13 januari 2021

2021-01-13: PA klaagt over gebrek aan vaccinaties door eigen toedoen - PA complains about lack of vaccinations at their own initiative

Apotheek op de Westelijke Jordaanoever (UNRWA)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijnse Autoriteit klaagt dat Israel nog niet is begonnen de burgers van de PA te vaccineren tegen het coronavirus, na maandenlang weigeren met Israel samen te werken. Nadat Ramallah de veiligheidscoördinatie opzegde in mei 2020 en tot december op ieder punt weigerde samen te werken met Israel, ook in de strijd tegen COVID-19, is de PA nu boos dat Israel het eigen geslaagde vaccinatieprogramma niet in gebieden onder Palestijns beheer heeft toegepast.

Door CIDI

Oslo en gezondheidszorg

Totdat het Israelische vaccinatieprogramma al enkele weken gevorderd was, had de PA op geen enkele manier Israel om hulp gevraagd met het inenten van Palestijnse burgers. Volgens de Oslo-akkoorden is de PA verantwoordelijk voor de gezondheidszorg van haar eigen burgers. Israel en de PA dienen wel volgens de akkoorden samen te werken in geval van regionale rampen zoals de pandemie. De PA moet dan wel om hulp vragen, voordat Israel op grote schaal hulpverleners Palestijnse gebieden in mag sturen. Dit zou door internationale media anders alsnog een militaire invasie genoemd kunnen worden.

Vlak voordat de PA de veiligheidscoördinatie met Israel in mei 2020 opzegde, prees de VN(!) nog de samenwerking tussen de Israeli’s en Palestijnen in de strijd tegen het coronavirus. Deze samenwerking werd vervolgens nauwelijks voortgezet, ook nadat in november 2020 de veiligheidscoördinatie door Ramallah hervatwerd.

De PA kondigde meermalen aan dat zij zelf deals gesloten hadden met verschillende leveranciers om zelf zo’n 90% van de Palestijnse bevolking te kunnen vaccineren. Toen startte in december 2020 de Israelische vaccinatiecampagne, en zijn sindsdien al meer dan anderhalf miljoen Israeli’s gevaccineerd.

Klagen over eigen vertragingen

Het Israelische vaccinatieprogramma is een enorme logistieke operatie, waarbij onder meer duizenden reservisten van het leger zijn ingezet. Ten eerste sloot Israel een aparte deal met farmaceut Pfizer, waarin de hoofdprijs betaald werd voor snelle levering. Dit vaccin moet met –70 graden Celsius bewaard worden, in kleine, supergekoelde pakketten verdeeld worden en toegediend op locaties in het hele land, wat ook in Nederland lastig blijkt. Om deze operatie gelijktijdig op te starten in Palestijnse gebieden, was uitvoerig overleg nodig geweest in de laatste maanden van 2020, precies de periode waarin alle samenwerking tussen Israel en de PA stillag.

Desondanks klaagt het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Israel “haar plichten als bezetter schendt en de Palestijnen discrimineert” door miljoenen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever onder PA-bewind niet in de Israelische vaccinatiecampagne op te nemen, toen deze erg succesvol bleek. Israel kreeg onmiddellijk de schuld dat de Palestijnen onder het zorgstelsel van de PA niet zo snel gevaccineerd werden.

Slecht getimede en ontkende verzoeken

Al gauw werd bekend werd dat Israel de PA al wat vaccins had aangeboden uit de eerste partij die in Israel aankwam in December. De PA ging indertijd niet in op het aanbod en stond erop een eigen vaccinatieprogramma helemaal geregeld te hebben.

Pas 5 januari 2021, toen inmiddels meer dan een miljoen Israeli’s gevaccineerd waren en nieuwszenders al over zich heen vielen om te impliceren dat het Israel’s schuld was dat ‘de Palestijnen’ nog niet geprikt waren, kwamen de eerste berichten naar buiten dat de PA wel graag wat vaccins van Israel zou ontvangen. Deze informele aankondiging werd gedaan uren nadat Israel zo snel aan het prikken was, dat de eerste levering vaccins bijna op was, en dat er een tekort was ontstaan in plaats van het betrekkelijke overschot aan dosissen dat in december voorhanden was.

 Nieuwszender KAN berichtte op 6 januari dat Israel een partij vaccins in het geheim had aangeboden aan de Palestijnse Autoriteit. De PA heeft intussen alle berichten ontkend dat zij vaccins aan Israel gevraagd zouden hebben, of dat zij al wat vaccins ontvangen zouden hebben. Deze vaccins die niet ontvangen waren zouden ook vooral nog niet toegebracht zijn. Hoewel de PA ontkent met Israel gecommuniceerd of meegewerkt te hebben, vinden zij nu wel dat Israel alle Palestijnen moet vaccineren, nu het Palestijnse vaccinatieprogramma achterloopt.

Oponthoud bij leveranciers

Naar verwachting zullen de eerste aantallen Palestijnen – buiten die uit Oost-Jeruzalem die al door Israel ingeënt worden – in maart geprikt worden. De PA heeft onder meer afspraken gemaakt met fabrikant Astrazenica, waarvan het vaccin pas net is goedgekeurd (wat ook in Nederland voor oponthoud zorgde) en Sputnik, het Russische vaccin dat nog niet buiten Rusland is goedgekeurd. Ook doordat het Chinese Sinopharm-vaccin niet is goedgekeurd op internationaal niveau laat het COVAX-programma van de VN op zich wachten, waarvan de PA juist hoopte dat zij 20% van de Palestijnse bevolking zou inenten. Deze vaccins zullen vermoedelijk wel binnenkort goedgekeurd worden. Ongeacht de redenen waarom de meeste Palestijnen moeten wachten, Israel zal ongetwijfeld de schuld blijven krijgen.

De kans blijft aanwezig dat Israel zelf nog een groot deel van Palestijnse vaccinaties op zich zal nemen, als de PA eenmaal beter mee gaat werken. Volgens de Israelische regering zou heel Israel eind maart gevaccineerd moeten zijn. Dan zullen ook de Palestijnse bevolkingen van de Westelijke Jordaanoever en Gaza ingeënt moeten worden, zo niet eerder. Anders is er geen groepsimmuniteit, wat juist hetgeen is wat de Israeli’s als eerste ter wereld willen bereiken.**************************************
ENGLISH:

West Bank Pharmacy (UNRWA)

The Palestinian Authority is complaining that Israel has not yet begun to vaccinate the citizens of the PA against the coronavirus, after months of refusing to cooperate with Israel. After Ramallah rescinded security coordination in May 2020 and refused to cooperate with Israel on any point, including in the fight against COVID-19, until December, the PA is now angry that Israel has not implemented its own successful vaccination program in areas under Palestinian control.

By CIDI

Oslo and healthcare

Until the Israeli vaccination program had progressed for several weeks, the PA had in no way asked Israel for help with the vaccination of Palestinian civilians. Under the Oslo Accords, the PA is responsible for the health care of its own citizens. Israel and the PA must cooperate according to the agreements in case of regional disasters such as the pandemic. The PA must then ask for help before Israel can send aid workers into Palestinian territories on a large scale. This could otherwise be called a military invasion by international media.

Just before the PA canceled security coordination with Israel in May 2020, the UN (!) Praised the cooperation between the Israelis and Palestinians in the fight against the corona virus. This cooperation was then barely continued, even after security coordination by Ramallah resumed in November 2020.

The PA announced several times that it itself had made deals with various suppliers to vaccinate about 90% of the Palestinian population themselves. Then in December 2020, the Israeli vaccination campaign started, and more than 1.5 million Israelis have since been vaccinated.

Complain about own delays

The Israeli vaccination program is a huge logistical operation, including thousands of army reservists. First, Israel struck a separate deal with pharmaceutical company Pfizer, in which the top price was paid for fast delivery. This vaccine must be stored at -70 degrees Celsius, distributed in small, super-cooled packages and administered at locations across the country, which is also proving difficult in the Netherlands. In order to launch this operation simultaneously in Palestinian territories, extensive consultations would have been necessary in the closing months of 2020, precisely the period when all cooperation between Israel and the PA came to a halt.

Despite this, the Palestinian Ministry of Foreign Affairs complains that Israel "violates its duties as an occupier and discriminates against the Palestinians" by not including millions of Palestinians in the West Bank under PA rule in the Israeli vaccination campaign, when it proved very successful. Israel was immediately blamed that under the PA's healthcare system, the Palestinians were not vaccinated so quickly.

Ill-timed and denied requests

It soon became known that Israel had already offered the PA some vaccines from the first batch that arrived in Israel in December. At the time, the PA did not accept the offer and insisted on having its own vaccination program fully arranged.

It was not until January 5, 2021, when more than a million Israelis had been vaccinated and news outlets were already falling over them to imply that it was Israel's fault that 'the Palestinians' had not yet been punctured, did the first reports that the PA would like to what vaccines would receive from Israel. This informal announcement was made hours after Israel was prodding so quickly that the first supply of vaccines was running low, and that there had been a shortage in place of the relative surplus of doses available in December.
News channel KAN reported on January 6 that Israel had secretly offered a batch of vaccines to the Palestinian Authority. The PA, meanwhile, has denied all reports that they have requested vaccines from Israel, or that they have already received some vaccines. These vaccines that had not been received would not have been delivered yet. Although the PA denies communicating or cooperating with Israel, they now believe Israel should vaccinate all Palestinians as the Palestinian vaccination program lags behind.

Delays at suppliers

The first numbers of Palestinians - other than those from East Jerusalem who are already being vaccinated by Israel - are expected to be picked in March. The PA has made agreements with manufacturer Astrazenica, whose vaccine has only just been approved (which also caused delays in the Netherlands) and Sputnik, the Russian vaccine that has not yet been approved outside Russia. Also because the Chinese Sinopharm vaccine has not been approved at international level, the UN COVAX program is delaying, which the PA hoped would inoculate 20% of the Palestinian population. These vaccines will probably be approved soon. Regardless of the reasons most Palestinians have to wait, Israel will no doubt continue to be blamed.

There is still a chance that Israel itself will still take on a large part of Palestinian vaccinations, once the PA starts working better. According to the Israeli government, all of Israel should be vaccinated by the end of March. Then the Palestinian populations of the West Bank and Gaza will also have to be vaccinated, if not sooner. Otherwise there is no group immunity, which is exactly what the Israelis want to achieve first in the world.