29 januari 2021

2021-01-29: Israël's nep lockdown zal eindigen in een ramp - Israel's fake lockdown will end in disaster

Een coronavirus afdeling in het Sheba Medisch Centrum, het grootste ziekenhuis van Israël
(Foto: AFP)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Mensen hebben zich gerealiseerd dat de overheid het niet kan schelen of ze zich houden aan gezondheidsbeperkingen of niet, en hoewel vele mensen manieren hebben gevonden om het systeem te misleiden en achterdeurtjes te gebruiken om zaken te doen zoals gebruikelijk, zullen we uiteindelijk allemaal de prijs betalen.

Door: Ynet News

De deskundigen met hun grafieken beweren dat Israël over het ergste van deze moeilijkste derde golf van de coronavirus pandemie heen is.

Maar ziekenhuisafdelingen van COVID-19 vertellen een ander verhaal van aanhoudend hoge percentages besmettingen en ernstige gevallen.

Waarom zijn er, ondanks een drie weken durende lockdown, elke dag zoveel nieuwe gevallen van het virus?

Niemand weet het zeker. Maar elke Israëli die zich de afgelopen weken buitenshuis heeft gewaagd, weet dat dit niet is hoe een lockdown er moet uitzien.

Israëli's uit alle lagen van de bevolking zijn tot de conclusie gekomen dat hun regering heel weinig geeft om de naleving van de gezondheidsvoorschriften, dus kiezen ze ervoor om eromheen te werken.  

Israëli's verlaten het land voor de sluiting van de luchthaven Ben-Gurion
(Foto: Moti Kimchi)

Restaurants bieden nog steeds afhaalmaaltijden aan en winkels sluipen winkelend publiek binnen via de achterdeur. Zelfs scholen die gesloten zouden moeten zijn en klassen die via Zoom worden gehouden, zijn simpelweg vervangen door particulier georganiseerde studiegroepen, die ouders de tijd geven om naar hun vitale - en vaak niet-zo-vitale - banen te gaan.

In ultra-orthodoxe gemeenschappen werken de religieuze scholen ongehinderd door.  

Terwijl wij ons verheugen over onze kleine triomfen over een mislukt systeem, moeten wij beseffen dat het echte verlies ons verlies is en ons alleen. Ons gedrag zal onze gezondheid en financiële ramp alleen maar verergeren.

Verkeersopstoppingen in Tel Aviv als de politie probeert de beperkingen van de lockdown te handhaven
(Foto: Moti Kimchi)

Nu zijn er nieuwe en meer gewelddadige varianten van het virus aan de mix toegevoegd, en hun werkelijke impact is nog onbekend. 

Voeg daarbij de onvergeeflijke vertraging door het sluiten van de luchthaven Ben-Gurion, Israëls belangrijkste toegangspoort, en de ondergefinancierde ziekenhuizen die worstelen om aan de groeiende vraag naar intensieve zorg te voldoen, en wat je dan hebt is een complete catastrofe.

De vaccinatiecampagne zal waarschijnlijk helpen om de calamiteit te beperken, maar vaccins alleen zullen de pandemie niet stoppen en de pijn die we allemaal in meer of mindere mate voelen, niet stoppen.

Een IDF-medicus dient het coronavirusvaccin toe in Givatayim
(Foto: Reuters)

Israël is niet het eerste land dat de controle over de pandemie verliest, maar na een jaar van de wereldwijde strijd tegen het virus zijn sommige basisprincipes onbetwistbaar en geen enkele buiten bereik.

Of we nu kiezen voor het model van Nieuw-Zeeland, met een milde en beleefde benadering naar de burgers, of voor daling in China' door middel van zero-tolerance handhaving, de beslissing ligt in onze handen.

Maar we moeten weten dat deze Israëlische toename van oneerlijkheid en bedrog tijdens de lockdown, zal de koude realiteit eerdaags op aan onze deuren kloppen. ************************
ENGLISH:

A coronavirus ward at Sheba Medical Center, Israel's largest hospital
(Photo: AFP)

People have realized the government doesn't care whether they comply with health restrictions or not, and while many have found ways of tricking the system and using back doors to conduct business as usual, we will all pay the price in the end

By: Ynet News

The experts and their charts claim Israel is over the worst of this most difficult third wave of the coronavirus pandemic.

But hospital COVID-19 wards tell a different tale of persistently high rates of contagion and serious cases.

Why, despite a three-week long lockdown, are there so many new cases of the virus every single day?

No one knows for sure. But any Israeli who has ventured out of the house in the past few weeks knows this is not what lockdown looks like.

Israelis from all walks of life has come to the conclusion that their government cares very little about compliance with health regulations, so they chose to work around them.  

Israelis leaving the country before the closure of Ben-Gurion Airport
(Photo: Moti Kimchi)

Restaurants are still offering takeaway services and stores are sneaking shoppers in through the back door. Even schools that should be shut and classes held on Zoom have simply been replaced by privately organized study groups that free up parents to go to their vital - and often not-so-vital - jobs.

And in ultra-Orthodox communities, the religious schools operate quite unimpeded.  

As we revel at our small triumphs over a failed system, we must realize that the real loss is ours and ours alone. Our behavior is sure to worsen the health and financial calamity we are facing.

Traffic jams in Tel Aviv as police attempt to enforce lockdown restrictions
(Photo: Moti Kimchi)

Now new and more violent strains of the virus have been added into the mix, and their real impact is still unknown. 

Add them to the unforgivable delay in shutting down Ben-Gurion Airport, Israel's primary port of entry, and the underfunded hospitals struggling to meet the growing demand for intensive care, and what you have is complete catastrophe.

The vaccination campaign will probably help to limit the calamity, but vaccines alone will not stop the pandemic and end the pain we are all feeling to a lesser or greater degree.

An IDF medic administers the coronavirus vaccine in Givatayim
(Photo: Reuters)

Israel is not the first country to lose control of the pandemic, but after a year of the global fight against the virus, some basic principles are indisputable and none beyond reach.

Whether we choose the New Zealand model, with a mild and polite approach to its citizens, or China's mitigation through zero-tolerance enforcement, the decision is in our hands.

But we should know that this Israeli mutation of dishonesty and trickery in lockdown will bring cold reality knocking at our doors.