12 januari 2021

2021-01-12: Duitsland, Frankrijk roepen Israël op om terug te keren naar de lijnen van 1967. - Germany, France call for Israel to return to 1967 lines

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De ministers van Buitenlandse Zaken van de vier landen zijn in Caïro bijeengekomen en hebben de VS opgeroepen het vredesproces in het Midden-Oosten te hervatten.

Door Paul Shindman, World Israel News

Frankrijk en Duitsland zeiden maandag dat ze willen dat de Verenigde Staten hun rol als bemiddelaar tussen Israël en de Palestijnen hervatten, maar herhaalden hun standpunt ter ondersteuning van de tweestatenoplossing op basis van de lijnen van 1967 en het schijnbaar ter ziele gegane Arabische vredesinitiatief.

De minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian van Frankrijk en de Duitse minister Heiko Maasof werden in Caïro ontvangen door de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry en Ayman Safadi van Jordanië in een forum dat bekend staat als The Munich Group, dat eerder is bijeengekomen om te bespreken hoe het stervende vredesproces in het Midden-Oosten weer op gang kan worden gebracht.

In een verklaring die na de vergadering werd afgelegd, zeiden de ministers dat de "oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict op basis van de tweestatenoplossing een onmisbare voorwaarde is voor alomvattende vrede in de regio", en voegden zij eraan toe dat dit "een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat omvatte op basis van de lijnen van 4 juni 1967 en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, die zij aan zij kunnen wonen met een veilig en erkend Israël".

De verklaring zei ook dat de vrede gebaseerd zou zijn op het Arabische Vredesinitiatief (API), een Saoedi-Arabisch plan uit 2002 dat de Arabische staten opriep om de betrekkingen met Israël pas na een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict te normaliseren.

Het Arabische vredesinitiatief lijkt dood te zijn na de ondertekening van de akkoorden van Abraham vorig jaar, waarna de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko allemaal hebben aangekondigd de betrekkingen met Israël te normaliseren, met andere woorden, niet te wachten op een oplossing voor het Arabisch-Palestijnse conflict. Ondanks het omzeilen van de API hebben alle vier de landen ook gezegd dat ze de Palestijnen blijven helpen.

Echter, gezien het feit dat Egypte en Jordanië de eerste twee Arabische staten waren die vrede sloten met buurland Israël, zeiden de vier ministers ook te erkennen dat de onlangs ondertekende vredesverdragen "bijdragen aan de oplossing van het Palestijns-Israëlische conflict op basis van de tweestatenoplossing, zodat er een alomvattende en duurzame vrede tot stand komt".

"De oplossing van de Palestijnse kwestie zal de realiteit en de toestand van de hele regio ten goede veranderen", zei de Egyptische president Abdel-Fattah El-Sisi na hun ontmoeting in de commentaren van Al Ahram, en voegde eraan toe dat dit "nieuwe wegen en mogelijkheden voor regionale samenwerking tussen regeringen en volkeren zal openen".

"Deze [redenering] komt voort uit de realiteit die Egypte heeft ervaren tijdens zijn baanbrekende experiment in de regio door te kiezen voor het pad van de vrede [met Israël] en dit meer dan vier decennia lang te beoefenen," zei El-Sisi.

Met Joe Biden. die eerdaags plaats neemt in het Witte Huis, zeiden de ministers ,,zij de rol van de Verenigde Staten te benadrukken," en toevoegden dat zij bereid zijn te werken om de V.S. te zien die opnieuw onderhandelingen vergemakkelijken.

Le Drian zei dat de volgende vergadering van het kwartetcomité in Parijs zal worden gehouden.*************************
ENGLISH:

Foreign Ministers of the four countries met in Cairo, called on the U.S. to resume mediating the Middle East peace process.

By Paul Shindman, World Israel News

France and Germany said Monday they want the United States to resume its role mediating between Israel and the Palestinians, but reiterated their position supporting the two-state solution based on the 1967 lines and the apparently now defunct Arab Peace Initiative.

Foreign minister Jean-Yves Le Drian of France and German minister Heiko Maasof were hosted in Cairo by Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry and Ayman Safadi of Jordan in a forum known as The Munich Group, which has met previously to discuss how to restart the moribund Middle East Peace Process.

In a statement issued after the meeting, the ministers said the “resolution of the Palestinian-Israeli conflict on the basis of the two-state solution is an indispensable requirement to comprehensive peace in the region,” adding that this included “an independent and viable Palestinian state based on June 4, 1967 lines and UN Security Council resolutions, living side by side a secure and recognized Israel.”

The statement also said peace would be based on the Arab Peace Initiative (API), a 2002 Saudi Arabian plan that called on Arab states to normalize relations with Israel only after a resolution of the Israeli-Palestinian conflict.

The Arab Peace Initiative appears to be dead in the water following the signing last year of the Abraham Accords, after which the United Arab Emirates, Bahrain, Sudan and Morocco all announced they were normalizing relations with Israel, in other words, not waiting for a resolution to the Arab-Palestinian conflict. Despite bypassing the API, all four countries have also said they remain committed to helping the Palestinians.

However, given that Egypt and Jordan were the first two Arab states to make peace with neighboring Israel, the four ministers also said they recognized the recently signed peace treaties are “contributing to the resolution of the Palestinian- Israeli conflict on the basis of the two-state solution so that comprehensive and lasting peace is achieved.”

“Settling the Palestinian cause will alter the reality and condition of the entire region for the better,” Egypt’s President Abdel-Fattah El-Sisi told the four following their meeting in comments reported by Al Ahram, adding that doing so “will open new paths and horizons for regional cooperation between governments and peoples.”

“This [reasoning] stems from the reality Egypt has experienced during its pioneering experiment in the region by opting for the path of peace [with Israel] and practicing it for more than four decades,” El-Sisi said.

With Joe Biden set to enter the White House next week, the ministers said they “emphasized the role of the United States,” and added that they are willing to work to see the U.S. again facilitating negotiations.

Le Drian said that the next meeting of the quartet committee would be held in Paris.