17 december 2020

2020-12-17:Nederland verbergt samenwerking met Palestijnse organi​satie, gelinkt aan een terreurgroep - The Netherlands hides cooperation with a Palestinian Org., linked to a terrorist group

Een van de documenten is aan het zicht onttrokken door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Foto via Israel Hayom

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt niet alleen een uitgebreide campagne te voeren om Palestijnse illegale bouw in de Westelijke Jordaanoever te promoten – Judea en Samaria – maar verbergt ook opzettelijk informatie om hun acties te verbergen. 

Door Joods.nl -  Joop Soesan

Sinds 2017 financiert het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voor tientallen miljoenen euro’s Palestijnse bouwplannen in Area C, zonder de goedkeuring van de Israëlische autoriteiten, meldt de Hebreeuwse krant Israel Hayom.

Die activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met de Palestijnse organisatie “Union of Agricultural Work Committees (UAWC)” om te profiteren van landbouwactiviteiten om de Palestijnse controle in Area C uit te breiden.

Deze organisatie heeft een bekende en bewezen band met het extreemlinkse en communistische terreurclub PFLP, die ook betrokken was bij de moord op het 17-jarige meisje Rhina Shnerb in 2019, waar wij al eerder over hebben bericht.

Na de ontdekking van banden tussen de UAWC en het Volksfront, kondigde de Nederlandse regering afgelopen zomer aan de banden met de organisatie op te schorten.

Uit documenten die het Israëlische onderzoeksinstituut NGO Monitor heeft ontvangen, blijkt echter dat deze banden voortduren en dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de informatie over illegale constructie verbergt, onder meer door het zwart markeren van documenten.

De documenten omvatten onder meer financiële rapporten, audits en jaarverslagen over de Nederlandse steun aan de “Union of Agricultural Work Committees (UAWC)” in 2017-2019, maar ze hielden vitale informatie verborgen: het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken verwijderde de locatie van de projecten, die worden gebouwd zonder toestemming van Israël.

Bovendien werden de namen van UAWC-medewerkers, wiens salarissen slechts door de Nederlandse steun konden worden betaald, verwijderd, evenals informatie over “onderaannemers”, aanbevelingen voor actie, reacties en risico’s, en activiteiten die werden uitgevoerd door de partners die de projecten uitvoerden.

De informatie is aan NGO Monitor verstrekt naar aanleiding van een parlementair verzoek om informatievrijheid van leden van het Nederlandse parlement, dat de regering verplicht om dergelijke informatie te verstrekken.

In een begeleidende brief schreven de Nederlandse minister van Ontwikkelingshulp, Sigrid Kaag, en de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, dat ze de informatie opzettelijk voor Israël verborgen hielden: “De informatie was verborgen als het informatie was waarvan de openbaarmaking een risico op vernietiging of mogelijke confiscatie van de gebouwen door de Israëlische autoriteiten en de inwoners van de nederzetting zou opleveren”, schreven de twee ministers.

Andere redenen om de informatie te verbergen, zijn volgens de ministers de bescherming van de privacy van de mensen die bij de activiteit betrokken zijn en het feit dat de kwestie wordt herzien, waardoor het vrijgeven van de namen van de mensen is verboden zolang het wordt uitgevoerd.**********************
ENGLISH:

One of the documents has been hidden from view by the Dutch Ministry of Foreign Affairs. Photo via Israel Hayom

The Dutch Ministry of Foreign Affairs appears to be running an extensive campaign not only to promote Palestinian illegal construction in the West Bank - Judea and Samaria - but is also deliberately hiding information to cover up their actions.

By Joods.nl - Joop Soesan

Since 2017, the Dutch Ministry of Foreign Affairs has been funding Palestinian building plans in Area C for tens of millions of euros, without the approval of the Israeli authorities, the Hebrew newspaper Israel Hayom reports.

This activity is being carried out in conjunction with the Palestinian organization Union of Agricultural Work Committees (UAWC) to take advantage of agricultural activities to expand Palestinian control in Area C.

This organization has a well-known and proven connection to the far-left and communist terrorist club PFLP, which was also involved in the murder of 17-year-old girl Rhina Shnerb in 2019, which we have previously reported on.

After the discovery of links between the UAWC and the Popular Front, the Dutch government announced last summer to suspend ties with the organization.

However, documents received by the Israeli research institute NGO Monitor show that these links continue and that the Dutch Ministry of Foreign Affairs is hiding information about illegal construction, including by marking documents in black.

The documents included financial reports, audits and annual reports on Dutch support to the Union of Agricultural Work Committees (UAWC) in 2017-2019, but they concealed vital information: the Dutch Ministry of Foreign Affairs removed the location of the projects, which are built without permission from Israel.

In addition, the names of UAWC employees, whose salaries could only be paid by the Dutch aid, were removed, as well as information about “subcontractors”, recommendations for action, responses and risks, and activities carried out by the partners implementing the projects.

The information was provided to NGO Monitor in response to a parliamentary request for freedom of information from members of the Dutch parliament, which requires the government to provide such information.

In an accompanying letter, Dutch Development Aid Minister Sigrid Kaag and Foreign Minister Stef Blok wrote that they deliberately concealed the information from Israel: “The information was concealed if it was information whose disclosure poses a risk of destruction. whether possible confiscation of the buildings by the Israeli authorities and the residents of the settlement, ”the two ministers wrote.

Other reasons for concealing the information, according to ministers, are to protect the privacy of the people involved in the activity and the fact that the matter is under review, prohibiting the disclosure of the people's names while it is being carried out.