02 december 2020

2020-12-02: Instroom van Palestijnse ‘asielzoekers’ in België ondervindt weinig hinder van coronacrisis - Inflow of Palestinian "asylum seekers" in Belgium is little affected by the corona c

 De open-grenzen cultuur in België slaapt nooit. Jonge gezonde mannen,  voornamelijk afkomstig uit Afghanistan, Syrië, Irak en ‘Palestina’, schuiven aan bij het aanmeldcentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. De voorhoede zo blijkt. Hun families komen later over via de Belgische wet op gezinshereniging. In het geval van de Palestijnen is dat slechts een formaliteit  [beeldbron: Het Nieuwsblad]

Ondanks de COVID-crisis die de vrijheid van de Belgen om te reizen ernstig bemoeilijkt, blijft het aantal asielaanvragen vrij stabiel vergeleken met voorgaande jaren. De eerste tien maanden van 2020 vroegen 12.860 mensen asiel aan in België waarvan 570 Palestijnen, het merendeel uit de Gazastrook.

De Gazanen hebben blijkbaar een uitweg gevonden om hun land te verlaten en die weg loopt blijkbaar direct naar België. Het is niet bekend hoeveel leden van de terreurorganisaties Hamas, Islamitische Jihad en de PFLP aldus mee België binnen raken met de onophoudelijke instroom van asielzoekers.

Maar dat interesseert niemand in Brussel. “Alles wat Israël schaadt is mooi meegenomen“, luidt het in de Wetstraat.

Terwijl Israël de transitposten strak controleert, is Egypte lakser met de blokkade. Zo geraken de Gazanen in Cairo, niet om daar te blijven, maar om hun geluk te proberen in Europa. En België is een geprefereerde bestemming. Vanuit Cairo vliegen ze naar Istanboel en van daar via omwegen naar ons land.

Of ze vliegen via Spanje, waar de nieuwe regering de grenzen opende, om de toestroom door te wuiven naar het noorden. Sommige Gazanen slagen erin om zelfs direct vanuit Cairo naar Brussel te vliegen. Gazanen die in Egypte vertoeven, hebben uiteraard geen behoefte aan een Belgisch asiel, want ze zijn in Egypte in veiligheid.

Als zij in Turkije of in Spanje vertoeven, zijn zij ook daar in veiligheid. Bovendien is niet duidelijk hoeveel van de Syrische asielzoekers, momenteel de grootste groep, er zich overwegend staatloze Palestijnen bevinden, omdat Syrië haar vluchtelingen van 1948 en duizenden nakomelingen, nooit heeft willen nationaliseren noch integreren.

Syrische Palestijnen worden al decennialang in Syrië behandeld als tweede- en zelfs derderangsburgers. Een grove schending van de mensenrechten waar in het Westen nooit iemand aanstoot aan heeft genomen.

De Arabische media hebben kritiek geuit op de PA vanwege het gebrek aan vermogen om de stroom van emigranten te keren en heeft opgemerkt dat het fenomeen gevaarlijk is omdat de emigranten het burgerschap zullen verkrijgen in hun land van bestemming, afnemend van het aantal zogenaamde Palestijnse vluchtelingen die in aanmerking zouden komen om ‘terug te keren naar Palestina’ onder het ‘recht op terugkeer’ en vergelijken zelfs de immigratie met de Nakba van 1948, de vlucht vooruit van de Arabieren tijdens de heroprichting van de staat Israël.

Waarom België?
De commissaris-generaal voor de vluchtelingen is niet zeker waarom de Palestijnen massaal voor België kiezen. Wij denken wel te weten waarom.

De federale excellenties van de liberale familie en Alexander De Croo (Ontwikkelingssamenwerking en tegenwoordig premier) en zijn gevolg, steken hun kritiek voor Israël niet onder stoelen of banken en doen er alles aan om de Palestijnen op diplomatiek en financieel vlak te ondersteunen.

Zo werd enkele weken geleden nog de status van de Palestijnse missie in Brussel opgewaardeerd (dat was geen Europese beslissing) en kondigde ons land vorig jaar als eerste aan dat ze extra geld ging storten aan de Palestijnen toen de VS bekend maakte de hulp terug te schroeven. De mensen weten dat en voelen zich hier dan ook meer dan welkom.

Een resem Israël-kritische ngo’s in ons land trekt ook volop de Palestijnse kaart. De vzw Recht op Migratie heeft zelfs een Engelstalige PDF op haar website, met de toepasselijke naam, Guide for Palestinian asylum seekers in Belgium.

Jodenhaat
Waar men hier ook rekening mee moet houden is dat Palestijnen uit de Gazastrook zijn opgegroeid met niets dan indoctrinerende en haatdragende boodschappen tegenover Joden. Ze gebruiken er ook steevast het woord Yahud en niet Yisraeel in het conflict met Israël.

“Het is niet dat deze mensen hier niet welkom zijn, toch stellen wij ons vragen of deze mensen de nodige deradicaliseringscursussen volgen”, aldus hoofdredacteur Michael Freilich. Het feit dat de helft van de Palestijnen alleenstaande mannen zijn, maakt ook duidelijk dat deze mensen vaak niets te verliezen hebben.

Michael Freilich:

Net zoals het evident is dat deze mensen Nederlands en burgerschapslessen volgen, pleiten wij ook specifiek om hen te laten kennismaken met de strijd tegen het antisemitisme, de vooroordelen tegen Joden en de geschiedenis van de Holocaust. Zo kunnen we zien wie tegenpruttelt en hun asiel alsnog intrekken.

Vorig jaar viel een Palestijnse asielzoeker uit Gaza Antwerpen joden aan en beschadigde hij ettelijke synagogen. Er werd hem een plaatsverbod opgelegd door de burgemeester om nog verder de Joodse buurt te betreden.

Aantal asielaanvragen in België: januari-oktober 2020*************************
ENGLISH:

The open-borders culture in Belgium never sleeps. Young healthy men, mainly from Afghanistan, Syria, Iraq and "Palestine", join the registration center of the Immigration Office in Brussels. The vanguard it turns out. Their families later come over through the Belgian law on family reunification. In the case of the Palestinians, this is only a formality [image source: Het Nieuwsblad]

Despite the COVID crisis, which seriously hampers the freedom of Belgians to travel, the number of asylum applications remains fairly stable compared to previous years. In the first ten months of 2020, 12,860 people applied for asylum in Belgium, of which 570 are Palestinians, the majority from the Gaza Strip.

Source Brabosh

The Gazans have apparently found a way out to leave their country and that road apparently leads directly to Belgium. It is not known how many members of the terror organizations Hamas, Islamic Jihad and the PFLP thus enter Belgium with the incessant influx of asylum seekers.

But that doesn't interest anyone in Brussels. "Anything that harms Israel is a bonus," says the Rue de la Loi.

While Israel tightly controls transit points, Egypt is more lax with the blockade. This is how the Gazans get to Cairo, not to stay there, but to try their luck in Europe. And Belgium is a preferred destination. From Cairo they fly to Istanbul and from there via detours to our country.

Or they fly via Spain, where the new government opened its borders to wave the influx to the north. Some Gazans even manage to fly directly from Cairo to Brussels. Gazans living in Egypt obviously do not need a Belgian asylum, because they are safe in Egypt.

If they stay in Turkey or Spain, they are safe there too. Moreover, it is not clear how many of the Syrian asylum seekers, currently the largest group, are predominantly stateless Palestinians, because Syria never wanted to nationalize or integrate its 1948 refugees and thousands of descendants.

Syrian Palestinians have been treated in Syria as second- and even third-class citizens for decades. A gross violation of human rights that has never been offended by anyone in the West.

The Arab media has criticized the PA for its lack of ability to reverse the flow of emigrants and noted that the phenomenon is dangerous as the emigrants will obtain citizenship in their destination countries, decreasing the number of so-called Palestinian refugees who would qualify for "return to Palestine" under the "right of return" and even compare immigration to the Nakba of 1948, the Arabs' flight ahead during the re-establishment of the State of Israel.

Why Belgium?

The Commissioner General for Refugees is not sure why the Palestinians choose Belgium en masse. We think we know why.

The Federal Excellencies of the Liberal Family and Alexander De Croo (Development Cooperation and now Prime Minister) and his entourage do not hide their criticism of Israel and do everything they can to support the Palestinians diplomatically and financially.

A few weeks ago, for example, the status of the Palestinian mission in Brussels was upgraded (that was not a European decision) and last year our country was the first to announce that it was going to donate extra money to the Palestinians when the US announced that it would reduce aid. . People know that and feel more than welcome here.

A series of Israel-critical NGOs in our country are also fully playing the Palestinian map. The non-profit organization Recht op Migratie even has an English-language PDF on its website, with the appropriate name, Guide for Palestinian asylum seekers in Belgium 

Jew hatred

Another thing to keep in mind here is that Palestinians from the Gaza Strip grew up with nothing but indoctrinating and hateful messages towards Jews. They also invariably use the word Yahud and not Yisrael in the conflict with Israel.

“It is not that these people are not welcome here, but we still wonder whether these people are following the necessary deradicalisation courses,” says editor-in-chief Michael Freilich. The fact that half of Palestinians are single men also makes it clear that these people often have nothing to lose.

Michael Freilich:

Just as it is evident that these people are taking Dutch and citizenship lessons, we also specifically advocate introducing them to the fight against anti-Semitism, prejudices against Jews and the history of the Holocaust. This way we can see who is protesting and withdraw their asylum after all.

Last year, a Palestinian asylum seeker from Gaza Antwerp attacked Jews and damaged several synagogues. A place ban was imposed on him by the mayor to enter the Jewish neighborhood even further.

Number of asylum applications in Belgium: January-October 2020