03 december 2020

2020-12-03: Klap voor de BDS-beweging: Noorwegen negeert de zwarte lijst van de VN - Blow to the BDS movement: Norway ignores the UN blacklist

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Noorse regering heeft besloten om de ‘zwarte lijst’ van de Verenigde Naties – van meer dan 100 bedrijven over de hele wereld die medeplichtig zijn aan het schenden van Palestijnse mensenrechten door in Israëlische nederzettingen te opereren – te negeren.

Dit door een toerismebedrijf dat op de lijst staat toe te staan om diensten te verlenen aan overheid en andere organisaties in Noorwegen. Het besluit is een harde klap voor de antisemitische anti-Israëlische Boycot, Sancties en Desinvesteringsbeweging (BDS) en haar pogingen om Israëlische bedrijven en bedrijven die zaken doen in Israël financieel te schaden.

De ‘zwarte lijst’ werd begin 2020 gepubliceerd door het VN-Mensenrechtenbureau en omvat 112 Israëlische en internationale bedrijven die actief zijn buiten de Groene Lijn, in de omgeving van Jeruzalem, de Golanhoogten en Judea en Samaria.

Onder de bedrijven op de lijst bevinden zich voedselproducent General Mills, tech- en communicatiegiganten Motorola Solutions en Altice Europe, en infrastructuurbedrijven zoals het Franse Egis en Alstom, en het Britse bedrijf JC Bamford Excavators. Het omvat ook reisbureaus Airbnb en Expedia, samen met TripAdvisor, Booking.com en Opodo.

De lijst is samengesteld onder zware druk van BDS-groepen en de publicatie ervan was significant in termen van schade aan Israël. Sinds de vrijlating hebben pro-Israël lobby’s in Israël en in het buitenland echter hard gewerkt om eventuele praktische gevolgen ter plaatse te beteugelen.

EgenciaIn de afgelopen maanden hebben lokale BDS-groepen en pro-Israëlische lobby’s in Noorwegen de ogen dichtgeknepen jegens de diensten die door een bedrijf genaamd Egencia aan scholen in het land worden geleverd. Egencia biedt reisboekingsdiensten aan en is eigendom van Expedia, dat op de zwarte lijst staat. Egencia heeft ook een kantoor in België.

Het International Legal Forum, de NGO Monitor en UK Lawyers for Israel namen contact op met de Noorse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het beheer van handelsregisters en legden uit dat Noorwegen economisch en juridisch gecompromitteerd zou kunnen worden als gevolg van de boycot.

Ze namen onder andere nota van wetten die zijn aangenomen door het Amerikaanse Congres en veel Amerikaanse staten die het zakendoen met bedrijven en organisaties die deelnemen aan BDS-activiteiten verbieden. De advocaten lieten de Noren ook zien dat bedrijven die in Judea en Samaria opereren dit doen in overeenstemming met de Israëlische wet, het internationaal recht en overeenkomsten tussen Israël en de Palestijnen.

Onze beoordeling op het gebied van het aanbestedingsrecht is dat we noch het recht, noch de plicht hebben om Egencia van de zwarte lijst te weren als gevolg van de besproken voorwaarden“, citeerde de officiële website van UKLFI Kjetil Ostgard, de afdelingsdirecteur van het Noorse Overheidsaanbestedingscentrum.

Jonathan Turner, CEO van UKLFI zei:

Mr. Ostgard heeft ongetwijfeld gelijk om de UNHRC-lijst niet te beschouwen als een rechtvaardiging om een bedrijf van aanbesteding uit te sluiten. Deze lijst heeft geen juridische geldigheid. Volgens de regels van de EER [Europese Economische Ruimte] kunnen bedrijven alleen worden uitgesloten van aanbesteding voor openbare aanbestedingen als de aanbestedende dienst blijk geeft van ernstig professioneel gedrag waardoor de integriteit van het bedrijf twijfelachtig is, zodat er niet op kan worden vertrouwd bij de uitvoering van de opdracht. 

 

Advocaat Yifa Segal, directeur van het International Legal Forum:

Het besluit van Noorwegen is een belangrijke stap in de oorlog tegen het onrecht dat bekend staat als de ‘zwarte lijst’. Het besluit van de Noorse regering helpt de status van de’ zwarte lijst ‘te verlagen. Geen enkel land ter wereld baseert zijn commerciële beleid op deze lijst. We vertelden de Noren dat de VN-Mensenrechtenraad op een politiek vijandige en bevooroordeelde manier handelde. Bovendien bemoeit de UNHRC zich op een schadelijke manier in de internationale economie en werkte niet volgens geaccepteerde en objectieve normen. Naleving van de zwarte lijst kan in strijd zijn met discriminatie- en boycotwetten. Bedrijven die overwegen de banden met Israël te verbreken of te minimaliseren, moeten weten dat ze mogelijk de nationale wetten tegen discriminatie en boycot overtreden. Een boycot van Israëlische goederen is onwettige discriminatie omdat het mensen en bedrijven discrimineert op basis van hun nationaliteit. In elk westers land bestaan verschillende wetten tegen discriminatie.


Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Ariel Kahana “In blow to BDS movement, Norway to ignore UN ‘blacklist’” van 3 december 2020 op de site van Israel Hayom
************************************
ENGLISH:

The Norwegian government has decided to ignore the United Nations "blacklist" of more than 100 companies around the world that are complicit in violating Palestinian human rights by operating in Israeli settlements.

This by allowing a tourism company that is listed to provide services to government and other organizations in Norway. The decision is a hard blow to the anti-Semitic anti-Israel Boycott, Sanctions and Divestment (BDS) movement and its attempts to financially harm Israeli companies and companies doing business in Israel.

The "blacklist" was published by the UN Human Rights Agency in early 2020 and includes 112 Israeli and international companies operating outside the Green Line, in the Jerusalem, Golan Heights, Judea and Samaria area.

Listed companies include food manufacturer General Mills, tech and communications giants Motorola Solutions and Altice Europe, and infrastructure companies such as France's Egis and Alstom, and British company JC Bamford Excavators. It also includes travel agents Airbnb and Expedia, along with TripAdvisor, Booking.com and Opodo.

The list has been compiled under heavy pressure from BDS groups and its publication was significant in terms of damage to Israel. However, since its release, pro-Israel lobbies in Israel and abroad have worked hard to curb any practical consequences on the ground.

Egencia In recent months, local BDS groups and pro-Israeli lobbies in Norway have turned a blind eye to the services provided by a company called Egencia to schools in the country. Egencia provides travel booking services and is owned by Expedia, which has been blacklisted. Egencia also has an office in Belgium.

The International Legal Forum, the NGO Monitor and UK Lawyers for Israel contacted the Norwegian government agency responsible for the management of trade registries and explained that Norway could be economically and legally compromised as a result of the boycott.

Among other things, they took note of laws passed by the US Congress and many US states that prohibit doing business with companies and organizations that participate in BDS activities. The lawyers also showed the Norwegians that companies operating in Judea and Samaria do so in accordance with Israeli law, international law and agreements between Israel and the Palestinians.

“Our assessment in the field of procurement law is that we have neither the right nor the duty to exclude Egencia from the blacklist as a result of the conditions discussed,” the UKLFI official website quoted Kjetil Ostgard, the Norwegian division director. Government Procurement Center.

Jonathan Turner, CEO of UKLFI said:

Mr. No doubt Ostgard is right not to view the UNHRC listing as justification for excluding a company from tendering. This list has no legal validity. Under the rules of the EEA [European Economic Area], companies can only be excluded from tendering for public procurement if the contracting authority shows serious professional conduct that makes the integrity of the company questionable, so that it cannot be relied upon in its execution of the assignment. 


Lawyer Yifa Segal, director of the International Legal Forum:

Norway's decision is an important step in the war against the injustice known as the "blacklist". The Norwegian government's decision helps to lower the "blacklist" status. No country in the world bases its commercial policies on this list. We told Norwegians that the UN Human Rights Council was acting in a politically hostile and biased manner. In addition, the UNHRC interferes in the international economy in a harmful way and did not operate according to accepted and objective standards. Blacklist compliance may violate discrimination and boycott laws. Businesses considering severing or minimizing ties with Israel should know that they may be violating national laws against discrimination and boycott. A boycott of Israeli goods is illegal discrimination because it discriminates against people and companies based on their nationality. In every Western country there are different laws against discrimination.


Sources: Brabosh
♦ to an article by Ariel Kahana “In blow to BDS movement, Norway to ignore UN 'blacklist'” from December 3, 2020 on Israel Hayom's site