15 januari 2021

2021-01-15: Hamas gebruikt zieke Gazanen als onderhandelingsfiche - Hamas uses sick Gazans as bargaining chip

Dit veldhospitaal aan de grens bij Gaza mag van Hamas geen patiënten behandelen (Twitter)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Op 21 december 2020 opende er in het noordelijke grensgebied van de Gazastrook een veldhospitaal. Woensdag werd bekend dat Hamas geen patiënten verwijst, en kan het ziekenhuis niet aan het werk. Hamas klaagt dat het ziekenhuis “niet aan de beloftes voldoet”. Analisten zien dit als een tactiek van Hamas om Qatar en Israel onder extra druk te zetten.

Bron CIDI

Het veldhospitaal staat in het niemandsland tussen Israel en Gaza, om zo de overgang tussen de gebieden te versoepelen. Inwoners van Gaza hoeven alleen de Hamas-checkpoints door, terwijl het personeel sneller door de Israelische grensovergang heen kan.  De christelijke Amerikaanse NGO FriendShips is de initiatiefnemer, met financiële hulp van Qatar. Dat land is momenteel de belangrijkste financiële ondersteuner van Gaza. Vrijwillige medici uit de VS vormen het personeel. Dat telt momenteel 20 mensen waaronder slechts één arts, maar in de toekomst wordt versterking verwacht. Door de coronabeperkingen is ook dit ingewikkeld geworden; Gaza is al 10 maanden in een strenge lockdown, op bevel van Hamas. 

Verwacht werd dat het ziekenhuis behandelingen zal aanbieden die momenteel nog niet in de Gazastrook beschikbaar zijn: in het bijzonder oncologie en behandeling van bloedziektes, maar ook hartpatiënten. Voor deze behandelingen moeten de Gazanen naar Israel of de PA uitwijken. Dit is door de lockdown in Gaza en Israel zo goed als onmogelijk. Vlak voor de opening is afgesproken dat het ziekenhuis geen coronapatiënten zou ontvangen, maar de andere ziekenhuizen wel zou kunnen ontlasten.

Israel ziet de noodzaak van verbeterde medische zorg in de Gazastrook, en het leek erop dat Hamas daar ook het belang van inzag. Nu lijken Palestijnse onderlinge machtsstrijden het project in de weg zitten. FriendShips verklaarde deze week klaar te zijn om – eerst als polikliniek – patiënten te ontvangen, maar het ministerie van Volksgezondheid van Hamas weigert hen naar de kliniek te verwijzen omdat er nog geen diensten aangeboden worden die niet al in Gaza verkrijgbaar waren.

Het ziekenhuis zegt te willen beginnen met een huisartsenpost, tandheelkundige diensten en geestelijke gezondheidszorg, en wil zich later uitbreiden met oncologie, bloedziektes en reumatologie. Hiervoor is echter expertise nodig die nog niet aanwezig is, en is men afhankelijk van Amerikaanse medici die slechts voor enkele weken op vrijwilligersbasis beschikbaar zijn. Alsnog hoopt FriendShips al vanaf mei de nieuwe diensten aan te kunnen aanbieden. Het plan is dit veldhospitaal 10 jaar operationeel te houden.

De woordvoerder van het ministerie verklaarde dat Qatar de partijen dichter bij elkaar probeert te krijgen door bemiddeling. Kenners beweren dat “dit is de manier waarop Sinwar [de leider van Hamas in Gaza] nog meer uit de kan probeert te halen”. Intussen kunnen beelden van het lege ziekenhuis gemakkelijk worden gebruikt om de internationale publieke opinie tegen Israel te laten keren, terwijl Hamas er zelf geen patiënt naartoe laat.***************************
ENGLISH:

This field hospital on the Gaza border is not allowed by Hamas to treat patients (Twitter)

On December 21, 2020, a field hospital opened in the northern border area of the Gaza Strip. On Wednesday it was announced that Hamas is not referring patients, and the hospital cannot operate. Hamas complains that the hospital "is not fulfilling its promises." Analysts see this as a tactic by Hamas to put additional pressure on Qatar and Israel.

Source CIDI

The field hospital is located in the no man's land between Israel and Gaza, in order to ease the transition between the territories. Gaza residents only have to pass through Hamas checkpoints, while staff can get through the Israeli border crossing more quickly.  The Christian American NGO FriendShips is the initiator, with financial help from Qatar. That country is currently the main financial supporter of Gaza. Volunteer medics from the US make up the staff. This currently numbers 20 people including only one doctor, but reinforcement is expected in the future. Corona restrictions have also complicated this; Gaza has been in a strict lockdown for 10 months, ordered by Hamas. 

The hospital was expected to offer treatments not currently available in the Gaza Strip: in particular oncology and treatment of blood diseases, as well as heart patients. For these treatments, Gazans have to divert to Israel or the PA. This is virtually impossible due to the lockdown in Gaza and Israel. Just before opening, it was agreed that the hospital would not receive corona patients, but could relieve the other hospitals.

Israel sees the need for improved medical care in Gaza, and it seemed that Hamas saw the importance of it as well. Now Palestinian power struggles among themselves seem to be getting in the way of the project. FriendShips declared this week that it was ready to receive patients - first as an outpatient clinic - but Hamas' Ministry of Health is refusing to refer them to the clinic because it does not yet offer services that were not already available in Gaza.

The hospital says it wants to start with a general practitioner clinic, dental services and mental health services, and later wants to expand into oncology, blood diseases and rheumatology. However, this requires expertise that is not yet available, and relies on American medics who are only available on a volunteer basis for a few weeks. Nevertheless, FriendShips hopes to be able to offer the new services as early as May. The plan is to keep this field hospital operational for 10 years.

The ministry spokesman stated that Qatar is trying to bring the parties closer together through mediation. Connoisseurs claim that "this is the way Sinwar [the leader of Hamas in Gaza] is trying to get even more out of the can." Meanwhile, images of the empty hospital can easily be used to turn international public opinion against Israel, while Hamas itself will not let a patient go there.