22 januari 2021

2021-01-22: Hamas veroordeelt aanslag in Bagdad - Hamas condemns attack in Baghdad

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijnse terreurorganisatie Hamas heeft via een verklaring de aanslag in Bagdad scherp veroordeeld. Bij de aanslag kwamen 32 mensen om het leven en raakten meer dan 100 mensen gewond. IS eiste later de aanslag op.

Bron: CIDI

Het doelwit van de twee zelfmoordcommando’s van IS, die kort achter elkaar zichzelf opbliezen, was de sjiitische bevolking van de Iraakse hoofdstad. Dit is de eerste zelfmoordaanslag sinds jaren, die werd uitgevoerd door zogeheten ‘sleeper cells’ van Islamitische Staat. Analisten stellen dat er ook na het militaire verlies van IS in 2017, nog steeds duizenden aanhangers actief zijn.

Een ooggetuige vertelde aan de Reuters dat de eerste aanslagpleger het marktplein oprende, schreeuwde dat hij ziek was zodat mensen naar hem toegingen en daarna zichzelf opblies. Toen daarna mensen de slachtoffers wilden gaan helpen, blies de tweede aanslagpleger zichzelf op. Opvallend genoeg was de vorige zelfmoordaanslag in 2018 op hetzelfde plein in Bagdad.

Nog opvallender is dat Hamas deze aanslag veroordeelt. De Palestijnse terreurbeweging, die zelf niet vies was van zelfmoordaanslagen op onschuldige Israelische burgers in bussen en restaurants gedurende de Tweede Intifada, noemt de aanslag een laffe daad op onschuldige Iraakse burgers. Ook betuigt zij haar medeleven aan de families en slachtoffers en hoopt zij dat vrede en stabiliteit snel terugkeert in Irak. Volgens functionaris Fathi Hamad produceert Hamas overigens nog steeds bomvesten voor zelfmoordaanslagen.

Ook de Libanese terreurorganisatie Hezbollah, die sterke banden heeft met Iran en in het verleden ook zelfmoordaanslagen heeft gepleegd, veroordeelt de aanslag in Bagdad met harde bewoordingen. Zo noemt zij de aanslagen “verdacht”, en legt zij een link met de eis om Amerikaanse terugtrekking. In antwoord op deze “wrede misdaad” moeten de Irakezen “hun eenheid, vrede en stabiliteit bewaren”.

Naast deze twee terreurgroepen werd de aanslag uiteraard ook veroordeeld door de Iraakse overheid, de Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Paus Franciscus, die in maart het land zal bezoeken, sprak van een “zinloze daad van brutaliteit”.*************************
ENGLISH:

The Palestinian terrorist organization Hamas has strongly condemned the attack in Baghdad through a statement. In the attack, 32 people were killed and more than 100 people were injured. IS later claimed the attack.

Source: CIDI

The target of the two IS suicide squads, who blew themselves up in quick succession, was the Shia population of the Iraqi capital. This is the first suicide attack in years, carried out by so-called "sleeper cells" of the Islamic State. Analysts state that even after the military loss of IS in 2017, thousands of supporters are still active.

An eyewitness told Reuters that the first attacker ran into the market square, screaming that he was sick so people went to him and then blew themselves up. Then when people wanted to help the victims, the second attacker blew himself up. Remarkably, the previous suicide attack in 2018 was in the same square in Baghdad.

Even more striking is that Hamas condemns this attack. The Palestinian terrorist movement, which itself was not averse to suicide attacks on innocent Israeli civilians in buses and restaurants during the Second Intifada, calls the attack a cowardly act on innocent Iraqi civilians. She also expresses her condolences to the families and victims and hopes that peace and stability will return to Iraq soon. According to Fathi Hamad, Hamas still produces bomb vests for suicide attacks.

The Lebanese terrorist organization Hezbollah, which has strong ties with Iran and has also carried out suicide attacks in the past, also strongly condemns the attack in Baghdad. For example, she calls the attacks “suspicious” and makes a link with the demand for American withdrawal. In response to this "cruel crime", Iraqis must "maintain unity, peace and stability".

In addition to these two terror groups, the attack was of course also condemned by the Iraqi government, the European Union, the United States and the United Nations. Pope Francis, who will visit the country in March, spoke of a "senseless act of brutality."