05 januari 2021

2021-01-05: Jezus leerde de Palestijnen zichzelf te doden als 'zelfmoordterroristen' - Jesus Taught Palestinians to Kill Themselves Like 'Suicide Bombers'

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Palestijnse premier beweert dat Jezus de Palestijnen leerdezichzelf te doden als 'zelfmoordterroristen'

Door: CBN - Julie Stahl

Tijdens een recent kerstdiner zei de premier van de Palestijnse Autoriteit (PA), Muhammad Shtayyeh, dat Jezus de eerste "Palestijn" was en de Palestijnen leerde martelaren te zijn, d.w.z. zelfmoordterroristen.

"Onze heer Jezus, "vrede zij met hem" - was de eerste Palestijnse zelfopofferende strijder van wie we de martelaarsdood hebben geleerd en die voor zijn missie betaalde met zijn leven," zei Shtayyeh in het officiële PA-dagblad Al-Hayat Al Jadida op 28 december.

"De categorisering van Jezus door de premier is in veel opzichten beledigend voor christenen en de christelijke traditie", schreef Itamar Marcus, directeur van de Palestinian Media Watch (PMW), in een artikel.

Volgens Marcus gebruikt de PA de term 'zelfopofferende strijder' (Fida'i) voor terroristen die sinds 1965 Israëli's hebben vermoord.

Een van de recentere gevallen was dat van de Palestijnse terrorist Ashraf Na'alwa, die zijn twee collega's vermoordde - de ene een jonge moeder van een eenjarige en de andere een vader van drie.

"Fatah verheerlijkte de moordenaar herhaaldelijk door [in] dit bericht op zijn officiële Facebook-pagina te plaatsen, die hem noemde: 'De legende, de heroïsche zelfopofferende strijder (Fida'i) Ashraf Na'alwa' [Officiële Fatah Facebook-pagina, dec. 13, 2018], ”zei Marcus.

Marcus merkte op dat Jezus zelf in Matteüs 5:39 zei dat hij zich niet moest verzetten tegen een kwaadaardig persoon, maar dat hij de andere wang moest toekeren.  Daarom is het karakteriseren van Jezus als een "zelfopofferende vechter" in de categorie met Palestijnse moordenaars een ontheiliging," zei hij.

Marcus zei dat het presenteren van Jezus als iemand die de Palestijnen leerde ernaar te streven martelaren te worden, ook een 'ernstige belediging voor christenen' is, omdat de PA de martelaarsdood promoot omwille van beloningen in het paradijs, 'waaronder volgens de traditie van de islam de' martelaar 'trouwt met 72 donkerogige maagden. "

Een andere belediging van het christendom, dat niet nieuw is,  is het noemen van Jezus als "een Palestijn", terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat Jezus een Jood is die "leeft en omgaat met andere Joden in het land Judea", zei Marcus.

“Palestina” was een naam die in het verleden door de Romeinen werd gebruikt na de vernietiging van de Tempel in de 2e eeuw CE.

In zijn interview na Kerstmis bracht Shtayyeh Jezus ook in verband met de "martelaren" voor Palestina.

"De verjaardag van onze Heer Jezus...vindt plaats op hetzelfde moment als de verjaardag van het uitbreken van de Palestijnse revolutie (d.w.z. de eerste terreuraanslag op Israël die 'de Lancering' van Fatah werd genoemd), waarvoor duizenden martelaren met hun leven hebben betaald", werd door Shtayyeh geciteerd.

"Jezus koppelen aan de duizenden Palestijnse 'martelaren', wat de term is die de PA gebruikt om al haar zelfmoordterroristen te omschrijven, evenals alle terroristen die werden gedood tijdens het aanvallen van Israëli's, is nog een extra ontheiliging van het christendom," zei Marcus.

***************************
ENGLISH:

Palestinian PM Claims Jesus Taught Palestinians to Kill Themselves Like 'Suicide Bombers'

By: CBN - Julie Stahl

At a recent Christmas dinner, Palestinian Authority (PA) Prime Minister, Muhammad Shtayyeh said Jesus was the first “Palestinian” and taught Palestinians to be martyrs, i.e. suicide bombers.

“Our lord Jesus, peace be upon him – the first Palestinian self-sacrificing fighter from whom we learned Martyrdom-death, and who paid for his mission with his life,” Shtayyeh was quoted as saying in the official PA daily Al-Hayat Al Jadida on December 28.

“The prime minister’s categorizations of Jesus are insulting to Christians and Christian tradition in many ways,” wrote Itamar Marcus, Director of the Palestinian Media Watch (PMW), in an article. 

According to Marcus, the PA uses the term “self-sacrificing fighter” (Fida’i) for terrorists who have been killing Israelis since 1965.

One of the more recent cases was that of Palestinian terrorist Ashraf Na’alwa, who murdered his two co-workers – one a young mother of a one-year-old and the other a father of three.

“Fatah glorified the murderer repeatedly including [in] this post on its official Facebook page, which called him: ‘The legend, the heroic self-sacrificing fighter (Fida’i) Ashraf Na'alwa’ [Official Fatah Facebook page, Dec. 13, 2018],” said Marcus.

Marcus noted that in Matthew 5:39 Jesus himself said not to resist an evil person but to turn the other cheek.  Therefore to characterize Jesus as a “‘self-sacrificing fighter’ in the category with Palestinian murderers is a desecration,” he said.

Marcus said that presenting Jesus as one who taught Palestinians to aspire to be martyrs is also a “grave insult to Christians” because the PA promotes martyrdom-death for the sake of rewards in Paradise, “among which according to Islam’s tradition, the ‘martyr’ marries 72 dark-eyed virgins.”

Another insult to Christianity that is not new is calling Jesus “a Palestinian” when the Bible clearly says Jesus is a Jew “living and interacting with other Jews in the nation of Judea,” Marcus said.

“Palestine” was a name historically used by the Romans after the destruction of the Temple in the 2nd century CE. 

In his post-Christmas interview, Shtayyeh also linked Jesus to the “martyrs” for Palestine.

“The birthday of our Lord Jesus…takes place at the same time as the anniversary of the outbreak of the Palestinian revolution (i.e. its first terror attack against Israel called ‘the Launch’ of Fatah), for which thousands of Martyrs have paid with their lives,” Shtayyeh was quoted as saying.

“Linking Jesus to the thousands of Palestinian ‘Martyrs’ which is the term the PA uses to define all its suicide bombers as well as all terrorists who were killed while attacking Israelis, is yet an additional desecration of Christianity,” Marcus said