06 januari 2021

2021-01-06: Nederland verzocht tevergeefs Haram al-Sharif uit resolutie te verwijderen - The Netherlands unsuccessfully requested that Haram al-Sharif be removed from resolution

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nederland had de Palestijnse delegatie tevergeefs verzocht om de benaming Haram al-Sharif uit een resolutie met betrekking tot Israël te verwijderen, zo schrijft minister Stef Blok in antwoord op Kamervragen. Toch stemde de Nederlandse VN-vertegenwoordiging voor de resolutie.

Door: CIDI

Afgelopen maand was de VN weer een triest toneel van disproportionaliteit en eenzijdigheid. Niet minder dan 17 resoluties met betrekking tot Israël werden door de Algemene Vergadering aangenomen. Voor de rest van de wereld passeerden zes resoluties specifiek op bepaalde landen gericht de revue.

Het merendeel van de VN-moties gericht op Israël kon op steun van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging rekenen. Hiermee neemt Nederland deel aan de disproportionele en eenzijdige behandeling van Israël, wat de reputatie en en geloofwaardigheid van de Verenigde Naties niet ten goede komt.

Resolutie A/C.4/75/98 “Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk aantasten in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem” werd met 147 voorstemmen en 10 tegenstemmen aangenomen. 16 landen onthielden zich van stemming. De tekst refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemde voor deze ontkenning van Joodse banden met de Tempelberg.

Eerder bij het dekolonisatiecomité stemde Nederland ook al voor het negeren van Joodse banden met de Tempelberg. De Eerste Kamer zag zich toen genoodzaakt in te grijpen, en nam een motie aan die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging lapt de wens van de Eerste Kamer echter aan haar laars, zoals het al langer doet met de wens van de Tweede Kamer

PVV riep op tot excuses

Naar aanleiding van het Nederlandse stemgedrag, hadden PVV-Kamerleden Geert Wilders en Raymond de Roon schriftelijke vragen ingediend. De parlementariërs riepen minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok op Israël excuses aan te bieden voor het “laakbare stemgedrag”.

Minister Blok is hiertoe niet bereid. “Nederland beoordeelt, als soeverein land, iedere resolutie op zijn inhoud en merites”, zo antwoordt de minister. “Dat laat onverlet dat Nederland nauwe en warme relaties onderhoudt met Israël”.

In zijn beantwoording wijst Blok erop dat de resolutie tevens “het belang van Jeruzalem en de heilige plaatsen voor de drie monotheïstische religies bevestigt”. Volgens de minister is dit vorig jaar op aandringen van Nederland en de EU in het document opgenomen. Echter wordt alleen de Haram al-Sharif bij naam genoemd – zonder de Joodse benaming voor de Tempelberg – waarmee deze heilige plek een andere positie inneemt in de resolutie, iets waar minister Blok aan voorbijgaat.

De minister schrijft dat Nederland in EU-verband met de Palestijnse delegatie heeft onderhandeld over de resoluties. “Concreet is aan de Palestijnse delegatie het verzoek voorgelegd de term Haram al-Sharif te verwijderen. In het kader van deze onderhandelingen over het totale pakket van resoluties heeft de Palestijnse delegatie een aantal voorstellen van EU-zijde geaccepteerd, doch dit specifieke verzoek niet”, aldus Blok.

‘Evenwichtige inhoudelijke aspechten’

“Nederland beoordeelt iedere resolutie op zijn totale inhoud en merites”, zo benadrukt minister Blok. Zo ondersteunt het Kabinet de oproepen in de resolutie aan Israël om af te zien van de sloop van Palestijnse huizen en te stoppen met het uitbreiden van Nederzettingen. 

De minister stelt dat “tevens uitingen van terrorisme en raketbeschietingen door Hamas” worden veroordeeld. Hier verdraait Blok echter de bewoordingen van de resolutie. In tegenstelling tot wat zijn beantwoording doet voorstellen, wordt in het VN-document Hamas niet bij naam genoemd. In de resolutie staat: “Veroordeelt ook alle gewelddaden door militanten en gewapende groeperingen, inclusief het afvuren van raketten, op Israëlische burgergebieden, met verlies van mensenlevens tot gevolg en letsel”. Alleen Israël wordt in de resolutie bij naam genoemd en veroordeeld.

Desondanks concludeert minister Blok dat in zijn ogen sprake is van “evenwichtige inhoudelijke aspecten”. Hij stelt dat deze “aansluiten bij het Nederlandse en Europese beleid inzake het MOVP, en waar Nederland zowel bilateraal als in multilateraal verband beide partijen op aanspreekt”. Dat de Nederlandse voorstem niet aansluit op de wens van de Eerste Kamer zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen, wordt in de beantwoording van de Kamervragen genegeerd.

Petitie: Beëindig de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël

UN Watch is een wereldwijde petitie-campagne gestart tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN. Van de petitie is ook een Nederlandse versie, gericht aan minister Blok, als een van de landen die dubbele maatstaven blijft hanteren. Teken de petitie en roep de Nederlandse regering op de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël te beëindigen!******************************
ENGLISH:

The Netherlands had unsuccessfully requested the Palestinian delegation to remove the name Haram al-Sharif from a resolution regarding Israel, Minister Stef Blok writes in response to parliamentary questions. Nevertheless, the Dutch UN representation voted in favor of the resolution.

By: CIDI

Last month, the UN was another sad scene of disproportionality and one-sidedness. No less than 17 resolutions regarding Israel were passed by the General Assembly. For the rest of the world, six resolutions specifically targeting certain countries were reviewed.

Most of the UN motions aimed at Israel could count on the support of the Dutch UN representation. In this way, the Netherlands is participating in the disproportionate and unilateral treatment of Israel, which does not benefit the reputation and credibility of the United Nations.

Resolution A / C.4 / 75/98 “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem” was passed with 147 votes in favor and 10 votes against. 16 countries abstained. The text refers to the Temple Mount only as the Haram al-Sharif, the Islamic name for the site. That the Temple Mount is the most sacred place for Jews is ignored in the resolution. The Dutch UN representation voted in favor of this denial of Jewish ties to the Temple Mount.

Earlier at the decolonization committee, the Netherlands also voted to ignore Jewish ties to the Temple Mount. The Senate was then forced to intervene, and passed a motion calling on the government to vote as much as possible against UN resolutions referring to the Temple Mount with only the Arabic name and not the Jewish name. However, the Dutch UN representation ignores the wishes of the Senate, as it has been doing for some time with the wishes of the House of Representatives.

PVV called for an apology

In response to the Dutch voting behavior, PVV MPs Geert Wilders and Raymond de Roon had submitted written questions. The parliamentarians called on Foreign Minister Stef Blok to apologize to Israel for the “reprehensible voting behavior”.

Minister Blok is not prepared to do this. “As a sovereign country, the Netherlands assesses every resolution on its content and merits,” the minister replied. "That does not alter the fact that the Netherlands maintains close and warm relations with Israel".

In his response, Blok points out that the resolution also “affirms the importance of Jerusalem and the holy places for the three monotheistic religions”. According to the minister, this was included in the document last year at the insistence of the Netherlands and the EU. However, only the Haram al-Sharif is mentioned by name - without the Jewish name for the Temple Mount - which means that this holy place takes a different position in the resolution, something that Minister Blok ignores.

The minister writes that the Netherlands has negotiated the resolutions in an EU context with the Palestinian delegation. “Specifically, the Palestinian delegation has been asked to remove the term Haram al-Sharif. In the context of these negotiations on the total package of resolutions, the Palestinian delegation has accepted a number of proposals from the EU side, but not this specific request, ”said Blok.

"Balanced substantive axes"

“The Netherlands assesses each resolution on its total content and merits,” emphasizes Minister Blok. For example, the Cabinet supports the calls in the resolution to Israel to refrain from demolishing Palestinian houses and to stop expanding settlements.

The minister states that “manifestations of terrorism and rocket fire by Hamas” are also condemned. Here, however, Blok twists the wording of the resolution. Contrary to what his answer suggests, the UN document does not mention Hamas by name. The resolution states, "Also condemns all acts of violence by militants and armed groups, including the firing of missiles, into Israeli civilian areas, resulting in loss of life and injury." Only Israel is named and condemned in the resolution.

Nevertheless, Minister Blok concludes that in his view there are “balanced substantive aspects”. He argues that these “are in line with Dutch and European policy on MOVP, and to which the Netherlands holds both parties to account, both bilaterally and in a multilateral context”. The fact that the Dutch vote does not correspond to the wish of the Senate to vote against UN resolutions as much as possible in which reference is made to the Temple Mount with only the Arabic name and not the Jewish name, is ignored in the answers to the parliamentary questions.

Petition: End Dutch support for the unilateral exploitation of Israel 

UN Watch has launched a global petition campaign against Israel's disproportionate treatment at the UN. There is also a Dutch version of the petition, addressed to Minister Blok, as one of the countries that continues to apply double standards. Sign the petition and call on the Dutch government to end Dutch support for the unilateral exploitation of Israel!