07 december 2020

2020-12-07: België: Onrustwekkende toename van antisemitische vooroordelen onder radicale moslims en katholieken - Alarming rise in anti-Semitic prejudice among radical Muslims and Catholics

Het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB) treedt op tegen de antisemitische misstanden die plaatsvonden tijdens de demonstratie die op zondag 28 juni 2020 in Brussel werd georganiseerd. Het hekelt oproepen tot oorlog tegen de Joden die luidkeels in de Brussels straten werden gescandeerd [beeldbron: La Capitale]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Volgens een recente studie van de Jean-Jaurès Foundation uiten jonge Franstalige Belgen in Brussel, zowel moslims als katholieken, sterke antisemitische en homofobe vooroordelen.

De Belgische academici Joël Kotek en Joël Tournemenne van het Centre européen d’études sur l’ethnicité, la shoah, l’antisémitisme et le génocide (CEESAG), verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), waren al in 2011 geïnteresseerd in het onderwerp.

Destijds was hun studie over de opinie van de Vlaamse jongeren ten opzichte van andere culturen had gesuggereerd dat bijna de helft van de ondervraagde moslimjongeren en 3% van de praktiserende katholieken antisemitische clichés uitdeelde.

Voor hun nieuwe studie die onlangs werd gepubliceerd, getiteld Le Juif et l’Autre dans les écoles francophones bruxelloises ‘(De Jood en de Ander in de Franstalige scholen in Brussel’) dit keer uitgevoerd onder Franstalige jongeren in Brussel, werden 1.672 jongeren geïnterviewd van 16 tot 22 jaar, van alle leeftijden, sociale afkomst (39% van de respondenten zegt moslim te zijn, en 25% katholiek).

De auteurs Kotek en Tournemenne schrijven:

Waarom moest onze studie worden gedaan? Het is duidelijk dat onze enquête geenszins betrekking heeft op degenen die we in België graag omschrijven als ‘geradicaliseerd’ of ‘gek’. Onze statistieken hebben geen betrekking op deze islamisten die gestructureerd zijn rond een ideologie en die actie hebben ondernomen. Onze enquête is niettemin nuttig om wegen uit te stippelen die een beeld geven van de representaties van jonge Franstalige Brusselaars.

Hun onderzoek suggereert in het bijzonder dat 16% van de praktiserende katholieken en 37% van de jonge moslims gelooft dat joden ‘de banken en de media controleren samen met de vrijmetselaars’. De cijfers zijn 17 en 22% wat betreft het aantal jonge mensen dat gelooft dat de tragedie van de Shoah ‘sterk overdreven’ was. Volgens 19% van de katholieken en 31% van de moslims ‘geven joden de voorkeur aan Israël boven hun land’.

Uit onze gegevens blijkt dat een aanzienlijk deel, maar niet de meerderheid, van de moslims zeer sterke antisemitische voorstellingen deelt met jonge radicale katholieken, zoals vermeende rijkdom of het idee dat joden de wereld beheersen. Als antisemitische voorstellingen over het algemeen in verval lijken te zijn, is deze waarneming echter niet van toepassing op de jonge praktiserende moslims in onze steekproef, die drie keer meer judeofobe, homofobe en seksistische vooroordelen hebben dan niet-gelovigen, de praktiserende katholieken houden in verhouding er twee keer zoveel. 

Een ander probleem: volgens de studie vindt 36% van de jonge Belgische moslims dat het “homohuwelijk moet worden afgeschaft”, terwijl 38% van de jonge Belgische katholieken dat vindt. 33% van de jonge Belgische katholieken denkt dat homoseksuelen ‘geen echte mannen zijn’, en 41% van de jonge Belgische moslims.

Om deze antisemitische en homofobe vooroordelen te bestrijden, betogen de twee auteurs in het bijzonder dat het noodzakelijk is om ‘een einde te maken aan ontkenning op politiek niveau’, of om op te treden op het niveau van rechtvaardigheid, op religieus, academisch en schoolgebied. Niveau, en op het niveau van antiracistische media en organisaties, die meer moeten doen om antisemitisme te begrijpen.

Brussel, 19 augustus 2019. Een legende uit de 14de eeuw die op de reclameborden van de Sint-Catharinakerk was gekleefd, zorgde voor controverse. Beschreven als een mirakel, begonnen heilige hosties die door Joden waren gestolen spontaan te bloeden, wat werd geïnterpreteerd als een manifestatie van Christus. De afgelopen week zijn parochianen geschokt door de ontdekking van godslasterlijke woorden tegen joden en de verkoop van een antisemitisch pamflet bij de receptie. 

En octobre 1369, 16 Hosties consacrées sont volées dans leur tabernacle. En avril 1370, elles seront violemment transpercées à coups de couteaux dans une synagogue de Bruxelles: du sang en jaillira miraculeusement, sous les yeux de profanateurs [juifs] ébahis. En mai 1370, une demi-douzaine de Juifs, habitant Bruxelles, Louvain, furent exécutés sur le bûcher, sous l’accusation de vol et de profanation du Saint-Sacrement. On sait que les biens des Juifs furent confisqués et que, dès le début, on croyait au miracle des hosties sanglantes.


Op het glasraam in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal wordt afgebeeld hoe de Joden in 1370 in de Brusselse synagoge de H. Hostie ontwijdden door hosties met dolken te doorprikken waarop de hosties spontaan beginnen te bloeden. Dit wordt vanaf dan – en dat 500 jaar lang! – door de katholieken het ‘Mirakel van het H. Sacrament’ genoemd [bron]

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Eli Nahum “Antisemitic prejudices on the rise among young Belgian believers – Study” van 3 december 2020 op de site van Monitoring Antisemitism Worldwide
♦ naar een artikel “La moitié des élèves musulmans à Bruxelles est antisémite” van 12 mei 2011 op de site van RTBF Télevision
♦ naar een artikel van Marie-Cecile Royen “Bruxelles: les jeunes musulmans ont trois fois plus de préjugés homophobes, antisémites et sexistes que les non croyants” van 5 november 2020 op de site van Du Vif/L’Express*********************************
ENGLISH:

The Coordination Committee of Jewish Organizations in Belgium (CCOJB) takes action against the anti-Semitic abuses that took place during the demonstration organized in Brussels on Sunday 28 June 2020. It denounces calls for war against the Jews that were loudly chanted in the streets of Brussels [image source: La Capitale]

According to a recent study by the Jean-Jaurès Foundation, young French-speaking Belgians in Brussels, both Muslims and Catholics, express strong anti-Semitic and homophobic prejudices.

The Belgian academics Joël Kotek and Joël Tournemenne from the Center européen d'études sur l'ethnicité, la shoah, l'antisémitisme et le génocide (CEESAG), affiliated with the Free University of Brussels (VUB), were already interested in 2011 topic.

At the time, their study on the opinion of Flemish youths towards other cultures had suggested that nearly half of the Muslim youths surveyed and 3% of practicing Catholics shared anti-Semitic clichés.

For their new study recently published entitled Le Juif et l'Autre dans les écoles francophones bruxelloises '(The Jew and the Other in the French-speaking schools in Brussels') this time conducted among French-speaking young people in Brussels, 1,672 young people were interviewed from 16 to 22 years of age, of all ages, social background (39% of respondents say they are Muslim and 25% Catholic).

The authors Kotek and Tournemenne write:

Why did our study have to be done? It is clear that our survey in no way relates to those we like to describe in Belgium as "radicalized" or "crazy". Our statistics do not pertain to these Islamists who are structured around an ideology and who have taken action. Our survey is nonetheless useful to map out ways of presenting the representations of young French-speaking Brussels residents.

In particular, their research suggests that 16% of practicing Catholics and 37% of young Muslims believe that Jews "control the banks and the media along with the Freemasons." The figures are 17% and 22% for the number of young people who believe that the tragedy of the Shoah was "greatly exaggerated". According to 19% of Catholics and 31% of Muslims, "Jews prefer Israel to their land."

Our data shows that a significant portion, but not the majority, of Muslims share very strong anti-Semitic views with young radical Catholics, such as perceived wealth or the idea that Jews rule the world. However, as anti-Semitic representations appear to be generally in decline, this observation does not apply to the young practicing Muslims in our sample, who have three times more Judeophobic, homophobic and sexist prejudices than non-believers, the practicing Catholics are proportionate twice as many.

Another problem: according to the study, 36% of young Belgian Muslims think that “same-sex marriage should be abolished”, while 38% of young Belgian Catholics think so. 33% of young Belgian Catholics think that homosexuals are "not real men", and 41% of young Belgian Muslims.

In particular, to combat these anti-Semitic and homophobic prejudices, the two authors argue that it is necessary to `` put an end to denial at the political level, '' or to act at the level of justice, religious, academic and school. . Level, and at the level of anti-racist media and organizations, that need to do more to understand anti-Semitism.


Brussels, 19 August 2019. A 14th century legend stuck on the billboards of St. Catherine's Church caused controversy. Described as a miracle, holy hosts stolen by Jews spontaneously began to bleed, which was interpreted as a manifestation of Christ. Over the past week, parishioners have been shocked by the discovery of blasphemous words against Jews and the sale of an anti-Semitic pamphlet at the reception.

En octobre 1369, 16 Hosties consacrées sont volées dans leur tabernacle. En avril 1370, elles seront violemment transpercées à coups de couteaux dans une synagogue de Bruxelles: du sang en jaillira miraculously, sous les yeux de profanateurs [juifs] ébahis. En mai 1370, une demi-douzaine de Juifs, habitant Bruxelles, Louvain, furent exécutés sur le bûcher, sous l'accusation de vol et de profanation du Saint-Sacrement. On sait que les biens des Juifs furent confisqués et que, dès le début, on croyait au miracle des hosties sanglantes.


The stained-glass window in the Brussels Saint Michael and Saint Gudula cathedral depicts how the Jews in 1370 in the Brussels synagogue desecrated the Holy Host by piercing wafers with daggers on which the wafers