23 december 2020

2020-12-23: Eerste vlucht van Tel Aviv naar Rabat in kader van normalisatie - First flight from Tel Aviv to Rabat as part of normalization

De Israëlisch-Amerikaanse delegatie in Rabat. (bron: Times of Israel)

Nederlands - English

NEDERLANDS

De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al had dinsdag de eer om de eerste vlucht uit te voeren van Tel Aviv naar de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Aan boord een Amerikaans-Israëlische delegatie met als doel de normalisatie tussen Israël en Marokko vorm te geven.

Bron: CIDI

Op het asfalt van luchthaven Ben-Goerion haalde Jared Kushner nog herinneringen op aan de eerste vlucht naar de VAE en prees hij het werk van president Donald Trump om vrede te brengen in het Midden-Oosten. De adviseur van de Amerikaanse president noemde de “nieuwe banden tussen Joden en moslims een restauratie van oude banden”, en hij sprak de hoop uit voor een duurzame vrede in de regio. De Israëlische veiligheidsadviseur Meir Ben Shabbat omschreef de vlucht als “geschiedenis die voor je neus geschreven wordt”. De Amerikaanse ambassadeur sprak over een paradigmaverschuiving aangaande de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten.

In Rabat hadden de Amerikaanse en Israëlische functionarissen een ontmoeting met koning Mohammed VI en enkele Marokkaanse notabelen. Ook ondertekende men meerdere verklaringen waarmee de normalisatie geformaliseerd wordt, met onder andere directe vluchten, landbouw, watermanagement, de snelle opening van ambassades en het aangaan van handelscontacten. De delegatie bracht ook een bezoek aan het graf van koning Mohammed V en legde daar een krans. Het gesprek met de Marokkaanse koning duurde ongeveer een uur, waar de sfeer naar verluidt goed was. Beide landen erkenden de speciale rol van Marokko voor de Joodse gemeenschap. Israël en Marokko spraken ook af zo snel mogelijk hun handelskantoren in elkaars landen te heropenen, die al eerder tussen 1994 en 2002 open waren.

In ruil voor de normalisatie met Israël gaan de Verenigde Staten over tot erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit op de Westelijke Sahara. Aan het einde van het bezoek vertelde Kushner dat de VS in het kader daarvan een consulaat zal openen in de stad Dakhla, dat aan de kust van Westelijke Sahara ligt.

Ondertussen gaan de geruchten rond de normalisatie gestaag door. Zo kwamen er berichten dat de VS in ruil voor normalisatie met Israël Indonesië veel meer hulpgeld zou willen geven. Daarentegen gaf Tunesië nogmaals aan dat normalisatie met de Joodse staat ondenkbaar is.


*************************************
ENGLISH:

The Israeli-American Delegation in Rabat. (source: Times of Israel)

The Israeli airline El Al had the honor on Tuesday to operate the first flight from Tel Aviv to the Moroccan capital Rabat. On board an American-Israeli delegation with the aim of shaping the normalization between Israel and Morocco.

Source: CIDI

On the tarmac of Ben-Gurion Airport, Jared Kushner reminisced about the first flight to the UAE and praised President Donald Trump's work in bringing peace to the Middle East. The US president's adviser called the "new ties between Jews and Muslims a restoration of old ties," and expressed hope for lasting peace in the region. Israeli security adviser Meir Ben Shabbat described the flight as “history being written in front of you”. The US ambassador spoke of a paradigm shift regarding the geopolitical situation in the Middle East.

In Rabat, US and Israeli officials met with King Mohammed VI and some Moroccan notables. Several declarations were also signed formalizing standardization, including direct flights, agriculture, water management, the rapid opening of embassies and the establishment of trade contacts. The delegation also visited the tomb of King Mohammed V and laid a wreath there. The conversation with the Moroccan king lasted about an hour, where the atmosphere was said to be good. Both countries recognized Morocco's special role for the Jewish community. Israel and Morocco also agreed to reopen their trading offices in each other's countries, which had previously been open between 1994 and 2002, as soon as possible.

In exchange for normalization with Israel, the United States is going to recognize Moroccan sovereignty in Western Sahara. At the end of the visit, Kushner said the US will open a consulate in the city of Dakhla, on the coast of Western Sahara, as part of this.

Meanwhile, rumors surrounding normalization are steadily continuing. For example, there were reports that the US would want to give Indonesia much more aid money in exchange for normalization with Israel. Tunisia, on the other hand, reiterated that normalization with the Jewish state is unthinkable.