04 januari 2021

2021-01-04: In Oekraïne marcheren honderden met fakkels ter ere van nazi-collaborateu - In Ukraine, hundreds are marching with torches in honor of Nazi collaborators

 Kiev op 1 januari, 2021. Honderden mensen namen deel aan een bijeenkomst ter gelegenheid van de 112e verjaardag van de geboorte van de Oekraïense politicus Stepan Bandera, een van de leiders van de Oekraïense nationale beweging en leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) [beeldbron: Genya Savilov/AFP]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Honderden mensen marcheerden vrijdag met fakkels in de hoofdstad van Oekraïne als eerbetoon aan een leider die collaboreerde met nazi-Duitsland.

De Israëlische ambassadeur veroordeelde de fakkeltocht vrijdag in Kiev ter nagedachtenis aan Stepan Bandera, en gaf de sterkste berisping tot nu toe door een Israëlische functionaris van het evenement, dat in omvang is toegenomen te midden van het toenemend nationalisme in Oekraïne.

“We veroordelen krachtig elke verheerlijking van collaborateurs met het nazi-regime. Het is tijd dat Oekraïne zijn verleden onder ogen moet zien”, schreef ambassadeur Joel Lion zaterdag op Twitter:

Tijdens de mars zwaaiden veel deelnemers met spandoeken met het symbool van de extreemrechtse Svoboda-partij, wiens leiders vaak antisemitische opmerkingen maakten, en spandoeken met de tekst: “Nationalisme is onze religie. Bandera is onze profeet”, berichtte Pravda Oekraïne.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog leidde Bandera het Oekraïense opstandige leger, wiens mannen duizenden Joden en Polen, inclusief vrouwen en kinderen, doodden terwijl ze samen met nazi-Duitsland vochten tegen het Rode Leger en de communisten.

Uitingen van bewondering voor Bandera en andere medewerkers zijn in omvang en status toegenomen na de revolutie van 2014 in Oekraïne, die het regime van Viktor Janoekovitsj omver wierp te midden van beweringen dat hij een Russische stroman is, en een gewapend conflict met Rusland veroorzaakte.

In Lviv, de geboorteplaats van Bandera, werden ook evenementen ter ere van hem gehouden en bijgewoond door vele functionarissen, waaronder Maxim Kozitsky, het hoofd van de regio Lviv. Hij en andere functionarissen legden kransen op een monument voor Bandera.

♦ Stepan Bandera (1909-1959) was de leider van de Oekraïense nationalisten (OUN) die collaboreerden met de Nazi’s. In zijn programma van mei 1941 stond onder meer te lezen:

Moskali [d.w.z. etnische Russen], Polen en Joden die vijandig tegenover ons staan, moeten worden vernietigd in de strijd, in het bijzonder die zich verzetten tegen het regime, door: hen te deporteren naar hun eigen land, hun intelligentsia uit te roeien, die niet tot enige regering mag worden toegelaten posities, en algehele voorkoming van elke creatie van deze intelligentsia (bijv. toegang tot onderwijs enz.) … Joden moeten geïsoleerd worden, verwijderd van overheidsfuncties om sabotage te voorkomen … Degenen die noodzakelijk worden geacht mogen alleen onder strikt toezicht werken en verwijderd van hun posities voor de geringste wangedrag … Joodse assimilatie is niet mogelijk.

Bronnen:Brabosh: ♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “In Ukraine, hundreds march with torches in annual tribute to Nazi collaborator” van 3 januari 2020 en een artikel “Ukraine had more anti-Semitic incidents than all former Soviet countries combined” van 28 januari 2018 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
♦ een artikel op deze blog “Oekraïne viert Nazi-collaborateur en verbiedt kritisch boek over pogromleider” van 28 december 2018 en een artikel “Oekraïne zegt tegen Israël dat het zich niet mag moeien met het vereren van nazi-collaborateurs” van 11 januari 2020


*******************************
ENGLISH:

Kiev on January 1, 2021. Hundreds of people attended a rally to mark the 112th anniversary of the birth of Ukrainian politician Stepan Bandera, one of the leaders of the Ukrainian national movement and leader of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) [image source: Genya Savilov / AFP]

Hundreds of people marched with torches in Ukraine's capital on Friday in tribute to a leader who collaborated with Nazi Germany.

The Israeli ambassador condemned Friday's torch relay in Kiev in memory of Stepan Bandera, and issued the strongest rebuke yet by an Israeli official for the event, which has grown in scale amid rising nationalism in Ukraine.

“We strongly condemn any glorification of collaborators with the Nazi regime. It is time for Ukraine to face its past, ”Ambassador Joel Lion wrote on Twitter on Saturday:

During the march, many participants waved banners with the symbol of the far-right Svoboda party, whose leaders often made anti-Semitic comments, and banners that read, “Nationalism is our religion. Bandera is our prophet, ”reported Pravda Ukraine.

During World War II, Bandera led the Ukrainian Insurgent Army, whose men killed thousands of Jews and Poles, including women and children, as they fought alongside Nazi Germany against the Red Army and the Communists.

Expressions of admiration for Bandera and other collaborators have grown in size and status after the 2014 revolution in Ukraine, which overthrew Viktor Yanukovych's regime amid claims that he is a Russian stooge and sparked armed conflict with Russia.

In Lviv, the birthplace of Bandera, events in his honor were also held and attended by many officials, including Maxim Kozitsky, the head of the Lviv region. He and other officials placed wreaths on a monument to Bandera.


♦ Stepan Bandera (1909-1959) was the leader of the Ukrainian Nationalists (OUN) who collaborated with the Nazis. His program of May 1941 read, among other things:

Moskali [i.e. ethnic Russians], Poles and Jews who are hostile to us must be destroyed in battle, especially those opposed to the regime, by: deporting them to their own country, exterminating their intelligentsia, who do not government may be admitted to positions, and prevent any creation of these intelligentsia altogether (e.g. access to education, etc.) ... Jews should be isolated, removed from government functions to avoid sabotage ... Those deemed necessary should only work under strict supervision and removed from their positions for the slightest misconduct ... Jewish assimilation is not possible.

Sources: Brabosh. ♦ to an article by Cnaan Liphshiz “In Ukraine, hundreds march with torches in annual tribute to Nazi collaborator” from January 3, 2020 and an article “Ukraine had more anti-Semitic incidents than all former Soviet countries combined” from January 28, 2018 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
♦ an article on this blog “Ukraine celebrates Nazi collaborator and bans critical book about pogrom leader” from December 28, 2018 and an article “Ukraine tells Israel not to bother honoring Nazi collaborators” from January 11, 2020