26 januari 2021

2021-01-26: IHRA publiceert website en richtlijnen tegen Holocaustverdraaiing - IHRA publishes website and guidelines against Holocaust distortion

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In de aanloop naar Internationale Holocaustherdenkingsdag op 27 januari heeft de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) een nieuwe website gelanceerd over het herkennen en voorkomen van Holocaustverdraaiing, Protect the Facts. De internationale organisatie voor Holocaustherdenking hanteert naast de bekendere IHRA Werkdefinitie Antisemitisme de IHRA Werkdefinitie Holocaustontkenning en Holocaustverdraaiing.

Deze houdt in: 

  1. Opzettelijke pogingen de ernst van de Holocaust goed te praten of te minimaliseren, waaronder de acties van collaborateurs en bondgenoten van nazi-Duitsland;
  2. Grove vermindering van het aantal Holocaustslachtoffers in strijd met betrouwbare bronnen;
  3. Pogingen de Joden de schuld te geven van hun eigen genocide;
  4. Uitingen die de Holocaust als een positieve historische gebeurtenis neerzetten. Deze uitingen zijn geen Holocaustontkenning, maar een verwante vorm van radicaal antisemitisme. Hierbij wordt vaak gesuggereerd dat de Holocaust niet ver genoeg ging om het doel van de ‘Eindoplossing van het Joodse Probleem’.
  5. Pogingen de verantwoordelijkheid vervagen voor het oprichten van concentratie- en vernietigingskampen bedacht en geopereerd door nazi-Duitsland, door andere volken of etnische groepen de schuld te geven.

Verder ziet men onder meer de volgende vormen van verdraaiing of misbruik van de Holocaust, die als toegevoegd aan deze Werkdefinitie worden beschouwd:

  • De Joden ervan beschuldigen de Holocaust te gebruiken voor eigen gewin
  • Het gebruik van de term ‘Holocaust’ voor gebeurtenissen en begrippen ongerelateerd aan de genocide op Europese en Noord-Afrikaanse Joden gedurende de Tweede Wereldoorlog (waaronder ongepaste vergelijkingen met nazi-Duitsland)
  • Manipulatie van het Holocaustverleden met staatssteun om verdeeldheid binnen of buiten de landsgrenzen te zaaien (of andere propagandadoeleinden)
  • De geschiedenis van personen of organisaties die bij de Holocaust betrokken waren bagatelliseren of vereren
  • Gebruik van beelden of taal geassocieerd met de Holocaust voor politieke, ideologische of commerciële doeleinden ongerelateerd aan de geschiedenis, zowel online als offline.

Deze toevoegingen geven goed de vormen weer die Holocaustverdraaiing momenteel vaak aanneemt, zoals vergelijkingen tussen Israel en nazi-Duitsland, of coronaprotesten die gepaard gaan met gele sterrren. De IHRA beschouwt de Werkdefinitie als een ‘levend document’.

Protect the Facts geeft in simpele taal, videos en infographics voorlichting over Holocaustverdraaiing voor de leek, en is erg nuttig voor het toetsen van de gepastheid van uitingen over de Holocaust die geen geschiedkundig doel dienen.

Naast de nieuwe website gericht op het herkennen en bestrijden van dit fenomeen, heeft de IHRA het rapport Recognising and countering Holocaust distortion – Recommendations for policy and decision makers gepubliceerd. In navolging van de recente aanbevelingen voor het praktisch toepassen van de Werkdefinitie Antisemitisme bij verschillende organisaties, geeft dit rapport een aantal concrete suggesties voorbeelden en richtlijnen voor het herkennen van Holocaustverdraaiing, de vormen die het aanneemt, de aanpak ervan, en het effectief aanbieden van Holocausteducatie.

Verder pleit het rapport voor financiële ondersteuning van musea, herinneringscentra en overige educatieve instellingen (archieven e.d.) gewijd aan de Holocaust. Deze zijn belangrijk voor het in leven houden van de gezamenlijke herinnering eraan, en hebben het vooral momenteel zonder bezoekers zwaar te verduren. Deze instellingen krijgen advies voor het moderniseren en verduurzamen van hun organisaties. 

Het herkennen en bestrijden van Holocaustverdraaiing online krijgt terecht een apart hoofdstuk. Online verspreiden complottheorieën en antisemitisme zich sneller dan ooit offline mogelijk was, en het rapport pleit voor duidelijke bronnen om beweringen te factchecken, en duidelijk moderatiebeleid in online fora dat het zaaien van haat en verspreiden van desinformatie tegengaat.

Enkele feiten die de opstellers van het rapport zorgen baarden: 20% van Franse jongeren tussen de 18 en 34, en 12% van Oostenrijkse jongeren van diezelfde leeftijd beweerden nog nooit van de Holocaust gehoord te hebben. Slechts 2% van Franse burgers had van het interneringskamp Drancy gehoord, gelegen in een buitenwijk van Parijs.

Bron: CIDI*****************************
ENGLISH:

In the run-up to International Holocaust Remembrance Day on January 27, the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) has launched a new website on recognizing and preventing Holocaust distortion, Protect the Facts. In addition to the better-known IHRA Working Definition of Antisemitism, the International Holocaust Remembrance Organization uses the IHRA Working Definition of Holocaust Denial and Holocaust Twisting.

This includes: 

1. Deliberate attempts to justify or minimize the severity of the Holocaust, including the actions of collaborators and allies of Nazi Germany;

2. Gross reductions in the number of Holocaust victims contrary to reliable sources;

3. Attempts to blame the Jews for their own genocide;

4. Expressions that portray the Holocaust as a positive historical event. These expressions are not Holocaust denial, but a related form of radical anti-Semitism. This often involves the suggestion that the Holocaust did not go far enough to achieve the goal of the "Final Solution to the Jewish Problem.

5. Attempts to blur responsibility for the establishment of concentration and extermination camps conceived and operated by Nazi Germany, by blaming other peoples or ethnic groups.

Further forms of distortion or abuse of the Holocaust, which are considered added to this Working Definition, include the following:

* Accusing Jews of using the Holocaust for their own gain

* Using the term "Holocaust" for events and concepts unrelated to the genocide of European and North African Jews during World War II (including inappropriate comparisons to Nazi Germany)

* Manipulation of the Holocaust past with state support to create divisions within or outside national borders (or other propaganda purposes)

* Downplaying or venerating the history of individuals or organizations involved in the Holocaust

* Using images or language associated with the Holocaust for political, ideological or commercial purposes unrelated to history, both online and offline.

These additions reflect well the forms that Holocaust distortion currently often takes, such as comparisons between Israel and Nazi Germany, or corona protests accompanied by yellow star riots. The IHRA considers the Working Definition a "living document.

Protect the Facts provides simple language, videos and infographics to educate the layperson about Holocaust distortion, and is very useful for testing the appropriateness of statements about the Holocaust that serve no historical purpose.

In addition to the new website aimed at recognizing and combating this phenomenon, the IHRA has published the report Recognizing and countering Holocaust distortion - Recommendations for policy and decision makers. Following the recent recommendations for the practical application of the Working Definition of Anti-Semitism in various organizations, this report provides a number of concrete suggestions, examples and guidelines for recognizing Holocaust distortion, the forms it takes, addressing it, and effectively providing Holocaust education.

The report also calls for financial support for museums, memorial centers and other educational institutions (archives, etc.) dedicated to the Holocaust. These are important for keeping alive the collective memory of the Holocaust, and are currently suffering particularly badly without visitors. These institutions receive advice on how to modernize and make their organizations sustainable. 

Recognizing and combating Holocaust distortion online is rightly given a separate chapter. Conspiracy theories and anti-Semitism spread faster online than was ever possible offline, and the report argues for clear sources to fact-check claims, and clear moderation policies in online forums that counteract the sowing of hatred and spreading of disinformation.

Some facts that concerned the report's authors: 20% of French youth between the ages of 18 and 34, and 12% of Austrian youth of the same age, claimed never to have heard of the Holocaust. Only 2% of French citizens had heard of the Drancy internment camp, located in a suburb of Paris.

Source: CIDI