18 november 2020

2020-11-18: IDF treft Syrisch leger en Iraanse Revolutionaire Garde na aantreffen explosieven - IDF strikes Syrian army and Iranian Revolutionary Guard after discovery of explosives

Een Israëlische militair van de explosievenopruimingsdienst tijdens de operatie waarbij de geïmproviseerde explosieven onschadelijk zijn gemaakt

IDF treft Syrisch leger en Iraanse Revolutionaire Garde na aantreffen geïmproviseerde explosieven

Na geïmproviseerde explosieven te hebben ontdekt in het grensgebied tussen Israël en Syrië, heeft de Israëlische luchtmacht posities van zowel het Syrische leger als de Iraanse Revolutionaire Garde in Syrië getroffen. Een boodschap tegen Iraanse ingraving, aldus een woordvoerder van de IDF.

Door: CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

Dinsdag werden geïmproviseerde explosieven op Israëlisch territorium langs de grens met Syrië aangetroffen. De bommen lagen vlak bij het Israëlische veiligheidshek, dat een aantal meters diep op Israëlisch grondgebied is aangelegd. De explosieven zijn door een genie-eenheid van de IDF onschadelijk gemaakt.

In een statement meldde het Israëlische leger het Syrische regime verantwoordelijk te houden voor alles wat in Syrië plaatsvindt. “We zullen geen enkele schending van onze soevereiniteit tolereren”, aldus de IDF naar aanleiding van het ontdekken van de geïmproviseerde explosieven. 

In de nacht van dinsdag op woensdag volgde het Israëlische antwoord op de geïmproviseerde explosieven. Meerdere gebouwen van de Iraanse Revolutionaire Garde in Syrië zijn getroffen door de Israëlische luchtmacht. Daarnaast is ook een Syrische legerbasis gebombardeerd. Syrische luchtafweer kwam in actie tegen de Israëlische vliegtuigen, waarop ook deze posities zijn getroffen.

Syrisch staatsmedium SANA meldt dat drie Syrische militairen zijn omgekomen bij de Israëlische vergeldingsaanval. Het is vooralsnog bekend of Iraniërs slachtoffer zijn geworden bij de bombardementen. 

IDF-woordvoerder Hidai Zilberman spreekt van een boodschap aan Iran dat diens ingraving in Syrië niet wordt getolereerd en een boodschap aan Syrië dat het verantwoordelijk wordt gehouden voor het toestaan van de aanwezigheid van de Iraanse Revolutionaire Garde in het land. In augustus had Israël een vergelijkbare boodschap afgegeven, aldus Zilberman, maar deze was toen blijkbaar “niet duidelijk ontvangen”.

In augustus vond een infiltratiepoging vanuit Syrië plaats. Vier infiltranten werden in de nacht van 2 op 3 augustus gespot in de buurt van de grens met Israël. Het veiligheidshek tussen Israël en Syrië ligt een aantal meter ten westen van de grens in het zuiden van de Golan, en is dus niet de markering van de grens. De vier infiltranten bevonden zich toen dus al technisch gezien enige tijd op Israëlisch territorium. De groep had geïmproviseerde explosieven geplaatst bij een onbemande legerpost. Hierop openden zowel de Israëlische luchtmacht als een militairen van de Maglan commando-eenheid het vuur op de militanten, waarbij ze alle vier zijn omgekomen. In antwoord op de verijdelde grensaanval trof de IAF een dag later posities van het Syrische leger.

Schendingen terugtrekkingsakkoord

Tussen Syrië en Israël is sprake van een zogenaamde bufferzone, waartoe in 1974 onder toezicht van de VN een overeenkomst is getekend. Afgesproken is dat dat Syrische troepen niet de oostelijke lijn – Bravo genoemd – zullen overtreden, en dat het Israëlische leger niet de westelijke lijn – Alpha – oversteekt.

Sinds de start van de Syrische burgeroorlog hebben regelmatig schendingen plaatsgevonden van het terugtrekkingsakkoord. Tijdens gevechten tussen rebellen en het Syrische regeringsleger kwam het weleens voor dat een verdwaald projectiel in door Israël gecontroleerd gebied neerkwam. Het Israëlische leger reageerde hier steevast op met vergeldingsaanvallen op het leger van de Syrische president Assad. In sommige gevallen werd hier door groeperingen op ingespeeld door bewust op Israël te schieten om een reactie van de IDF tegen het Syrische leger te ontlokken. Daarnaast vonden meerdere infiltratiepogingen plaats.

Inmiddels heeft het Syrische leger weer de overhand in een groot deel van het buurland van Israël. Dat betekent echter niet dat het terugtrekkingsakkoord weer wordt gerespecteerd, zo blijkt nu weer.

Volgens het Israëlische leger is het Syrische leger zelf ook aanwezig in de bufferzone – in strijd met het terugtrekkingsakkoord. Een reden tot zorgen, daar het leger van Assad samenwerkt met de Iraanse Revolutionaire Garde en Iraanse proxies zoals Hezbollah.


****************************
ENGLISH:

An Israeli Explosive Ordering Service soldier during the operation in which the improvised explosives were defused

IDF strikes Syrian army and Iranian Revolutionary Guard after discovery of improvised explosives

After discovering improvised explosives in the border area between Israel and Syria, the Israeli Air Force has hit positions of both the Syrian military and the Iranian Revolutionary Guard Corps in Syria. A message against Iranian burial, said an IDF spokesman.

By: CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

Improvised explosives were found on Israeli territory along the border with Syria on Tuesday. The bombs were close to the Israeli security fence, which is several meters deep on Israeli territory. The explosives have been deactivated by an IDF engineer unit.

In a statement, the Israeli army said it held the Syrian regime responsible for everything that takes place in Syria. "We will not tolerate any violation of our sovereignty," the IDF said following the discovery of the improvised explosives.

In the night from Tuesday to Wednesday, the Israeli response to the improvised explosives followed. Several buildings of the Iranian Revolutionary Guard Corps in Syria have been hit by the Israeli Air Force. In addition, a Syrian army base has also been bombed. Syrian anti-aircraft defenses came into action against Israeli planes, which also hit these positions.

Syrian state media SANA reports that three Syrian soldiers were killed in the Israeli retaliatory attack. It is still known whether Iranians were victims of the bombings.

IDF spokesman Hidai Zilberman speaks of a message to Iran that its burial in Syria will not be tolerated and a message to Syria that it is held responsible for allowing the Iranian Revolutionary Guard's presence in the country. Israel had delivered a similar message in August, Zilberman said, but apparently it was "not clearly received" at the time.

An infiltration attempt from Syria took place in August. Four infiltrators were spotted near the border with Israel on the night of 2 to 3 August. The security fence between Israel and Syria is a few meters west of the border in the south of the Golan, so it is not the border marker. The four infiltrators had therefore been technically on Israeli territory for some time. The group had placed improvised explosives at an unmanned army post. Following this, both the Israeli Air Force and a military from the Maglan commando unit opened fire on the militants, killing all four. In response to the thwarted border attack, the IAF struck positions of the Syrian army a day later.

Withdrawal Agreement Violations

There is a so-called buffer zone between Syria and Israel, to which an agreement was signed in 1974 under the supervision of the UN. It has been agreed that Syrian forces will not cross the eastern line - called Bravo - and the Israeli army will not cross the western line - Alpha.

Violations of the Withdrawal Agreement have occurred on a regular basis since the start of the Syrian Civil War. During clashes between rebels and the Syrian government army, it was sometimes the case that a stray missile landed in Israel-controlled territory. The Israeli army consistently responded with retaliatory attacks on the army of Syrian President Assad. In some cases, groups responded by deliberately shooting at Israel to elicit a response from the IDF against the Syrian army. In addition, several infiltration attempts took place.

Meanwhile, the Syrian army has regained the upper hand in much of Israel's neighboring country. However, that does not mean that the Withdrawal Agreement will be respected again, as it appears again.

According to the Israeli army, the Syrian army itself is also present in the buffer zone - in violation of the withdrawal agreement. This is a cause for concern as Assad's military is working with the Iranian Revolutionary Guard Corps and Iranian proxies such as Hezbollah.