11 januari 2021

2021-01-11: PA en Jordanië beschuldigen Israel van het ‘verjoodsen’ van de Westmuur - PA and Jordan accuse Israel of "jewishing" the Western Wall

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zowel de Palestijnen als Jordanië beschuldigen Israel van het ‘verjoodsen’ van het plein bij de Westmuur. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken roept de VN-Veiligheidsraad op om de “bezettingsmacht te laten stoppen met haar misdaden tegen de Al-Aqsamoskee”.

Bron:CIDI

Momenteel vinden er renovaties plaats bij het plein voor de Westmuur, maar volgens de Palestijnse Autoriteit en Jordanië gaat het om “opgravingen”. Zij stellen dat deze acties onderdeel zijn van een Israelisch plan om het gebied rond de Westmuur, wat zij de Al-Buraqmuur noemen, compleet te “verjoodsen”. Volgens hen is de Buraqmuur de plaats waar Mohammed zijn vliegend paard, Buraq, vastbond, voor hij opsteeg naar de hemel.

Ook stelt de Jordaanse Waqf, de islamitische stichting die de Tempelberg beheert, dat de renovaties bij de Westmuur een schending zouden zijn van UNESCO-regels. De Palestijnen noemen het verder een aanval op de westelijke muur van de Al-Aqsamoskee. Sjeik Ikrima Sabri, voormalig moefti van Jeruzalem, noemt de renovatiewerkzaamheden een “aanval op moslims en het veranderen van de identiteit van Jeruzalem door het bewerken van islamitisch erfgoed”. Daarnaast stelt hij dat Israel bezig is met het versterken van de “leugen” dat Jeruzalem een unieke en centrale plek kent in de Joodse geschiedenis, cultuur en godsdienst. De unieke en centrale positie van Jeruzalem voor het Joodse volk wordt al decennia ontkend door vele Palestijnen.

Jordanië roept Israel op om niet zomaar grote veranderingen aan te brengen in de Oude Stad van Jeruzalem en veroordeelt de “opgravingen bij de Al-Buraqmuur, wat een integraal onderdeel is van de Al-Aqsamoskee”. Verder worden de Israelische activiteiten neergezet als een schending van internationaal recht. Begin december, tijdens een ontmoeting tussen ministers Gabi Ashkenazi en Ayman Safadi op de Allenby-brug, had Jordanië al aangedrongen met vergelijkbare opmerkingen omtrent de Tempelberg. Gedurende dat gesprek riep Jordanië ook op om tot een tweestatenoplossing te komen tussen Israel en de Palestijnen.

De houding van de Palestijnen en Jordanië is een wereld van verschil met die van de VAE en Bahrein. Waar de Joodse connectie met Jeruzalem door hen volledig ontkend wordt, waren enkele Emirati’s en Bahreini’s recentelijk nog te gast bij een Chanoeka-ceremonie bij de Westmuur. 


******************************

ENGLISH:

Both the Palestinians and Jordan accuse Israel of "joking" the square near the Western Wall. The Palestinian Ministry of Foreign Affairs calls on the UN Security Council to "stop the occupying forces from its crimes against Al-Aqsa Mosque."

By: CIDI

Currently, renovations are taking place at the square in front of the Western Wall, but according to the Palestinian Authority and Jordan these are “excavations”. They argue that these actions are part of an Israeli plan to completely "jewish" the area around the Western Wall, which they call the Al-Buraq Wall. According to them, the Buraq Wall is where Muhammad tied his flying horse, Buraq, before he ascended to heaven.

The Jordanian Waqf, the Islamic foundation that manages the Temple Mount, also argues that the renovations at the Western Wall would violate UNESCO rules. The Palestinians further call it an attack on the western wall of the Al-Aqsa Mosque. Sheikh Ikrima Sabri, a former mufti of Jerusalem, calls the renovation work an "attack on Muslims and altering Jerusalem's identity through the processing of Islamic heritage." In addition, he argues that Israel is reinforcing the “lie” that Jerusalem has a unique and central place in Jewish history, culture and religion. Jerusalem's unique and central position for the Jewish people has been denied by many Palestinians for decades.

Jordan calls on Israel not to simply make major changes to the Old City of Jerusalem and condemns the "excavations at Al-Buraq Wall, which is an integral part of Al-Aqsa Mosque." Furthermore, Israeli activities are portrayed as a violation of international law. At the beginning of December, during a meeting between ministers Gabi Ashkenazi and Ayman Safadi on the Allenby Bridge, Jordan had already pressed similar comments about the Temple Mount. During that conversation Jordan also called for a two-state solution between Israel and the Palestinians.

The attitude of the Palestinians and Jordan is worlds apart from that of the UAE and Bahrain. While the Jewish connection to Jerusalem is completely denied by them, some Emiratis and Bahraini's were recently guests at a Hanukkah ceremony at the Western Wall.