08 december 2020

2020-12-08: Israëlische onderzoekers ontdekken dat astma de vatbaarheid voor coronavirus vermindert - Israeli Researchers Discover Asthma Decreases Coronavirus Susceptibility

Photo credits: shutterstock

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Verrassende bevindingen van Israëlische onderzoekers: mensen met astma hebben 30% minder kans op coronavirus; leeftijd en geslacht hebben geen invloed op de uitkomst.

Door Yakir Benzion, Verenigd met Israël

De onderzoekers van 'Tel Aviv University' en 'Ben Gurion University of the Negev' bestudeerden een groep van 37.469 proefpersonen die werden getest op coronavirus, waarbij 2.266 (6,05%) positief testten.

Van deze geïnfecteerden leden slechts 153 (6,75%) ook aan astma, terwijl 3.388 proefpersonen (9,62%) die zeiden regelmatig met astma te maken te hebben, helemaal geen coronavirus opliepen. De onderzoekers testten de effecten van astmamedicijnen - antileukotriënen, inhalatiecorticosteroïden en langwerkende bètablokkers - maar vonden geen effect.

Ze beoordeelden ook de invloed van geslacht, leeftijd, roken en comorbiditeit en vonden nog steeds "een negatieve associatie van astma met de waarschijnlijkheid om positief te zijn voor COVID-19."

De testperiode vond plaats van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020, waarbij in februari 2020 de eerste COVID-19-patiënt in Israël werd gediagnosticeerd. De studie omvatte de Joodse en Arabische bevolking van Israël.

De studie concludeerde: "We hebben een lagere COVID-19-gevoeligheid waargenomen bij patiënten met reeds bestaande astma."

Echter, terwijl ze ontdekten dat astmapatiënten bijna een derde minder kans hebben om coronavirus te krijgen, merkten de onderzoekers op dat hun studie plaatsvond tijdens het eerste halfjaar van de pandemie en dat hun observaties moeten worden herhaald in nog grotere hoeveelheden en met patiënten van andere instellingen om de bevindingen te bevestigen.

De bevindingen ondersteunden ook de praktijk van artsen tijdens de COVID-19-pandemie om "astma te blijven behandelen volgens de bestaande astma-richtlijnen en aanbevelingen."

"De aanbeveling houdt in, dat deze patiënten ervoor zorgen dat ze hun medicatie blijven innemen tijdens de pandemie, vertelde onderzoeker Dr. Eli Merzon aan de Jerusalem Post.

Hoewel de bevindingen bemoedigend kunnen zijn voor astmapatiënten, waarschuwen experts dat iedereen zich moet blijven houden aan gezondheidsrichtlijnen.


********************************************
ENGLISH:

Photo credits: shutterstock

Surprise findings by Israeli researchers: those with asthma 30% less likely to contract coronavirus; age, gender don’t affect the outcome.

By Yakir Benzion, United With Israel

The researchers from Tel Aviv University and Ben Gurion University of the Negev studied a group of 37,469 subjects who were tested for coronavirus, with 2,266 (6.05%) testing positive.

Of those infected, only 153 (6.75 %) also suffered from asthma, while 3,388 subjects (9.62%) who said they deal with asthma regularly did not contract coronavirus at all. The researchers tested the effects of asthma drugs – antileukotrienes, inhaled corticosteroids and long-acting beta-blockers – but found no impact.

They also assessed the influence of sex, age, smoking, and comorbidity and still found “a negative association of asthma with the likelihood of being positive for COVID-19.”

The testing period took place from February 1, 2020 to June 30, 2020, with the first COVID-19 patient being diagnosed in Israel in February 2020. The study included Israel’s Jewish and Arab population.

The study concluded, “We observed lower COVID-19 susceptibility in patients with preexisting asthma.”

However, while they found that asthma sufferers appear to be almost a third less likely to contract coronavirus, the researchers noted that their study took place during the first half-year of the pandemic and their observations need replication in even larger samples and with patients from other institutions in order to confirm the findings.

The findings also supported the practice by physicians during the COVID-19 pandemic of “continu[ing] to treat asthma according to the existing asthma guidelines and recommendations.”

“The recommendation is that these patients make sure they continue taking their medication” during the pandemic, researcher Dr. Eli Merzon told the Jerusalem Post.

While the findings may be encouraging to asthma sufferers, experts caution that everybody should continue to adhere to health guidelines.