20 november 2020

2020-11-20: Emmanuel Macron stelt een ultimatum voor Franse moslims - Emmanuel Macron issues ultimatum to French Muslims

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Franse president stelt 'republikeinse-waarden-ultimatum' aan moslimleiders en eist dat ze een handvest ondertekenen waarin wordt ontkend dat de islam een politieke beweging is.

Door ArutzSehva7

De Franse president Emmanuel Macron heeft een ultimatum gesteld aan de Franse moslimleiders, als onderdeel van zijn poging om de radicale islam de kop in te drukken na een reeks terroristische aanslagen.

Op woensdag vaardigde Macron een "handvest van republikeinse waarden" uit, waardoor de 'Franse Raad van het Moslimgeloof' 15 dagen de tijd krijgen om het document te ondertekenen.

Het handvest richt een nationale raad van imams op, die bevoegd zou zijn om religieuze moslimleiders te accrediteren, of omgekeerd om leiders van accreditatie te ontdoen.

Bovendien definieert het handvest de islam in Frankrijk als een religie en niet als een politieke beweging, en verbiedt het "buitenlandse inmenging" in moslimgroepen.

Macron heeft het Franse secularisme gepromoot na een reeks terroristische aanslagen door islamisten in Frankrijk, waaronder de onthoofding van een leraar na het vertonen van een cartoon van Mohammed die vorige maand aan een klas werdt getoond.

Naast het handvest over de islam heeft Macron woensdag een aantal beleidswijzigingen voorgesteld om religieuze radicalisering tegen te gaan.

Nieuwe stappen zijn onder meer verscherpte beperkingen voor thuisonderwijs en strengere handhaving van anti-spijbelregels. Volgens het plan zouden kinderen een uniek identificatienummer krijgen om scholen te helpen hun aanwezigheid te verzekeren, waarbij ouders tot zes maanden gevangenisstraf kunnen krijgen wegens spijbelen van hun kinderen.


*************************
ENGLISH:

French president issues 'republican values ultimatum' to Muslim leaders, demanding they sign charter denying Islam is a political movement.

By ArutzSehva7

French President Emmanuel Macron has issued an ultimatum to French Muslim leaders, as part of his bid to clamp down on radical Islam following a string of terrorist attacks.

On Wednesday, Macron issued a “charter of republican values”, giving the French Council of the Muslim Faith 15 days to sign on to the document.

The charter establishes a national council of imams, which would be empowered to accredit religious Muslim leaders, or, conversely to strip leaders of accreditation.

In addition, the charter defines Islam in France as a religion and not a political movement, and bars “foreign interference” in Muslim groups.

Macron has promoted French secularism, following a string of terrorist attacks by Islamists in France, including the beheading of a teacher over cartoons of Muhammad shown to a class last month.

In addition to the charter on Islam, Macron proposed a number of policy changes Wednesday aimed at curbing religious radicalization.

Among the new steps are tightened restrictions on home-schooling and stricter enforcement of anti-truancy regulations. Under the plan, children would be given a unique identification number to help schools ensure their attendance, with parents being subject to up to six months in jail for their children’s truancy.