18 december 2020

2020-12-18:Sa’ar presenteert partij: Nieuwe Hoop - Sa'ar presents party: Nieuwe Hoop

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Gideon Sa’ar heeft donderdag zijn nieuwe partij Nieuwe Hoop (Tikva Chadasja) gepresenteerd. Samen met Yifat Shasha-Biton heeft hij aangekondigd met een nieuwe rechtse partij een alternatief te willen bieden voor premier Benjamin Netanyahu. Sa’ar en Shasha-Biton zaten tot voor kort in de Knesset namens Likoed. Sa’ar stapte zelf vorige week op als Likoed-Knessetlid, toen hij zijn nieuwe partij aankondigde. Shasha-Biton behoudt haar zetel. Volgens Sa’ar is de Likoed slechts een “instrument voor Netanyahu” geworden.

Door CIDI

Sa’ar presenteerde zich al in december 2019 als rechts alternatief voor Netanyahu bij leiderschapsverkiezingen van de Likoed, die hij met grote cijfers verloor. Volgens Netanyahu had Sa’ar zich juist “geschaard achter Links en de media om de premier van het land af te zetten”. Netanyahu won de leiderschapsverkiezing met 72% van de stemmen. Voor straf werd bij de laatste kabinetsformatie als vooraanstaand lid van de partij overgeslagen voor een ministerschap.

Nederzettingen, onderwijs, en het Hooggerechtshof

Sa’ar heeft als doelen van zijn partij opgegeven:

  • Het aanmoedigen van bouwprojecten in o.a. de Golanhoogten, de Westelijke Jordaanoever en de Negev, en het stimuleren van economische groei in de periferie van het land buiten de centrale Tel Aviv-Jeruzalem as. Hierin wordt de nieuwe partij gesteund door de fractie Derech Eretz,  bestaande uit Yoaz Hendel en Zvi Hauser, voorheen van Blauw Wit.
  • Het onderwijssysteem omtoveren in het beste onderwijssysteem ter wereld: Sa’ar was tussen 2009 en 2013 minister van Onderwijs onder Netanyahu, en Yifat Shasha-Biton is heeft een doctorale graad in de pedagogiek. Een voorgenomen doel is om de grote verschillen in kwaliteit en aanbod van onderwijs op Israelische scholen te verminderen.
  • Inperken van de macht van het Hooggerechtshof – Zoals veel politici aan de rechterkant van het Israelische politieke spectrum, wil Nieuwe Hoop wetgeving inperking van de mogelijkheid van het Hooggerechtshof om de Knesset en regering terug te fluiten. Dit jaar vernietigde de hoogste rechter van het land de controversiële Reguleringswet. Al jaren is een strijd gaande tussen voorstanders van het inperken van de macht van de rechter om wetten van verkozen volksvertegenwoordigers tegen te houden, tegenover voorstanders van het behouden van de mogelijkheid van het Hooggerechtshof om wetten te vernietigen die in strijd zijn met de Basiswetten van het land. Israel kent geen officiële grondwet, maar momenteel hanteert het Hooggerechtshof de Basiswetten en de principes van de Onafhankelijkheidsverklaring als informele grondwet.
  • Liberaal economisch beleid

Peiling en vooruitzichten

Volgens een peiling van Ma’ariv van 17 december staan de partijen er als volgt voor:

Likoed: 29 zetels

Nieuwe Hoop: 19 zetels

Yesh Atid-Telem: 13 zetels

Yamina: 13 zetels

Verenigde Lijst: 11 zetels

Shas: 8 zetels

Verenigd Tora Jodendom: 8 zetels

Yisrael Beitenu: 7 zetels

Blauw Wit: 7 zetels

Meretz: 5 zetels

Met deze stand zal Likoed grote moeilijkheden hebben om na vier verkiezingsrondes in twee jaar een stabiele regering te vormen. Ook Nieuwe Hoop zou enorme politieke moeite hebben om een coalitie van 61 zetels te vormen om Netanyahu’s in totaal veertienjarige premierschap te beëindigen: samenwerking met de Verenigde Lijst bleek eerder politiek onmogelijk voor verschillende partijen en politici, waaronder Hauser en Hendel.

Samenwerking tussen de rechtse Nieuwe Hoop en het linkse Meretz zal naar verwachting moeizaam verlopen, maar als het gaat om het afzetten van Netanyahu zal de partij van Nitzan Horowitz en Tamar Zandberg vermoedelijk graag meewerken. Als Likoed en Blauw Wit niet dinsdag 22 december voor middernacht een begroting aannemen over de resterende 8 dagen van 2020, valt de regering automatisch en volgen verkiezingen in maart 2021.****************************
ENGLISH:

Gideon Sa'ar presented his new party New Hope (Tikva Chadasha) on Thursday. Together with Yifat Shasha-Biton, he has announced that he wants to offer an alternative to Prime Minister Benjamin Netanyahu with a new right-wing party. Sa'ar and Shasha-Biton were until recently in the Knesset on behalf of Likud. Sa'ar himself stepped down as a Likud Knesset member last week when he announced his new party. Shasha-Biton retains her seat. According to Sa'ar, the Likud has become merely an “instrument for Netanyahu”.

As early as December 2019, Sa'ar presented himself as a right-wing alternative to Netanyahu in Likud leadership elections, which he lost by large numbers. According to Netanyahu, Sa'ar had just "rallied with the Left and the media to oust the prime minister of the country." Netanyahu won the leadership election with 72% of the vote. As a punishment, the last cabinet formation as a leading member of the party was skipped for a ministerial position.

Settlements, Education, and the Supreme Court

Sa'ar has stated as goals of his party:

Encouraging construction projects in the Golan Heights, the West Bank and the Negev, among others, and stimulating economic growth in the periphery of the country outside the central Tel Aviv-Jerusalem axis. The new party is supported in this by the Derech Eretz faction, consisting of Yoaz Hendel and Zvi Hauser, formerly of Blauw Wit.
Transforming the Education System into the Best Education System in the World: Sa'ar was Netanyahu's Minister of Education between 2009 and 2013, and Yifat Shasha-Biton has a doctoral degree in pedagogy. A stated goal is to reduce the wide differences in the quality and provision of education in Israeli schools.
Limiting the Power of the Supreme Court - Like many politicians on the right side of the Israeli political spectrum, New Hope wants legislation to curtail the Supreme Court's ability to whistle back the Knesset and government. This year, the country's highest court overturned the controversial Regulatory Act. For years, a battle has been going on between advocates of limiting the power of the judge to block laws of elected representatives versus advocates of preserving the Supreme Court's ability to overturn laws that violate the Basic Laws of the United States. country. Israel has no official constitution, but currently the Supreme Court uses the Basic Laws and the Principles of the Declaration of Independence as an informal constitution.
Liberal Economic Policy

Poll and outlook

According to a poll by Ma'ariv on December 17, the parties stand as follows:

Likud: 29 seats

New Hope: 19 seats

Yesh Atid-Telem: 13 seats

Yamina: 13 seats

United List: 11 seats

Shas: 8 seats

United Torah Judaism: 8 seats

Yisrael Beitenu: 7 seats

Blue White: 7 seats

Meretz: 5 seats

With this stand, Likud will have great difficulties in forming a stable government in two years after four election rounds. New Hope, too, would have tremendous political difficulty forming a 61-seat coalition to end Netanyahu's 14-year premiership: cooperation with the United List has previously proved politically impossible for various parties and politicians, including Hauser and Hendel.

Collaboration between the right-wing Nieuwe Hoop and the left-wing Meretz is expected to be difficult, but when it comes to ousting Netanyahu, the party of Nitzan Horowitz and Tamar Zandberg will probably be happy to cooperate. If Likud and Blue White do not adopt a budget for the remaining 8 days of 2020 before midnight on Tuesday, December 22, the government will automatically fall and elections will follow in March 2021.