07 januari 2021

2021-01-07: Soedan sluit zich officieel aan bij de Abraham-akkoorden - Sudan officially joins the Abraham Accords

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Woensdag heeft Soedan zich officieel bij de Abraham-akkoorden aangesloten. Het heeft hiertoe een overeenstemming met de Verenigde Staten getekend, waarmee het Afrikaanse land zich aan normalisatie met Israël toewijdt.

Bron: CIDI

In de Soedanese hoofdstad Khartoem tekende minister van Justitie Nasreldin Abdelbari een verklaring waarin Soedan zich achter de Abraham-akkoorden schaart. Dit vond plaats tijdens een bezoek van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Tevens werd een overeenstemming getekend voor een lening van de Wereldbank voor het Afrikaanse land dat zich momenteel in een economische crisis bevindt.

In oktober kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan vrede tussen Israël en Soedan te hebben bereikt. De president maakte toen ook bekend Soedan van de lijst van staatsterreursponsors te zullen halen, wat in december werd bewerkstelligd.

Tijdens zijn presidentschap heeft Trump meerdere vredesdeals met Israël weten te realiseren. In september tekenden de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein voor normalisatie met de Joodse staat, en in december sloot ook Marokko zich aan bij de Abraham-akkoorden.

Het was in de Soedanese hoofdstad Khartoem waar in 1967 de Arabische Liga de drie beruchte nee’s tegen Israël formuleerde. Nee tegen vrede met Israël, nee tegen erkenning van Israël en nee tegen onderhandelingen met Israël. Inmiddels hebben Egypte, Jordanië, de VAE, Bahrein en nu ook Soedan de drie nee’s omgeruild voor de drie ja’s.

Soedan nam deel in de oorlog tegen Israël in 1948 nadat de Joodse staat haar onafhankelijkheid had opgeroepen. Daarnaast zou het Afrikaanse land een belangrijke schakel hebben gevormd voor het leveren van wapens door Iran aan Hamas en andere terreurgroepen in de Gazastrook. Acht jaar geleden werd een wapenfabriek in Soedan, die onderdeel van deze route was, door de Israëlische luchtmacht getroffen.

Nu Soedan na de bekendmaking in oktober zich officieel achter de Abraham-akkoorden heeft geschaard, kan het met Israël aan normalisatie van de betrekkingen gaan werken. Dit proces zal echter enige haken en ogen kennen, zo staat het Afrikaanse land momenteel onder leiding van een Tijdelijke Soevereine Raad en de ‘democratie in wording’ is verdeeld over erkenning van de Joodse staat.


************************
ENGLISH:

On Wednesday, Sudan officially joined the Abraham Accords. To this end, it has signed an agreement with the United States, committing the African country to normalization with Israel.

Source: CIDI

In the Sudanese capital Khartoum, Minister of Justice Nasreldin Abdelbari signed a statement in which Sudan supports the Abraham Accords. This took place during a visit by US Treasury Secretary Steven Mnuchin. An agreement was also signed for a loan from the World Bank for the African country currently in economic crisis.

In October, US President Donald Trump announced that he had achieved peace between Israel and Sudan. The president then also announced that he would remove Sudan from the list of state terror sponsors, which was achieved in December.

During his presidency, Trump has managed to realize several peace deals with Israel. In September, the United Arab Emirates and Bahrain signed for normalization with the Jewish state, and Morocco also joined the Abraham Accords in December.

It was in the Sudanese capital of Khartoum where in 1967 the Arab League formulated the three infamous no's to Israel. No to peace with Israel, no to recognition of Israel and no to negotiations with Israel. Egypt, Jordan, UAE, Bahrain and now Sudan have now exchanged the three no's for the three yes.

Sudan took part in the war against Israel in 1948 after the Jewish state declared its independence. In addition, the African country is said to have been an important link in the supply of weapons by Iran to Hamas and other terror groups in the Gaza Strip. Eight years ago, a weapons factory in Sudan, which was part of this route, was hit by the Israeli air force.

Now that Sudan has officially rallied behind the Abraham Accords following its announcement in October, it can begin work with Israel to normalize relations. However, there will be some snags to this process, as the African country is currently headed by a Temporary Sovereign Council, and "democracy in the making" is divided over recognition of the Jewish state.