19 november 2020

2020-11-19: Palestijnse Autoriteit hervat veiligheidscoördinatie met Israel - Palestinian Authority resumes security coordination with Israel

Het Arafatplein in Ramallah (Foto: Rania al-Bahara)

De Palestijnse Autoriteit (PA) hervat de veiligheidscoördinatie met Israel, die zij in mei dit jaar demonstratief hadden opgezegd. Na de formatie van de huidige Israelische regering en het aangekondigde voornemen om delen van de Westelijke Jordaanoever onder Israelische rechtsmacht te brengen, in de volksmond ‘annexatie’, zegde de PA iedere samenwerking met de VS en Israel op. Nu deze plannen na ondertekening van de Abraham-akkoorden van de baan zijn, zal de relatie tussen de PA en Israel ‘teruggaan naar hoe dingen waren voor 19 mei 2020 geweest was’, volgens een Palestijnse woordvoerder.

Bron: CIDI - JOSHUA FRIEDMANN

PA-premier Mohammad Shtayyeh beschreef de hervatting van betrekkingen met Israel als noodzakelijk om het coronavirus te bestrijden: “Wij hervatten de contacten met de Israeli’s, nu zij bevestigd hebben dat zij zich aan de afspraken met ons zullen houden. Onze levens zijn zo samengevlochten met die van de Israeli’s, en we kunnen het coronavirus echt niet in ons eentje bestrijden,” verklaarde de premier tijdens een Zoomconferentie georganiseerd door de Council on Foreign Relations (CFR).

Een woordvoerder van het Israelische ministerie van Defensie juicht de ontwikkeling toe. “Wij weken hier al weken aan,” aldus de woordvoerder. “Defensieminister Benny Gantz gaf een duidelijke boodschap aan de Palestijnen tijdens zijn besprekingen met EU ambassadeurs dat hij graag de coördinatie wilde hervatten. Er waren ook clandestiene contacten tussen COGAT (het orgaan van de IDF dat coördineert met civiele instanties in Palestijnse gebieden) en zijn Palestijnse tegenhangers.” Ondanks de officiële beëindiging van veiligheidscoördinatie, heeft de PA in de afgelopen periode een aanval op Israelische soldaten helpen voorkomen.

Nu officiële samenwerking tussen Jeruzalem en Ramallah weer mogelijk is, lijkt het erop dat de PA zich ook bereid zal tonen om zo’n 3 miljard sjekel (ca. €800 miljoen) aan Palestijns belastinggeld in ontvangst te nemen, dat voor Israel volgens afspraken namens de PA geïnd was, maar dat Ramallah vervolgens weigerde om aan te nemen. In lijn met Israelische wetgeving zijn van dit bedrag alle door de PA uitbetaalde vergoedingen aan Palestijnse terroristen in de desbetreffende periode reeds afgetrokken.******************************
ENGLISH:

Arafat Square in Ramallah (Photo: Rania al-Bahara)

The Palestinian Authority (PA) is resuming security coordination with Israel, which they demonstratively canceled in May this year. Following the formation of the current Israeli government and its announced intention to bring parts of the West Bank under Israeli jurisdiction, popularly called "annexation," the PA canceled all cooperation with the US and Israel. With these plans out of the way following the signing of the Abraham Accords, the relationship between the PA and Israel will "go back to how things were before May 19, 2020," according to a Palestinian spokesman.

Source: CIDI - JOSHUA FRIEDMANN

PA Prime Minister Mohammad Shtayyeh described the resumption of relations with Israel as necessary to combat the coronavirus: “We are resuming contacts with the Israelis, now that they have confirmed that they will stick to agreements with us. Our lives are so intertwined with those of the Israelis, and we really cannot fight the coronavirus on our own, ”said the prime minister at a Zoom conference hosted by the Council on Foreign Relations (CFR).

A spokesman for the Israeli Defense Ministry welcomes the development. "We have been working on this for weeks," said the spokesman. Defense Minister Benny Gantz gave a clear message to the Palestinians during his talks with EU ambassadors that he would like to resume coordination. There were also clandestine contacts between COGAT (the IDF body that coordinates with civilian agencies in Palestinian territories) and its Palestinian counterparts. ” Despite the official end of security coordination, the PA has helped prevent an attack on Israeli soldiers in recent times.

Now that official cooperation between Jerusalem and Ramallah is possible again, it seems that the PA will also show its willingness to receive some 3 billion shekels (approx. the PA was collected, but that Ramallah subsequently refused to accept. In line with Israeli law, all compensation paid by the PA to Palestinian terrorists during the relevant period has already been deducted from this amount.