17 november 2020

2020-11-17: Frankrijk is het nieuwe Syrië: ‘We zullen jullie allemaal onthoofden!’ - France is the new Syria: "We will behead you all!"

18+ Een waarschuwing is hier op zijn plaats.
In dit artikel staan twee heftige foto's die emoties kunnen opwekken. 

18+ A warning is in order here.
This article contains two intense photos that can arouse emotions.

Nederlands - English

NEDERLANDS

De jonge & moderne afgevaardigden van de Religie der Vrede zijn een verrijking van onze samenleving. [bron: TS, 16 november 2020]

Terwijl de Franse president Emmanuel Macron werkt aan de wet tegen ‘islamistisch separatisme’, dreigen islamisten veel hoofden te scheiden van de lichamen van talrijke burgemeesters en professoren.

Op verschillende plaatsen in Lyon zijn geschriften verschenen waarin Jérémie Bréaud, de Macroniaanse burgemeester van Bron (Rhône), dreigde te worden onthoofd, waardoor minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin de eerste burger onder bescherming plaatste. “Jérémie Bréaud, we zullen je onthoofden, zoon van Satan”. En nogmaals: ‘We zullen leraren en studenten onthoofden.’

‘Ik ben niet bang en ik zal niet opgeven’, antwoordde Bréaud. Identieke bedreigingen waren gericht tegen de burgemeester van het achtste arrondissement van Lyon, Olivier Berzane, op de muren van een school. De Vereniging van Burgemeesters vertelt over honderden bedreigingen die de afgelopen dagen zijn gearriveerd.

Volgens France Info zijn er tweehonderd onderzoeken naar doodsbedreigingen geopend in verband met de onthoofding van professor Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine. ‘Er zijn veel bedreigingen gericht op publieke figuren en leraren’, zegt een gerechtelijke bron tegen Le Parisien.

Mosoel, Noord-Irak, 19 februari 2016. Onthoofding van de  15-jarige Ayham Hussein omdat hij naar westerse popmuziek luisterde. Hij werd betrapt toen hij een CD draaide met liedjes van o.a. The Beatles ‘A Hard Days Night’ en ‘Help’, maar The Beatles zijn hem helaas niet komen helpen … [beeldbron: Asia News.it]

‘Ik zal je onthoofden’
In Essonne werd een burgemeester met de dood bedreigd nadat hij hulde had gebracht aan Paty. Dit is Stéphane Raffalli, de eerste socialistische burger van Ris-Orangis. “O hatelijke Fransman, je beledigt de profeet Mohammed, we zullen je nek eraf trekken.

‘Soortgelijke gebeurtenissen tegen gekozen functionarissen zijn waargenomen in Île-de-France’, zei Le Parisien. Dat het klimaat gloeiend was, werd begrepen tijdens de eerbetoon aan Paty in de scholen, waar ‘vierhonderd overtredingen van de minuut stilte’ werden gemeld, zoals minister van Onderwijs, Jean-Michel Blanquer, zojuist heeft onthuld.

Studenten flootten tijdens het moment van stilte ter herinnering, anderen lachten, anderen die de foto van Paty onthoofd verspreidden. Op een middelbare school in Caluire-et-Cuire, in de buurt van Lyon, dreigde een student een leraar ‘zijn hoofd af te hakken’. In Gisors (Eure) verspreidde een meisje een foto van Paty die knielde voor haar metgezellen.

Ze variëren van 160 gevallen van weigering om deel te nemen aan de minuut stilte tot onderbrekingen en, erger nog, 150 gevallen van het vergoelijken van islamitisch terrorisme. Het fenomeen is zo wijdverbreid dat in Albertville, Savoye, de politie vier tienjarige kinderen en hun ouders naar het politiebureau moest roepen omdat ze in de klas, in woorden gericht aan de leraren, zeiden dat “die leraar het verdiende om te sterven.”

Zelfs de burgemeester van Le Touquet, Daniel Fasquelle, was het onderwerp van doodsbedreigingen na een post op Paty, zoals Mohamed Boudjellaba, burgemeester van Givors: “Macron we gaan je hoofd afhakken met die klootzak van Boudjellaba.

Een ingenieur is zojuist gearresteerd voor het bedreigen van Laurent, de professor in geschiedenis en geografie in de regio Grenoble en die in het reality-tv-programma ‘Koh-Lanta’ met onthoofding verschijnt en zegt: ‘Ik zal je onthoofden‘. Laurent was bezig met het voorbereiden van een video-eerbetoon aan Paty. ‘Weet je wat we leraren aandoen?’ schreef de islamist.

Een andere leraar geschiedenis en aardrijkskunde van de Jacques Prévert middelbare school in Noisy-le-Grand werd bedreigd. In Reims hoorde een politieagent een chauffeur zeggen: ‘Ik zal je hoofd eraf hakken zoals Paty’. Béchir Ben Hassen, een imam die in Tunesië verboden is om te prediken, verscheen op video op sociale media en herinnerde eraan dat de vier juridische scholen van de islam onthoofding bekrachtigen voor iedereen die ‘de profeet beledigt’.

De docenten worden op de hoogte gebracht en met hen de burgemeesters die hen ondersteunen. In een interview met Le Soir zei de Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer dat professoren die zich bedreigd voelen, om bescherming kunnen vragen. ‘Mijn vader zal je onthoofden.’ vertelde een leerling aan zijn leraar op de Pierre Mendes France-school in Saumur.

Hij deed het in de klas, waar iedereen bij was zoals IS deed met de leraren van Raqqa. De soundtrack van deze wijdverspreide islamiseringsnachtmerrie werd gisteren uitgezonden door een rapper uit Parijs die zichzelf ‘Maka’ noemt. Het stuk is getiteld ‘S ***** P ***’, de initialen van de onthoofde professor. “Laten we Samuel Paty kelen, zonder empathie.” In zijn hand, een machete. Degene die Frankrijk in tweeën deelt.


Bronnen: Brabosh: ♦ naar een artikel van Giulio Meotti “We will behead you all” – France is the new Syria” van 16 november 2020 op de site van Arutz Sheva************************
ENGLISH:

The young & modern delegates of the Religion of Peace are an enrichment of our society. [source: TS, November 16, 2020]

While French President Emmanuel Macron is working on the law against "Islamist separatism", Islamists are threatening to separate many heads from the bodies of numerous mayors and professors.

Writings have appeared in several places in Lyon in which Jérémie Bréaud, the Macronian mayor of Bron (Rhône), threatened to be beheaded, causing Interior Minister Gérald Darmanin to put the first citizen under protection. “Jérémie Bréaud, we will behead you, son of Satan”. And again, "We will behead teachers and students."

"I am not afraid and I will not give up," said Bréaud. Identical threats were directed against the mayor of Lyon's eighth arrondissement, Olivier Berzane, on the walls of a school. The Association of Mayors tells about hundreds of threats that have arrived in recent days.

According to France Info, 200 death threat investigations have been opened in connection with the beheading of Professor Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine. "There are many threats aimed at public figures and teachers," a judicial source told Le Parisien.

Mosul, Northern Iraq, 19 February 2016. Decapitation of 15-year-old Ayham Hussein for listening to Western pop music. He was caught spinning a CD with songs from The Beatles "A Hard Days Night" and "Help", but the Beatles didn't come to help him ... [image source: Asia News.it]

"I will decapitate you"
In Essonne, a mayor was threatened with death after paying tribute to Paty. This is Stéphane Raffalli, Ris-Orangis' first socialist citizen. "Oh hateful Frenchman, you insult the Prophet Mohammed, we will rip your neck off."

"Similar events against elected officials have been observed in Île-de-France," said Le Parisien. That the climate was scorching was understood during the tribute to Paty in the schools, where "400 violations of the minute of silence" were reported, as Education Minister Jean-Michel Blanquer has just revealed.

Students whistled as a reminder during the moment of silence, others laughed, others spread the photo of Paty beheaded. At a high school in Caluire-et-Cuire, near Lyon, a student threatened to "cut off his head" a teacher. In Gisors (Eure), a girl spread a photo of Paty kneeling before her companions.

They range from 160 cases of refusal to participate in the minute of silence to interruptions and, worse, 150 cases of condoning Islamic terrorism. The phenomenon is so widespread that in Albertville, Savoy, the police had to call four ten-year-old children and their parents to the police station because they said in class, in words addressed to the teachers, that "that teacher deserved to die."

Even the Mayor of Le Touquet, Daniel Fasquelle, was the subject of death threats after a post on Paty, such as Mohamed Boudjellaba, Mayor of Givors: "Macron we are going to cut your head off with that bastard from Boudjellaba."

An engineer has just been arrested for threatening Laurent, the professor of history and geography in the Grenoble region, who appears on the reality TV show "Koh-Lanta" with decapitation and says, "I will behead you". Laurent was preparing a video tribute to Paty. "Do you know what we do to teachers?" Wrote the Islamist.

Another history and geography teacher from Jacques Prévert secondary school in Noisy-le-Grand was threatened. In Reims, a police officer overheard a driver say, "I'll chop your head off like Paty." Béchir Ben Hassen, an imam forbidden from preaching in Tunisia, appeared on video on social media, recalling that Islam's four legal schools sanction decapitation for anyone who "insults the prophet."

The teachers are informed and with them the mayors who support them. In an interview with Le Soir, French Education Minister Jean-Michel Blanquer said that professors who feel threatened can ask for protection. "My father will decapitate you," a student told his teacher at the Pierre Mendes France school in Saumur.

He did it in class, where everyone was there as IS did with the teachers of Raqqa. The soundtrack to this widespread Islamization nightmare was broadcast yesterday by a rapper from Paris who calls himself "Maka". The piece is entitled "S ***** P ***", the initials of the headless professor. "Let's kill Samuel Paty, without empathy." In his hand, a machete. The one who divides France in two.


Sources: Brabosh: ♦ to an article by Giulio Meotti “We will behead you all” - France is the new Syria ”of November 16, 2020 on the site of Arutz Sheva