06 januari 2021

2021-01-06: Nederlandse Ministerie verzwijgt details van illegaal handelen voor Tweede Kamer - Dutch Ministry withholds details of illegal acts from the House of Representatives

Illegale Palestijnse huizenbouw.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In antwoorden op Kamervragen over ‘ontwikkelingshulp’ aan het Palestijnse UAWC blijkt essentiële informatie opzettelijk te worden verzwegen. Dat heeft minister voor Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag (D66) gemeld aan de Tweede Kamer.

Bron: Likoed Nederland

UAWC is een organisatie die Palestijnse boeren ondersteunt. Echter uit de rapportage blijkt dat er met Nederlands geld illegale nederzettingenbouw plaats vindt. De locaties daarvan zijn weggelakt. Ook de namen van werknemers van UAWC die een salaris van Nederland ontvangen zijn weggehaald. Sinds de toeslagenaffaire is duidelijk dat er iets ernstig mis is als ‘gevoelige’ informatie wordt weggelakt bij de informatievoorziening van de Tweede Kamer.

Het weglakken van persoonsnamen deed het ministerie zogenaamd vanwege ‘privacy’. Het lijkt waarschijnlijker dat dit gebeurt omdat deze werknemers mogelijk terroristen zijn die verbonden zijn aan de extreem-linkse Palestijnse terreurorganisatie PFLP. Dit was eerder al het geval. Vorig jaar pleegde een PFLP terreurcel van UAWC-werknemers een bomaanslag pleegde. Daarbij werd 17-jarige Israëlische meisje Rina Shnerb vermoord. Het schandaal was compleet toen bleek dat de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah de terroristen van de UAWC/PFLP van Nederlandse pasjes had voorzien. Dit terwijl de PFLP trots memoreert hoe het UAWC heeft opgericht.

Toch heeft het ministerie deze relatie altijd ontkend, terwijl het de laatste jaren herhaaldelijk van vele kanten op die nauwe banden werd gewezen (zie een vorig persbericht). Nederland handelde met de subsidie aan UAWC dus in strijd met het internationaal recht. Dat verbiedt – vanzelfsprekend – het financieel ondersteunen van terroristische organisaties.

Ook de locaties van door Nederland gefinancierde illegale bouw zijn weggelakt. Dit betreft bouw zonder vergunning in het zogenaamde gebied C van de Westbank. Dit is het gebied dat volgens de Oslo-akkoorden buiten het autonome Palestijns gebied valt. Israël heeft daar de volledige zeggenschap. Die zeggenschap heeft Israël in de Oslo-vredesakkoorden gekregen omdat er slechts 2% van de Palestijnen woont. Want het gaat om onvruchtbaar, door weinig Arabieren bewoond gebied gaat. Het beslaat vooral Joodse dorpjes (‘nederzettingen’), natuurreservaten en militair gebied. Dat laatste bijvoorbeeld de militair-strategische belangrijke rotsige bergrug langs de rivier de Jordaan.

Dat het ministerie juist in dat gebied illegale Palestijnse nederzettingenbouw financiert, is om meerdere redenen niet te begrijpen:

  • Het probeert de ‘feiten op de grond’ in gevoelig gebied te veranderen. Dit is iets wat Nederland Israël geregeld verwijt, maar waar het zich juist zelf schuldig aan blijkt te maken. Sowieso is het onwezenlijk dat Nederland illegale Joodse woningbouw veroordeelt, maar illegale Arabische woningbouw financiert!

  • Het is een schending van het internationaal recht. Dat schrijft voor dat de lokale wetgeving van andere landen gerespecteerd dient te worden. Volgens internationale fatsoensregels doe je dat sowieso bij een bevriende natie. Het is tevens een schending van de Oslo-vredesakkoorden, die de Europese Unie heeft erkend en zelfs gegarandeerd. Ook zo schendt Nederland dus het internationaal recht.
  • Het is het verbranden van Nederlands belastinggeld. Want Israël sloopt illegale bouw; zowel van Joden als Arabieren.

  • Het is geen ‘humanitaire hulp’, wat het ministerie beweert. Dat zou het zijn als steun werd gegeven aan projecten in de gebieden onder Palestijns bestuur. Daar woont 98% van de Palestijnen en die bouwwerken worden niet gesloopt.

  • Het brengt vrede niet dichterbij, maar vergroot juist de spanningen in gevoelig gebied.

Het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking blijkt onder het mom van ‘humanitaire hulp’ een politieke, anti-Israëlische agenda uit te voeren. Het ministerie heeft daarvoor geen politiek mandaat, het handelt in strijd met het internationaal recht en het vergooit Nederlands belastinggeld.

Het is te hopen dat de Tweede Kamer een eind maakt aan deze onfrisse praktijken van het ministerie.
****************************
ENGLISH:

Illegal Palestinian housing construction.

In answers to parliamentary questions about "development aid" to the Palestinian UAWC, essential information appears to be deliberately concealed. Minister for Development Cooperation Sigrid Kaag (D66) reported this to the Lower House.

Source: Likoed Netherlands

UAWC is an organization that supports Palestinian farmers. However, the report shows that illegal settlement construction is taking place with Dutch money. The locations thereof have been painted away. The names of UAWC employees who receive a salary from the Netherlands have also been removed.
Since the benefits affair it has become clear that something is seriously wrong if "sensitive" information is neglected in the information provision of the House of Representatives.

The ministry was doing the blotting of personal names supposedly because of "privacy". It seems more likely that this is happening because these workers may be terrorists associated with the far-left Palestinian terrorist organization PFLP. This has been the case before. Last year, a PFLP terror cell of UAWC employees carried out a bomb attack. 17-year-old Israeli girl Rina Shnerb was murdered. The scandal was complete when it appeared that the Dutch representation in Ramallah had provided the terrorists of the UAWC / PFLP with Dutch passes, while the PFLP proudly recalls how the UAWC has founded.

Nevertheless, the ministry has always denied this relationship, while in recent years it has repeatedly been pointed out from many sides to these close ties (see a previous press release), which means that the Netherlands acted in violation of international law with the subsidy to the UAWC. This, of course, prohibits financial support for terrorist organizations.

The locations of illegal construction financed by the Netherlands have also been painted. This concerns construction without a permit in the so-called area C of the West Bank. This is the area that falls outside the autonomous Palestinian territory according to the Oslo Accords. Israel has full say there. Israel has gained that say in the Oslo peace accords because only 2% of the Palestinians live there. Because it is a barren area inhabited by few Arabs. It mainly covers Jewish villages ("settlements"), nature reserves and military area. The latter, for example, the militarily-strategically important rocky ridge along the Jordan River.

The fact that the ministry is funding illegal Palestinian settlement construction in precisely that area is not understandable for several reasons:

1. It tries to turn the "facts on the ground" into sensitive area. This is something that the Netherlands regularly accuses Israel of, but it turns out to be guilty of itself. In any case, it is unreal that the Netherlands condemns illegal Jewish housing, but finances illegal Arab housing!

2. It is a violation of international law. This prescribes that the local legislation of other countries must be respected. According to international decency rules, you do that anyway with a friendly nation. It is also a violation of the Oslo Peace Accords, which the European Union has recognized and even guaranteed. In this way too, the Netherlands violates international law.

3. It is the burning of Dutch tax money. Because Israel is demolishing illegal construction; both from Jews and Arabs.

4. It is not "humanitarian aid," as the ministry claims. That would be it if support were given to projects in the areas under Palestinian rule. 98% of the Palestinians live there and those buildings are not demolished.

5. It does not bring peace closer, but rather increases tensions in sensitive areas.

The Ministry of Development Cooperation appears to be pursuing a political, anti-Israeli agenda under the guise of "humanitarian aid".
The ministry has no political mandate for this, it acts in violation of international law and it wastes Dutch tax money.

It is hoped that the Lower House will put an end to these unsavory practices of the ministry.