25 november 2020

2020-11-25: Hamas tegen Israël: ‘Geef ons meer beademingsapparaten of wij schieten meer raketten af’ - Hamas to Israel: "Give us more respirators or we'll fire more missiles"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Gisteren vertelden Hamas-bronnen de Libanese krant Al-Akhbar dat het via Egypte een bericht naar Israël stuurde dat ‘de dingen uit de hand zouden kunnen lopen als gevolg van de grote druk op de Strip’, en dat de raket die zaterdagavond werd gelanceerd naar Ashkelon slechts een waarschuwingsschot was.

Hamas eist meer ventilatoren voor Gaza, dat de afgelopen weken zwaar is getroffen door COVID-19. Gaza heeft slechts 100 bedden uitgerust met ventilatoren, en ze hebben nu een capaciteit van 70%. Israël stemde er deze week mee in om 15 extra ventilatoren te sturen, en de Palestijnse Autoriteit heeft weinig interesse getoond om ze naar Gaza te sturen.

Israël blokkeert geen enkele internationale medische hulp om Gaza te bereiken. 

Hamas dreigt niet direct met het afvuren van raketten op Israël, maar het zegt dat als de zaken erger worden, ze anderen er niet van zullen weerhouden raketten op Israël af te schieten. Dit is een typische Hamas-poging om de verantwoordelijkheid (en Israëlische vergelding) voor raketbeschietingen te vermijden.

In april bedreigde Hamas ‘leider in Gaza, Yahya Sinwar, Israël op dezelfde manier door te zeggen dat …

[..] als Gaza niet genoeg ademhalingsmaskers krijgt zullen we ze met geweld uit Israël halen en de ademhaling van 6 miljoen Israëliërs zal stilgelegd worden.

Israël heeft meer dan 8 miljoen burgers, van wie ongeveer 6 miljoen Joods zijn, dus het was gewoon weer een dreiging van genocide door Hamas die de wereld negeerde.

Plaatje hierboven (screenhot video): De Palestijnse ‘niet-zo-vreedzame’ leider van Hamas, Yahya Sinwarzei opvrijdagavond 6 april 2018 aka ‘Katsjoe Dag’:

Gaza zal de Palestijnse kwestie terug in de politieke arena brengen. Vanaf daar zullen wij er alles aan doen om Israël af te schrikken en bang te maken. Demonstraties zullen blijven doorgaan. We zullen de grenzen afschaffen, we zullen hun harten uit hun lijven rukken en we zullen bidden in Jeruzalem.


Bronnen: Brabosh: 
♦ naar een artikel van EoZ “Hamas threatens Israel – ‘Send us more ventilators or you’ll get bombed’” van 24 november 2020 op de site van Elder of Ziyon


******************************
ENGLISH:

Yesterday, Hamas sources told Lebanese newspaper Al-Akhbar that it was sending a message to Israel through Egypt that `` things could get out of hand due to the great pressure on the Strip, '' and that the rocket launched on Saturday evening to Ashkelon was just a warning shot.

Hamas is demanding more fans for Gaza, which has been badly hit by COVID-19 in recent weeks. Gaza has only 100 beds equipped with fans, and they now have a capacity of 70%. Israel agreed this week to send 15 additional fans, and the Palestinian Authority has shown little interest in sending them to Gaza.

Israel is not blocking any international medical aid from reaching Gaza.

Hamas is not directly threatening to fire missiles at Israel, but it says that if things get worse, they will not stop others from firing missiles at Israel. This is a typical Hamas attempt to avoid responsibility (and Israeli retaliation) for rocket fire.

In April, Hamas "leader in Gaza, Yahya Sinwar, threatened Israel in the same way, saying that ...

[..] if Gaza doesn't get enough respirators we will forcibly remove them from Israel and the breathing of 6 million Israelis will be stopped.

Israel has more than 8 million citizens, about 6 million of whom are Jewish, so it was just another threat of genocide by Hamas that the world ignored.

Picture above (screen shot video): The Palestinian "not-so-peaceful" leader of Hamas, Yahya Sinwar, said on Friday evening April 6, 2018 aka "Katchu Day":

Gaza will bring the Palestinian issue back into the political arena. From there, we will do everything we can to scare and frighten Israel. Demonstrations will continue. We will abolish the borders, we will tear their hearts out and we will pray in Jerusalem.


Sources: Brabosh: ♦ To an article by EoZ “Hamas threatens Israel -" Send us more fans or you'll get bombed "from November 24, 2020 on the site of Elder of Ziyon