15 januari 2021

2021-01-15: BDS beweging blijft aanmodderen ondanks dat hun boycot van Israël totaal mislukt is - BDS movement continues to muddle through despite their boycott of Israel completely failing

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De antisemitische BDS-beweging heeft nooit een serieuze impact op Israël gehad. BDS had geen enkele invloed op het Israëlische beleid en het heeft zijn doelstellingen om Israël te isoleren niet bereikt, het in een Zuid-Afrikaanse paria-staat te veranderen en het Joodse volk het recht op zelfbeschikking in hun thuisland te ontzeggen.

Vorig jaar faalde de beweging op epische schaal en werd ze vernederd door de mensen die ze beweren te vertegenwoordigen, en werden afgewezen door Arabische staten die de oorspronkelijke boycotters waren.

Het is altijd belachelijk geweest dat mensen duizenden kilometers ver weg zouden beweren te spreken namens Palestijnen die niets met hen te maken willen hebben. Palestijnen geven de voorkeur aan banen in nederzettingen die hen in staat stellen hun families te voeden tot pretentieuze pseudo-intellectuele claptrap die door professoren wordt uitgespuugd over kolonialisme en intersectionaliteit.

Palestijnen en Israëli’s hebben elke dag interactie en weten dat machteloze nitwits uit het buitenland niets zullen doen om hun toestand te verbeteren, en lijken des te schijnheiliger door de corruptie en schendingen van de mensenrechten van de Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas-functionarissen te negeren, om nog maar te zwijgen over de slachting en verjaging van de Palestijnen in Syrië.

We weten dat enkele van de luidste Palestijnse stemmen die Israël bezweren, niet hebben geaarzeld om ‘samen te werken’ wanneer hun leven op het spel staat. De leiders van de Palestijnse Autoriteit zetten de veiligheidssamenwerking met Israël voort om één belangrijke reden: om zichzelf te beschermen tegen Hamas.

Diezelfde leiders hebben voorkomen dat zieke Palestijnen toegang krijgen tot Israëls gezondheidszorg van wereldklasse, maar toen Saeb Erekat (een seriële leugenaar, die bijvoorbeeld ten onrechte beweerde dat Israël een bloedbad in Jenin had gepleegd) COVID kreeg, waar ging hij heen voor behandeling? Hadassah Hospital in de hoofdstad van Israël.

Over COVID gesproken, de laatste laster van BDS’ers en andere antisemieten is dat Israël de Palestijnen medische apparatuur en vaccins ontzegt. De waarheid is natuurlijk dat Israël in beide heeft voorzien – maar de Palestijnse Autoriteit heeft geweigerd de meeste hulp te aanvaarden die het heeft gekregen.

Geef de demonizers nog een keer bloedsmaad. Ja, BDS-voorstanders blijven lawaai maken op universiteitscampussen, maar ze zijn net zo ineffectief geweest als de Palestijnse Solidariteitsbeweging die eraan voorafging en de verschillende Arabische studentengroepen die hen voorafgingen. Gedwongen van de campus, fluiten ze tegen de wind in.

Zeker, Joodse studenten hebben te maken met ongemak, maar mijn generatie en anderen die met de antisemieten van onze tijd te maken hadden, hadden geen veilige ruimtes of Titel VI-bescherming nodig om ze onder ogen te zien. Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij dat studenten tegenwoordig meer steun krijgen dan wij, maar ik ben bang dat we meer sneeuwvlokken aanmoedigen dan krijgers.

Niet alleen zijn de BDS’ers er niet in geslaagd om van Israël een verschoppeling te maken, maar de Joodse staat heeft nu ook betrekkingen met meer landen dan ooit tevoren – met minstens 167 van de 193 VN-lidstaten – en Bhutan werd de laatste in december.

De grootste, zo niet laatste spijker in de BDS-kist, waren de VAE, Bahrein, Soedan en Marokko die diplomatieke betrekkingen met Israël aangingen. Deze landen die ooit deelnamen aan de boycot van de Arabische Liga, bouwen snel commerciële banden met de Joodse staat.

Het Palestijnse veto over vrede tussen Israël en de Arabische / moslimwereld is verbrijzeld. Als dit een sportevenement was, zou het publiek zingen: “Na na na na, na na na na, hey hey, tot ziens.”

Bronnen: Brabosh: naar een artikel van Mitchell Bard “BDS Continues to Fizzle Out” van 14 januari 2021 op de site van The Algemeiner*****************************
ENGLISH:

The anti-Semitic BDS movement has never had a serious impact on Israel. BDS had no influence on Israeli policies and it has failed to achieve its goals of isolating Israel, turning it into a South African pariah state and denying the Jewish people the right to self-determination in their homeland.

Last year, the movement failed on an epic scale and was humiliated by the people they claim to represent, and rejected by Arab states that were the original boycotters.

It has always been ridiculous for people thousands of miles away to claim to speak on behalf of Palestinians who want nothing to do with them. Palestinians prefer jobs in settlements that allow them to feed their families into pretentious pseudo-intellectual claptrap spit out by professors about colonialism and intersectionality.

Palestinians and Israelis interact every day knowing that impotent nitwits from abroad will do nothing to improve their condition, and seem all the more hypocritical in ignoring the corruption and human rights abuses of the Palestinian Authority (PA) and Hamas officials , not to mention the slaughter and expulsion of Palestinians in Syria.

We know that some of the loudest Palestinian voices exorcising Israel have not hesitated to "cooperate" when their lives are at stake. Palestinian Authority leaders are continuing security cooperation with Israel for one important reason: to protect themselves from Hamas.

Those same leaders have prevented sick Palestinians from accessing world-class Israel's healthcare, but when Saeb Erekat (a serial liar who falsely claimed Israel committed a massacre in Jenin, for example) was given COVID, where did he go for treatment? Hadassah Hospital in the capital of Israel.

Speaking of COVID, the latest slander from BDS and other anti-Semites is that Israel is denying the Palestinians medical equipment and vaccines. The truth, of course, is that Israel has provided both - but the Palestinian Authority has refused to accept most of the aid it has received.

Blood sex the demonizers again. Yes, BDS advocates continue to make noise on college campuses, but they have been just as ineffective as the Palestinian Solidarity Movement that preceded it and the various Arab student groups that preceded them. Forced off campus, they whistle against the wind.

Sure, Jewish students face discomfort, but my generation and others dealing with the anti-Semites of our time didn't need safe spaces or Title VI protections to face them. Don't get me wrong, I'm glad students get more support than we do these days, but I'm afraid we encourage more snowflakes than warriors.

Not only have BDSers failed to make Israel an outcast, but the Jewish state now has relations with more countries than ever before - with at least 167 of the 193 UN member states - and Bhutan became the last in December.

The biggest, if not last, nail in the BDS chest was the UAE, Bahrain, Sudan, and Morocco establishing diplomatic relations with Israel. These countries that once participated in the Arab League boycott are rapidly building commercial ties with the Jewish state.

The Palestinian veto on peace between Israel and the Arab / Muslim world has been shattered. If this was a sporting event, the audience would be singing, "Na na na na, na na na na, hey hey, goodbye."

Sources: Brabosh: after an article by Mitchell Bard “BDS Continues to Fizzle Out” from January 14, 2021 on The Algemeiner