20 november 2020

2020-11-20: Pompeo: BDS is een 'kanker'; de VS verklaren de beweging 'antisemitisch - Pompeo: BDS is a ‘cancer’; US to declare movement ‘anti-Semitic.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering onmiddellijk maatregelen zal nemen om Amerikaanse overheidsfinanciering van BDS-groepen in te trekken.

Door: Paul Shindman, World Israel News

Staatssecretaris Mike Pompeo zei donderdag dat de regering van de Verenigde Staten de anti-Israëlische boycot-, desinvesterings- en sanctiebeweging antisemitisch en zich zal inzetten om de federale financiering van elke groep die haar ondersteunt, in te trekken.

Op een persconferentie in Jeruzalem, na gesprekken met premier Benjamin Netanyahu, zei Pompeo dat het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken betekent "dat we de wereldwijde anti-Israëlische BDS-campagne als antisemitisch zullen beschouwen."

"We zullen onmiddellijk stappen ondernemen om organisaties te identificeren die zich bezighouden met hatelijk BDS-gedrag en de steun van de Amerikaanse overheid voor dergelijke groepen in te trekken", zei Pompeo. "We willen achter alle andere landen staan die de BDS-beweging erkennen als de kanker die het is, en we zijn vastbesloten om het te bestrijden."

De stap van de federale regering sluit aan bij besluiten van 30 van de 50 Amerikaanse staten, die verschillende wetten hebben aangenomen om de staatsfinanciering te verbieden voor groepen die zijn aangesloten bij deze beweging, die probeert alle contacten met de staat Israël te verbieden in een poging Israel te dwingen te capituleren voor Palestijnse eisen. In mei werd Oklahoma de 30e Amerikaanse staat die de deelstaatregering verbood contracten te sluiten met entiteiten die Israël boycotten.

BDS-oprichter Omar Barghouti heeft het bestaansrecht van Israël als Joodse staat verworpen en zei dat hij slechts één staat zou accepteren waarin de Palestijnen totale soevereiniteit hebben. In 2005 richtte hij BDS op, dat honderden anti-Israëlische organisaties en afdelingen over de hele wereld samenbrengt. In 2014 verklaarde Barghouti dat Palestijnen recht hebben op "verzet met alle middelen, inclusief gewapend".

De BDS-beweging promoot d.m.v. financiële steun, academische en culturele boycots van Israël, zogenaamd als een geweldloos protest tegen de zogenaamde "Israëlische bezetting". De beweging roept niet op tot vrede of een tweestatenoplossing. Critici beweren dat BDS activiteiten een moderne vorm van antisemitisme zijn met het doel om de staat Israël te vernietigen.

Netanyahu vertelde Pompeo dat de aankondiging van de Amerikaanse actie "gewoon geweldig klinkt".

Pompeo maakte zijn opmerkingen tijdens een tweedaags bezoek aan Israël, waar hij woensdag een ontmoeting had met Netanyahu en een bezoek bracht aan de Bahreinse minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif bin Rashid Al-Zayani. Pompeo noemde de aankondiging van de opening van de Israëlische en Bahreinse ambassades in elk respectief land "een echt historische stap".

De secretaris zal de nederzetting Psagot ten noorden van Jeruzalem bezoeken die een wijn naar hem heeft vernoemd, en vervolgens de strategische Golanhoogten bezoeken.

Vanuit Israël zal Pompeo naar de Golfstaten Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten reizen en zijn laatste stop is in Saoedi-Arabië om kroonprins Mohammed bin Salman te ontmoeten voordat hij op 23 november terugkeert naar de VS, op tijd voor Thanksgiving.************************
ENGLISH:

Secretary of State says government will immediately take steps to withdraw U.S. government funding from BDS groups.

By: Paul Shindman, World Israel News

Secretary of State Mike Pompeo said Thursday that the United States government is declaring the anti-Israel boycott, divestment and sanctions movement to be anti-Semitic and will move to cut federal funding to any group that supports it.

At a press conference in Jerusalem after talks with Prime Minister Benjamin Netanyahu, Pompeo said that the decision by the State Department means “that we will regard the global anti-Israel BDS campaign as anti-Semitic.”

“We will immediately take steps to identify organizations that engage in hateful BDS conduct and withdraw U.S. government support for such groups,” Pompeo said. “We want to stand with all other nations that recognize the BDS movement for the cancer that it is, and we’re committed to combating it.”

The move by the federal government joins decisions by 30 of the 50 states that have passed differing laws banning state funding for groups affiliated with the movement that seeks to ban all contacts with the State of Israel in an attempt to force it to capitulate to Palestinian demands. In May, Oklahoma became the 30th American state to prohibit the state government from contracting with entities that boycott the Israel.

BDS founder Omar Barghouti has rejected Israel’s right to exist as a Jewish state and said he would only accept a single state where Palestinians have total sovereignty. In 2005, he founded BDS, which brings together hundreds of anti-Israel organizations and branches around the world. In 2014, Barghouti stated that Palestinians have a right to “resistance by any means, including armed resistance.”

The BDS movement promotes financial, academic and cultural boycotts of Israel, ostensibly as a nonviolent protest of the so-called “Israeli occupation.” The movement does not call for peace or a two-state solution. Critics charge that its activities are a modern form of anti-Semitism and that its objective is to destroy the State of Israel.

Netanyahu told Pompeo that the announcement of the U.S. move “sounds simply wonderful.”

Pompeo made his remarks during a two-day visit to Israel, where he met Wednesday with Netanyahu and visiting Bahrain Foreign Minister Abdullatif bin Rashid Al-Zayani. Pompeo called the announcement of the opening of the Israeli and Bahraini embassies in each respective country “a truly historic step.”

The Secretary will visit the settlement of Psagot north of Jerusalem that named a wine after him, then visit the strategic Golan Heights.

From Israel, Pompeo will travel to the Gulf countries of Bahrain, the United Arab Emirates, and his final stop will be in Saudi Arabia to meet with Crown Prince Mohammed bin Salman before returning to the U.S. on Nov. 23 in time for Thanksgiving.