20 november 2020

2020-11-20: Recent de diepste aanvalstunnel ontdekt vanuit Gaza naar Israël. - Recently discovered the deepest attack tunnel from Gaza to Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Recent ontdekte aanvalstunnel vanuit Gaza naar Israël is de diepste die ooit door Hamas werd gegraven

De IDF heeft donderdagmiddag nieuwe informatie vrijgegeven over de terreurtunnel van Hamas die vorige maand aan de grens met Gaza werd ontdekt. De terroristen ontvluchtten de tunnel toen de camera’s van het technische korps erin werden gestoken.

Dit is de diepste tunnel die Hamas ooit heeft gegraven op zowat 74 meter onder de grond. De lengte van de tunnel bedraagt meer dan 2 kilometer (1,2 mijl). en werd vanuit Khan Younis in Gaza door Hamas-terroristen uitgegraven én gebetonneerd met een snelheid van vijf meter per dag.

De IDF bouwde een lift om de troepen in staat te stellen af te dalen in de tunnel die tientallen meters het Israëlische grondgebied in de zuidelijke Gazastrook binnendrong.

De Israel Defense Forces (IDF) bevestigden eerder dat het om een gebetonneerde aanvalstunnel ging die rechtstreeks vanuit de Gazastrook leidde naar de Israëlische gemeenschap van de kibboets Kissufim op Israëlisch grondgebied en dat deze werd gegraven door de terreurgroep Hamas.

Kissufim is een kleine Joodse gemeenschap die behoort tot de Regionale Raad van Eshkol die 32 Joodse gemeenschappen omvat. Opgericht in 1951 wonen er  tegenwoordig 279 burgers (telling 2019). De economie van de kibboets is grotendeels afhankelijk van de melkproductie, de kippenhouderij, een citrusboomgaard en een avocadoboomgaard. Andere inkomsten worden gegenereerd via het verhuren van land aan de Israel Defense Forces.

De nabijgelegen grensovergang van Israël naar de Gazastrook, genoemd naar de kibboets, was de hoofdroute voor het verkeer naar het Israëlische nederzettingenblok Gush Katif. Echter na de uitvoering van het disengagement plan van wijlen premier Ariel Sharon (1928-2014) werd de grensovergang van Kissufim op 12 september 2005 gesloten nadat de laatste Israëlische soldaat de Strook had verlaten.

Het doel van Hamas van het bouwen van dergelijke grensoverschrijdende tunnels is uiteraard terreur. Bliksemsnelle aanslagen uitvoeren op Israëlisch grondgebied en eventueel burgers of soldaten ontvoeren die dan later kunnen geruild worden voor Palestijnse terroristen in Israëlische gevangenschap.

Zoals bv. wat de toen 19-jarige IDF-korporaal Gilad Shalit overkwam die op 25 juni 2006 werd ontvoerd door Hamas en pas op 18 oktober 2011 vrijkwam in ruil voor 1.027 Palestijnse terroristenen criminelen.

De IDF werkt aan het voltooien van de omtrek van de barrière aan de grensgrens, die een betonnen muur zal zijn met bewegende robotica en een speciale militaire operatiekamer. De ‘slimme muur’ zal tunnels kunnen lokaliseren en het graven van tunnels naar Israëlisch grondgebied voorkomen.


In 2016 gaf Hamas 120 miljoen dollar uit aan het bouwen van terreurtunnels. Van de gebruikte miljoenen tonnen cement en andere bouwmaterialen hadden veel huizen, scholen en ziekenhuizen kunnen gebouwd worden …


Bronnen: Brabosh: 
♦ naar een artikel “Underground terror: The deepest tunnel Hamas ever dug” van 19 november 2020 op de site van Arutz Sheva
♦ naar een artikel van Alexander Fulbright “IDF uncovers Gaza ‘terror tunnel’ that penetrated into Israeli territory
” van 20 oktober 2020 op de site van The Times of Israel**************************
ENGLISH:

Recently discovered attack tunnel from Gaza to Israel is the deepest ever dug by Hamas

The IDF released new information on Thursday afternoon about the Hamas terror tunnel discovered on the Gaza border last month. The terrorists fled the tunnel when the cameras of the technical force were inserted.

This is the deepest tunnel Hamas has ever dug at some 74 meters underground. The tunnel length is more than 2 kilometers (1.2 mi). and was dug out and concreted from Khan Younis in Gaza by Hamas terrorists at a speed of five meters a day.

The IDF built an elevator to enable troops to descend into the tunnel that penetrated several dozen meters into Israeli territory in the southern Gaza Strip.

The Israel Defense Forces (IDF) previously confirmed that it was a concrete assault tunnel leading directly from the Gaza Strip to the Israeli community of the Kibbutz Kissufim on Israeli territory and that it was being dug by the Hamas terror group.

Kissufim is a small Jewish community belonging to the Eshkol Regional Council which includes 32 Jewish communities. Founded in 1951, it currently houses 279 citizens (census 2019). The kibbutz's economy is largely dependent on milk production, chicken farming, a citrus grove and an avocado orchard. Other income is generated by leasing land to the Israel Defense Forces.

The nearby border crossing from Israel to the Gaza Strip, named after the kibbutz, was the main route for traffic to the Israeli settlement bloc Gush Katif. However, after the implementation of the late Prime Minister Ariel Sharon's disengagement plan (1928-2014), the Kissufim border crossing was closed on September 12, 2005 after the last Israeli soldier left the Strip.

Hamas's goal of building such cross-border tunnels is, of course, terror. Carrying out lightning-fast attacks on Israeli territory and possibly kidnapping civilians or soldiers who can later be exchanged for Palestinian terrorists in Israeli captivity.

Gilad Shalit Such as what happened to the then 19-year-old IDF Corporal Gilad Shalit who was kidnapped by Hamas on June 25, 2006 and only released on October 18, 2011 in exchange for 1,027 Palestinian terrorist criminals.

The IDF is working to complete the perimeter of the border border barrier, which will be a concrete wall with moving robotics and a dedicated military operating room. The "smart wall" will be able to locate tunnels and prevent tunnel digging into Israeli territory.


In 2016, Hamas spent $ 120 million on building terror tunnels. From the millions of tons of cement and other building materials used, many houses, schools and hospitals could have been built ...


Sources: Brabosh:
♦ to an article “Underground terror: The deepest tunnel Hamas ever dug” of November 19, 2020 on the site of Arutz Sheva
♦ to an article by Alexander Fulbright “IDF uncovers Gaza 'terror tunnel' that penetrated into Israeli territory” from October 20, 2020 on The Times of Israel site