14 januari 2021

2021-01-14: ​ Zelfmoorddrones die door Iran in Jemen zijn ingezet op zeer korte afstand van Israël - Suicide drones deployed in Yemen by Iran within striking distance of Israel

Arbeiders bereiden een Iraanse drone voor. (YouTube / ali javid / Screenshot)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De mullahs hopen op een "plausibele ontkenning" als Jemenitische rebellen namens hen een aanval lanceren, zegt een Iraanse expert.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

De Houthi-beweging die bijna heel Noord-Jemen controleert, heeft zogenaamde "zelfmoorddrones" uit Iran ontvangen die Israël zouden kunnen treffen, meldde Newsweek woensdag in een exclusief bericht.

De extremistische sjiitische groep, officieel Ansar Allah genoemd, heeft als slogan: "Allah is groter (Redactie ICNN: groter dan wie, Lucifer?), dood aan Amerika, dood aan Israël, vervloek joden, overwinning van de islam."Jarenlange poging van deze sjiitische groep,om Jemen over te nemen, werd constant gesteund door Iran, terwijl het werd tegengewerkt door een door Saoedi-Arabië geleide coalitie.

De Iraanse Shahed-136 zou een bereik hebben van 2.000 tot 2.200 kilometer (1.240 tot 1.370 mijl), waardoor de Joodse Staat op zeer korte afstand ligt.

De Houthi's hebben de afgelopen jaren ook UAV's van Iraanse makelij gebruikt om Saoedi-Arabië aan te vallen.

Het rapport zei dat een anonieme expert, over het doen en laten van Iran in de regio, de beelden bevestigde van de drones die het weekblad had ontvangen.

"Wat [de Iraniërs] proberen te bereiken is een aannemelijke ontkenning", zei de expert, "zoals het raken van een doelwit van de VS, Saoedi-Arabië, de Golf of Israël en de aanval vervolgens Jemen de schuld geven, en te hopen op ontkenning van elke vorm van vergelding. "

Als de dichtstbijzijnde bondgenoot van de VS in de regio, is Israël al weken op alert voor het geval Teheran besluit de Amerikaanse moord op een van zijn hoogste militaire commandanten, generaal-majoor Qassem Soleimani, op 3 januari 2020 te wreken. De mullahs geven Israël ook rechtstreeks de schuld van de moord in november op zijn beste kernwapenwetenschapper, Mohsen Fakhrizadeh.

Israël heeft geen enkele verantwoordelijkheid toegegeven voor de gerichte moord.

IDF-stafchef Aviv Kochavi waarschuwde Iran weken geleden openlijk om niet te proberen Israël aan te vallen, noch rechtstreeks, noch via een van zijn terroristische handlangers. Hij zei dat het leger was voorbereid, of het nu gaat om infiltratiepogingen van Hezbollah aan de noordgrens van Israël, of raketaanvallen van verder weg, zoals door de Houthi's.

Op zondagavond kondigde staatssecretaris Mike Pompeo aan dat de Verenigde Staten de Houthi's zouden aanwijzen als een speciaal aangewezen wereldwijde terroristische entiteit.

"Deze benoemingen zullen extra mogelijkheden bieden om terroristische activiteiten en terrorisme door Ansarallah te bestrijden, een dodelijke Iran-gesteunde militiegroep in het Golfgebied," zei Pompeo.  "De aanduidingen zijn bedoeld om Ansarallah (de Houthi-rebellen) verantwoordelijk te houden voor zijn terroristische daden, waaronder grensoverschrijdende aanvallen die de burgerbevolking, infrastructuur en commerciële scheepvaart bedreigen."

De laatste aanval die aan de Houthi's werd toegeschreven, was een raketaanval van 30 december op de luchthaven van Aden, bedoeld om de Jemenitische premier en kabinetsleden van een nieuwe regering, die net in het land waren geland, te doden. Bij de aanval kwamen minstens 25 mensen om het leven en raakten 110 gewond.

************************
ENGLISH:

Workers prep an Iranian drone. (YouTube/ali javid/Screenshot)

The mullahs would hope for “plausible deniability” if Yemeni rebels launch a strike on their behalf, says Iranian expert.

By Batya Jerenberg, World Israel News

The Houthi movement that controls almost all of northern Yemen has received so-called “suicide drones” from Iran that could hit Israel, Newsweek reported in an exclusive on Wednesday.

The extremist Shiite group, officially called Ansar Allah, has as its slogan, “Allah is Greater, Death to America, Death to Israel, Curse on the Jews, Victory to Islam.” Its years-long attempt to take over Yemen has been steadily supported by Iran while being opposed by a Saudi-led coalition.

The Iranian Shahed-136 loitering munitions are said to have a range of 2,000 to 2,200 kilometers (1,240 to 1,370 miles), putting the Jewish state within striking distance.

The Houthis have also used Iranian-made UAVs to attack Saudi Arabia over recent years.

The report said that an anonymous expert on Iran’s doings in the region confirmed images of the drones that the weekly had received.

“What [the Iranians] are trying to achieve is plausible deniability,” the expert said, “as in being able to strike either a U.S., Saudi, Gulf, or Israeli target and then having the strike traced back to Yemen, and hoping for deniability against any kind of retribution.”

As the closest U.S. ally in the region, Israel has been on high alert for weeks in case Tehran decides to avenge the Jan. 3, 2020 American assassination of one of its most senior military commanders, Maj. Gen. Qassem Soleimani. The mullahs also blame Israel directly for the November assassination of its top nuclear weapons scientist, Mohsen Fakhrizadeh.

Israel has not admitted any responsibility for the targeted killing.

IDF Chief of Staff Aviv Kochavi openly warned Iran weeks ago not to try attacking Israel either directly or through any of its terrorist proxies. He said the army was prepared, whether for infiltration attempts by Hezbollah on Israel’s northern border, or missile strikes from further afield, such as by the Houthis.

On Sunday night, Secretary of State Mike Pompeo announced that the United States would be designating the Houthis as a Specially Designated Global Terrorist entity.

“These designations will provide additional tools to confront terrorist activity and terrorism by Ansarallah, a deadly Iran-backed militia group in the Gulf region,” Pompeo said. “The designations are intended to hold Ansarallah (the Houthi rebels) accountable for its terrorist acts, including cross-border attacks threatening civilian populations, infrastructure, and commercial shipping.”

The latest attack attributed to the Houthis was a Dec. 30 missile strike on the airport in Aden meant to kill the Yemeni prime minister and Cabinet members of a new government, who had just landed in the country. At least 25 people were killed and 110 wounded in the attack.