23 december 2020

2020-12-23: Israël legt beslag op 4 miljoen dollar uit Iran voor Hamas - Israel seizes $ 4 million from Iran for Hamas

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Op aanbeveling van het Nationaal Bureau voor Financiering van Terrorismebestrijding (NBCTF) van het Ministerie van Defensie, heeft minister van Defensie Benny Gantz een inbeslagname bevolen van 4 miljoen dollar die was overgemaakt van Iran naar de terroristische organisatie Hamas in Gaza, zo meldt het ministerie in een persbericht.

Het geld was bedoeld voor de terreurinfrastructuur van Hamas in Gaza inclusief de productie van wapens en betaling van salarissen van leden van de organisatie. De bron van de fondsen is het Iraanse regime.

Het bevel dat werd ondertekend is gericht tegen de zakenman Zuhir Shamalch uit Gaza en zijn geldwisselbedrijf “Al-Mutahadun”. Als reactie op het bevel, en in een poging om de relatie met Hamas te verhullen, veranderde “Al-Mutahadun” de naam van zijn bedrijf in “Al-Markaziya li-siarafa”. De de nu door Gantz getekende order omvat de oorspronkelijke naam van het bedrijf, naast de nieuwe naam.

Het administratief besluit, dat de minister van Defensie heeft ondertekend in overeenstemming met de bevoegdheden die hem zijn toegekend op grond van de terrorismebestrijdingswet 2016, staat de inbeslagname toe van de gelden of eigendommen van gelijke waarde van de gelddienstverlening, waar deze zich ook bevinden.

De zakenman Zuhir Shamalch vulde de plaats op van Hamad al-Khodari, Hamas ‘belangrijkste geldwisselaar’ die een nauwe band had met Hamas leider Yahya Sinwar’, en die in 2019 door de IDF werd ‘uitgeschakeld.

Het directoraat Militaire Inlichtingen heeft samen met het Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding Financiering (NBCTF) van het ministerie van Defensie het dossier samengesteld dat tot de publicatie van het bevel heeft geleid.

Door Joods.nl


*************************
ENGLISH:

On the recommendation of the Defense Ministry's National Office for Counterterrorism Financing (NBCTF), Defense Secretary Benny Gantz has ordered a seizure of $ 4 million transferred from Iran to the Hamas terrorist organization in Gaza, the ministry reports. a press release.

The money was intended for Hamas' terrorist infrastructure in Gaza, including the production of weapons and payment of salaries for members of the organization. The source of the funds is the Iranian regime.

The order signed is against Gaza businessman Zuhir Shamalch and his currency exchange company “Al-Mutahadun”. In response to the order, and in an attempt to disguise its relationship with Hamas, “Al-Mutahadun” changed the name of his company to “Al-Markaziya li-siarafa”. The order now signed by Gantz includes the original name of the company in addition to the new name.

The Administrative Order, signed by the Secretary of Defense in accordance with the powers conferred on him under the 2016 Counter-Terrorism Act, permits the seizure of the funds or property of equal value from the monetary services, wherever they are located.

Businessman Zuhir Shamalch filled the place of Hamad al-Khodari, Hamas's "main money changer" who had a close relationship with Hamas leader Yahya Sinwar, "who was" eliminated by the IDF in 2019. "

The Military Intelligence Directorate, together with the National Office for Counterterrorism Financing (NBCTF) of the Ministry of Defense, compiled the file that led to the publication of the order.

By Joods.nl