marginal settlement policies. This government needs to regain its senses and put Israel's national interests above those of the settlement agenda.

Sources: Brabosh: ♦ to an article by Tovah Lazaroff “EU delegation heckled as antisemites, hounded off Givat Hamatos” from 17 November 2020 on the site of The Jerusalem Post ♦ to an article by Raphael Ahren “Right-wing activists chase EU envoy from site of planned East Jerusalem project ”of November 16, 2020 on the site of The Times of Israel