21 december 2020

2020-12-21: Dader aanslag Halle tot levenslang veroordeeld - Perpetrator of attack in Halle sentenced to life On Monday

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Maandag is de dader van de antisemitische aanslag op de synagoge in Halle (Duitsland) op Jom Kippoer vorig jaar veroordeeld tot levenslang. De rechter acht veelvuldige poging tot moord bewezen. De koepel van Joodse organisaties in Duitsland reageert opgelucht op het nieuws. 

Bron: CIDI

De rechts-extremistische terrorist schoot vorig jaar twee mensen dood rondom de synagoge van Halle zodra hij het Joodse gebedshuis niet wist binnen te dringen. De rechter acht hem naast moord schuldig voor veelvuldige poging tot moord en volksopruiing, de Duitse term voor groepsdiscriminatie en oproepen tot haat tegen een bepaalde bevolkingsgroep.

Rechter Ursuala Mertens sprak van een “laffe aanslag” door de dader Stephan B. Ze oordeelde bovendien dat hij veelvuldig zijn daden en motieven heeft gerelativeerd. Volgens Mertens en haar collega-rechters is duidelijk dat B. de intentie had om gericht synagogebezoekers tijdens de Jom Kippoerdienst te vermoorden.

Dat laatste punt werd door de verdediging tenminste deels in twijfel getrokken. Tegen de uitspraak kan in beroep worden gegaan.

De opgelegde straf is de zwaarste die mogelijk is. Met 14 maanden looptijd gaat het om het grootste strafproces uit de geschiedenis van de deelstaat Sachsen-Anhalt, waarin Halle zich bevindt. De vier rechters in de zaak volgen met hun oordeel eis van de aanklager.

Opgeluchte reacties

Voorzitter van de Zentralrat der Juden in Deutschland Josef Schuster reageert opgelucht op de uitspraak. “Het oordeel maakt duidelijk dat moordzuchtige haat tegen Joden in Duitsland op geen enkele wijze getolereerd wordt.”

Tientallen van de aanwezigen in de synagoge, die ternauwernood aan een moordaanslag zijn ontkomen, hebben zich als Nebenkläger gevoegd aan het strafproces. Dit is een mogelijkheid in het Duitse strafrecht waarbij slachtoffers van zware delicten bepaalde privileges wordt toegewezen in het strafproces, bijvoorbeeld om beter gehoord te worden als getuige en slachtoffer of om de verdachte eigenhandig vragen te stellen.

De verwerking van de aanslag krijgt veel bekijks in Duitsland, omdat er veel kritiek is op de rol van autoriteiten in de aanloop naar de aanslag. Van beveiliging van de synagoge was voorheen nauwelijks sprake. Ook heeft opsporing volgens commentatoren te lang in het ongewis gelaten in hoeverre B., die alleen handelde, voor zijn aanslag contact heeft gelegd met rechts-extremistische netwerken online.

Naar aanleiding van de aanslag deed journalist Ronen Steinke onderzoek naar de beveiliging van Joodse instellingen in Duitsland. Zijn resulterende boek getiteld Terror gegen Juden noemt hij een “aanklacht tegen de Duitse staat”, die volgens hem niet doordrongen was van de ernst van antisemitische terreurdreiging.

Antisemitische aanslag 

B. pleegde zijn aanslag op 9 oktober vorig jaar, op Jom Kippoer. Met zware vuurwapens, waarmee hij een auto had volgeladen, nam hij de deur van de synagoge onder vuur met het doel om binnen te dringen en binnen een bloedbad aan te richten. Toen zijn poging om de deur open te breken mislukte, begon hij op passanten te schieten op straat. Daarbij vermoordde hij de 40-jarige Jana Lange. Verderop drong hij een dönerzaak binnen, waar hij de 20-jarige Kevin Schwarze vermoordde.

De dader streamde zijn acties online met een camera op zijn kleding. Daarin verklaarde hij aan het begin van zijn aanval zijn antisemitische motieven.***************************
ENGLISH:

Monday, the perpetrator of the anti-Semitic attack on the synagogue in Halle (Germany) on Yom Kippur last year was sentenced to life. The judge considers multiple attempted murder proven. The umbrella organization of Jewish organizations in Germany is relieved to the news.

The right-wing extremist terrorist shot two people dead around the Halle synagogue last year as soon as he failed to enter the Jewish prayer house. In addition to murder, the judge finds him guilty of frequent attempted murder and popular incitement, the German term for group discrimination and calls for hatred against a particular population group. 

Judge Ursuala Mertens spoke of a “cowardly attack” by the perpetrator Stephan B. She also ruled that he often put his actions and motives into perspective. According to Mertens and her fellow judges it is clear that B. had the intention to murder targeted synagogue visitors during the Yom Kippur service.

That last point was at least partly questioned by the defense. An appeal can be lodged against the decision. 

The penalty imposed is the most severe possible. With a duration of 14 months, this is the largest criminal trial in the history of the state of Saxony-Anhalt, in which Halle is located. The four judges in the case follow suit with their judgment demand from the prosecution. 

Relieved reactions 

Chairman of the Zentralrat der Juden in Deutschland Josef Schuster is relieved to the verdict.
"The verdict makes it clear that murderous hatred of Jews in Germany is in no way tolerated."

Dozens of those present in the synagogue, who narrowly escaped an assassination attempt, have joined the criminal trial as Nebenkläger. This is a possibility in German criminal law where victims of serious crimes are assigned certain privileges in criminal proceedings, for example to be better heard as a witness and victim or to ask the suspect personally. 

The processing of the attack is receiving a lot of attention in Germany, because there is a lot of criticism of the role of authorities in the run-up to the attack. Previously, there was hardly any security for the synagogue. According to commentators, investigation has also left in the dark for too long to what extent B., who acted alone, made contact with right-wing extremist networks online before his attack.

Following the attack, journalist Ronen Steinke investigated the security of Jewish institutions in Germany. He calls his resulting book, Terror gegen Juden, an "indictment against the German state", which he said was not aware of the seriousness of the anti-Semitic terrorist threat. 

Anti-Semitic attack 

B. committed his attack on October 9 last year, on Yom Kippur. With heavy firearms, with which he had loaded a car, he fired at the door of the synagogue with the aim of entering and causing a massacre inside. When his attempt to break open the door failed, he started shooting passers-by in the street. In doing so, he killed 40-year-old Jana Lange. Ahead, he penetrated a doner case where he murdered 20-year-old Kevin Schwarze. 

The perpetrator streamed his actions online with a camera on his clothing. In it, he stated his anti-Semitic motives at the start of his attack.