22 december 2020

2020-12-22: Onbegrijpelijk, Minister Kaag verdubbelt budget bijdrage aan UNRWA - Unimaginable, Dutch Minister Kaag doubles budget contribution to UNRWA

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Voor dit jaar heeft Nederland het budget voor de bijdrage aan UNRWA verdubbeld. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen kan daarmee voor 2020 op 26 miljoen euro van de Nederlandse regering rekenen.

Bron CIDI

In een brief aan de Tweede Kamer erkent minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag dat op humanitaire hulp de uitgaven hoger uitvallen dan begroot. “De aanvullende bijdrage aan UNRWA wordt zoals in voorgaande jaren geleverd om de continuïteit van de dienstverlening door UNRWA te garanderen”, zo schrijft de minister. De extra bijdrage aan UNRWA wordt bekostigd door te schuiven vanuit het instrument bijdragen Noodhulpprogramma’s.

Voorgaande jaren was de aanvullende bijdrage echter lager dan dit jaar. De afgelopen paar jaar was sprake van een jaarlijkse toezegging van 13 miljoen waar dan een aanvullende bijdrage van 6 miljoen bijkwam, oftewel bij elkaar 19 miljoen euro. Dit jaar is geen sprake van 6 miljoen, maar 13 miljoen extra boven op de reeds toegezegde 13 miljoen euro. Het budget van Nederland voor UNRWA in 2020 komt daarmee op 26 miljoen te liggen.

De verhoging van de Nederlandse bijdrage aan UNRWA komt ten tijde dat de VN-organisatie in financieel noodweer zit. Onder president Donald Trump stopten de Verenigde Staten met het financieel steunen van de vluchtelingenorganisatie en UNRWA ontvangt ook minder geld van de Arabische wereld.

Steun aan UNRWA niet onomstreden

De Nederlandse steun aan UNRWA is niet onomstreden. In 2018 maakte minister Kaag reeds toegezegd geld versneld over naar aanleiding van financiële problemen bij UNRWA. Dit leidde tot Kamervragen van drie van de vier coalitiepartijen. Naar verluidt had de minister van Ontwikkelingssamenwerking een half uur na een coalitieoverleg het groene licht gegeven voor de beschikbaarstelling, zonder dit tijdens die eerdere vergadering te hebben besproken. Dit tot irritatie en verbazing bij de rest van de coalitie, die dus niet op de hoogte was.

In 2019 zette Nederland de bijdrage aan UNRWA tijdelijk stop naar aanleiding van een corruptieschandaal. De top van de omstreden vluchtelingenorganisatie zou zich schuldig maken aan integriteitsschendingen en corruptie. Een kleine kring binnen het management, waaronder toenmalig secretaris-generaal Pierre Krähenbühl, zou onder meer betrokken zijn bij “machtsmisbruik voor persoonlijk gewin en het onderdrukken van afwijkende meningen”. Ook zou Krähenbühl zijn positie gebruiken om excessief te reizen met zijn adviseur, met wie hij “meer dan een professionele relatie” heeft.

Al tijdens het onderzoek naar de misstanden liet minister Kaag weten dat het Kabinet voornemens was de Nederlandse bijdrage aan UNRWA de komende jaren voort te zetten. De minister benadrukte toen dat de dienstverlening van de VN-organisatie van “essentieel belang” is. De VN-organisatie verleent basisvoorzieningen aan ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Dat er inmiddels sprake is van zoveel vluchtelingen, komt omdat UNRWA de vluchtelingenstatus verleent aan nakomelingen en niet bijdraagt aan integratie in de gastlanden.

Eind 2019 concludeerde de Nederlandse regering dat de VN en UNRWA “inmiddels de nodige vervolgacties genomen” hadden en werd de financiële steun hervat. Naast de reeds toegezegde 13 miljoen werd net als de jaren daarvoor 6 miljoen extra euro overgemaakt aan de VN-organisatie. Dit jaar bedraagt de aanvullende steun 13 miljoen euro – een verdubbeling ten opzichte van de vaste bijdrage die jaarlijks wordt toegezegd door Nederland.

CIDI: UNRWA houdt problemen in stand

UNRWA houdt problemen in stand, in plaats van deze op te lossen. De ongezonde, corrupte organisatie staat politieke en economische integratie van Palestijnen in de Arabische wereld in de weg. Inmiddels bestempelt UNRWA al meer dan vijf miljoen mensen als “Palestijnse vluchtelingen”, terwijl er naar schatting nog maar 30.000 tot 50.000 ‘echte’ vluchtelingen in leven zijn. Dat dient geen enkel humanitair doel, maar is een politiek wapen in de strijd tegen de staat Israel en tegen elke werkbare vredesoplossing. Daarom moet UNRWA worden gesaneerd en geleidelijk worden opgeheven.

UNRWA draait de Palestijnen een rad voor de ogen door de illusie van een “terugkeer” naar de dorpen van hun (overgroot)ouders in stand te houden. De organisatie biedt kinderen onderwijs, maar vervolgens mogen ze van hun Arabische “gastlanden” niet integreren in de arbeidsmarkt en blijven zij afhankelijk van internationale hulp in plaats van zelf voor hun levensonderhoud te zorgen.****************************
ENGLISH:

For this year, the Netherlands has doubled the budget for the contribution to UNRWA. The UN organization for Palestinian refugees can therefore count on 26 million euros from the Dutch government for 2020. 

Source CIDI

In a letter to the House of Representatives, Minister of Development Cooperation Sigrid Kaag acknowledges that the expenditure on humanitarian aid is higher than budgeted. “As in previous years, the additional contribution to UNRWA will be made to guarantee the continuity of the services provided by UNRWA,” the minister writes. The extra contribution to UNRWA will be funded by shifting from the Emergency Aid Program contributions instrument.

In previous years, however, the additional contribution was lower than this year. In the past few years, there was an annual commitment of 13 million, to which an additional contribution of 6 million was added, or 19 million euros in total. This year, there is no 6 million, but 13 million extra on top of the already pledged 13 million euros. The budget of the Netherlands for UNRWA in 2020 will therefore be 26 million.

The increase in the Dutch contribution to UNRWA comes at a time when the UN organization is in financial trouble. Under President Donald Trump, the United States stopped funding the refugee organization and UNRWA is also receiving less money from the Arab world. 

Support for UNRWA is not undisputed 

The Dutch support for UNRWA is not undisputed. In 2018, Minister Kaag already transferred promised money more quickly as a result of financial problems at UNRWA. This led to parliamentary questions from three of the four coalition parties. Reportedly, half an hour after a coalition meeting, the Minister of Development Cooperation had given the green light for the mobilization, without discussing this during that previous meeting. This to the irritation and surprise of the rest of the coalition, which was therefore unaware. 

In 2019, the Netherlands temporarily halted its contribution to UNRWA following a corruption scandal. The top of the controversial refugee organization is said to be guilty of integrity violations and corruption. A small circle within management, including then Secretary General Pierre Krähenbühl, is said to be involved in, among other things, “abuse of power for personal gain and the suppression of dissent”. Krähenbühl would also use his position to travel excessively with his adviser, with whom he has “more than a professional relationship”. 

During the investigation into the abuses, Minister Kaag announced that the Cabinet intended to continue the Dutch contribution to UNRWA in the coming years. The minister then emphasized that the services of the UN organization are of “essential importance”. The UN organization provides basic facilities to more than 5 million Palestinian refugees. The fact that there are now so many refugees is because UNRWA grants refugee status to descendants and does not contribute to integration in the host countries. 

At the end of 2019, the Dutch government concluded that the UN and UNRWA had “meanwhile taken the necessary follow-up action” and financial support was resumed. In addition to the already pledged 13 million euros, an extra 6 million euros was transferred to the UN organization, just like in the previous years. This year, the additional support amounts to 13 million euros - twice the fixed contribution that is pledged annually by the Netherlands. 

CIDI: UNRWA is perpetuating problems 

UNRWA maintains problems, not fixes them. The unhealthy, corrupt organization stands in the way of political and economic integration of Palestinians in the Arab world. UNRWA now labels more than five million people as "Palestinian refugees", while an estimated 30,000 to 50,000 "real" refugees are still alive. This does not serve any humanitarian purpose, but is a political weapon in the fight against the state of Israel and against any workable peace solution. Therefore, UNRWA needs to be remediated and phased out. 

UNRWA is deceiving the Palestinians by perpetuating the illusion of a "return" to the villages of their (great-grand) parents. The organization provides children with education, but then their Arab “host countries” do not allow them to integrate into the labor market and they remain dependent on international aid instead of providing for their own livelihood.