07 januari 2021

2021-01-07: Iraanse parlement bespreekt wet vernietiging Israel - Iranian parliament discusses Israel's destruction law

Het Iraanse parlement scandeerde vorig jaar massaal “Dood aan Amerika!”
na de dood van generaal Qassem Soleimani (Youtube)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Iraanse parlement neemt een wet in behandeling die Iran verplicht om Israel voor 2041 te vernietigen. Ter gelegenheid van de eerste sterfdag van generaal Qassem Soleimani van de Iraanse Republikeinse Garde werd een wetsvoorstel ingediend met zestien wraakmaatregelen, waaronder het vernietigen van Israel, zoals beloofd door ayatollah Ali Khamenei in 2015. Verdere agendapunten zijn het doorbreken van de blokkade van Gaza, voortgezette inmenging in de Jemenitische burgeroorlog, en het verjagen van Amerikaanse troepen uit het Midden-Oosten

Straffen voor onderhandelen

Het wetsvoorstel verbiedt onderhandelingen met de Verenigde Staten die niet over het Iraanse kernprogramma gaan, en verdere onderhandelingen over de wapencapaciteiten van de Islamitische Republiek zoals het Iraanse rakettenprogramma. Alle onderhandelingen met Amerika zijn sowieso verboden, zolang de VS de aanslag op Soleimani niet veroordeelt en geen excuses heeft aangeboden voor het terugtrekken uit het Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA). Nederland heeft aangedrongen op hervatting van de afspraken over de nucleaire ambities van Iran, nu het Iraanse regime heeft aangegeven tegen het akkoord in uranium tot 20% te zullen verrijken. Dat is een grote stap richting het produceren van splijtstof voor kernwapens.

Iedere Iraanse ambtenaar of diplomaat die tegen het wetsvoorstel in onderhandelt met de VS, wordt gedreigd met een levenslang beroepsverbod voor alle overheidsfuncties.

Dergelijke eisen en verklaringen van woede door het Iraans parlement bemoeilijken onderhandelingen over een nieuwe Irandeal, die Amerikaans president-elect Joe Biden heeft verklaard te willen sluiten. Tegelijk wordt zulk wapengekletter ook gezien als onderhandelingstactiek.

Beloningen voor terroristen

Er wordt een premie gezet op de doders van Soleimani, uit te betalen aan degene die hen opspoort en vermoordt. Hiervoor is speciaal een gedeelte van de opbrengsten uit exporten aan Irak weggezet. Verder zouden volgens het wraakwetvoorstel buitenlandse staatsburgers die zich bij Iraanse milities zoals de Fatemiyoun Brigade aansluiten na 5 jaar recht hebben op de Iraanse nationaliteit.

De wet zal vermoedelijk worden aangenomen door het Iraanse parlement. Ayatollah Khamenei zal de wet vervolgens naar eigen inzicht kunnen toepassen, aanpassen of negeren met een zogenaamd Opperste Leidersbevel.

CIDI***************************************
ENGLISH:

Last year the Iranian parliament chanted massively "Death to America!"
after the death of General Qassem Soleimani (Youtube)

Iranian parliament is debating a law requiring Iran to destroy Israel by 2041. On the occasion of the first anniversary of the death of General Qassem Soleimani of the Iranian Republican Guard, a bill was introduced with 16 retaliatory measures, including the destruction of Israel, as promised by Ayatollah Ali Khamenei in 2015. Further agenda items include breaking the Gaza blockade, continued interference in the Yemeni Civil War, and the expulsion of American troops from the Middle East.

Penalties for negotiating
The bill prohibits negotiations with the United States that do not concern the Iranian nuclear program, and further negotiations on the Islamic Republic's weapons capabilities such as the Iranian missile program. All negotiations with America are prohibited in any case, as long as the US does not condemn the attack on Soleimani and has not apologized for withdrawing from the Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA). The Netherlands has pressed for a resumption of the agreements on Iran's nuclear ambitions, now that the Iranian regime has indicated that it will enrich uranium up to 20% against the agreement. That is a big step towards producing nuclear fuel for nuclear weapons.

Any Iranian official or diplomat who negotiates against the bill with the US is threatened with a lifelong professional ban on all government positions.

Such demands and statements of anger by the Iranian parliament complicate negotiations on a new Irandeal, which US President-elect Joe Biden has declared his intention to close. At the same time, such a clash of weapons is also seen as a negotiating tactic.

Rewards for terrorists
A bounty is placed on Soleimani's killers, to be paid to whoever finds and kills them. Part of the proceeds from exports to Iraq has been specially allocated for this purpose. Furthermore, according to the revenge bill, foreign nationals who join Iranian militias such as the Fatemiyoun Brigade would be entitled to Iranian nationality after 5 years.

The law is likely to be passed by the Iranian parliament. Ayatollah Khamenei will then be able to apply, amend or ignore the law as he sees fit with a so-called Supreme Leader Order.

CIDI