01 februari 2021

2021-02-01: Iran verandert Gaza in één gigantische opslagplaats voor wapens en raketten - Iran is turning Gaza into one gigantic warehouse for weapons and missiles.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Zoals velen in de internationale gemeenschap steeds meer hun bezorgdheid uiten over de economische en humanitaire crisis in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook, lijken de Palestijnse terreurgroepen daar steeds minder bezorgd over het verbeteren van de levensomstandigheden van hun mensen.

Deze groepen, met name Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), doen niets om vaccins tegen COVID-19 veilig te stellen voor de twee miljoen Palestijnen die onder hun heerschappij in de Gazastrook leven. In plaats daarvan blijven Hamas en PIJ doen waar ze bewezen hebben dat ze experts zijn in het doen: zich voorbereiden op een oorlog tegen Israël en het leven van onschuldige burgers in gevaar brengen, zowel Israëli’s als Palestijnen.

Ter voorbereiding op oorlog vervaardigen en smokkelen de twee door Iran gesteunde groepen verschillende soorten wapens, waaronder raketten en explosieven, die ze willen gebruiken bij hun aanvallen op Israël. In plaats van medicijnen en vaccins op te slaan, zijn Hamas en PIJ bezig met het opslaan van raketten en explosieven.

De wapens worden opgeslagen in de huizen van Palestijnen en openbare instellingen in de Gazastrook, waaronder scholen, ziekenhuizen en moskeeën. Hamas en PIJ slaan geen wapens op in hun kantoren en installaties omdat ze bang zijn het doelwit te worden van Israël. Door wapens op te slaan onder lokale burgers, tonen Hamas en PIJ hun totale minachting voor de levens van hun mensen, die zowel als kanonnenvoer als als menselijk schild worden gebruikt in een jihad (heilige oorlog) tegen Israël.

Het is veelbetekenend dat internationale mensenrechtenorganisaties en ‘pro-Palestijnse’ belangengroepen over de hele wereld – door de gevaarlijke acties van Hamas en PIJ te negeren, niet alleen tegen Israël, maar ook tegen Palestijnen – ook minachting tonen voor de veiligheid en levens van de Palestijnen.

Bij gebrek aan internationale aandacht hebben Hamas en PIJ de Gazastrook veranderd in één groot pakhuis voor het opslaan van allerlei soorten wapens. De Palestijnse terreurgroepen die klagen over een verlammende economische crisis in de Gazastrook lijken op de een of andere manier altijd genoeg geld te vinden om wapens te kopen, te smokkelen of te produceren.

De stemmen van de internationale mensenrechtenorganisaties en ‘pro-Palestijnse’ activisten over de hele wereld worden ook niet gehoord wanneer Palestijnen het slachtoffer worden van de roekeloze praktijken van Palestijnse terreurgroepen.

Neem bijvoorbeeld de explosie die Bet Hanoun, een Palestijnse stad in de noordelijke Gazastrook, op de ochtend van 23 januari 2021 deed schudden. Volgens het door Hamas gecontroleerde Ministerie van Openbare Werken en Huisvesting vond de explosie plaats in een huis waarbij twee huizen volledig verwoest werden en 100 andere beschadigd.

Volgens het Al-Mezan Center for Human Rights, een Palestijnse organisatie, raakten minstens 47 Palestijnen, waaronder negen kinderen en 15 vrouwen, gewond bij de explosie. De explosie, die Palestijnen een ‘ongeluk’ noemen, werd veroorzaakt door wapens die waren opgeslagen in een huis van een lid van PIJ van de familie Alkafarna in Beit Hanoun.

Dergelijke ‘ongelukken’ zijn niet ongewoon in de Gazastrook. In 2009 raakte een raket afgevuurd door Palestijnse terreurgroepen op Israël een huis in de stad Bet Lahiya in de Gazastrook, waarbij twee Palestijnse meisjes van vijf en twaalf jaar om het leven kwamen. Bovendien hebben Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen regelmatig de oorlogswetten overtreden, door raketten af te vuren vanuit bevolkte gebieden.

Op 2 januari raakten nog eens drie kinderen en een vrouw gewond bij een ander ‘ongeluk’ in de wijk Shajjaiyeh in Gazastad. De explosie werd blijkbaar veroorzaakt door wapens die door Palestijnse terreurgroepen in een huis waren opgeslagen. In april 2020 kwam een Palestijnse man om het leven en raakten drie anderen gewond bij weer een ‘ongeluk’ in de wijk Sheikh Radwan in Gazastad. Wederom werd de explosie blijkbaar veroorzaakt door wapens van Hamas en PIJ.

Vier maanden later kwamen vier PIJ-militieleden om het leven toen een raket die ze hanteerden per ongeluk explodeerde ten oosten van Gazastad. De militieleden waren klaarblijkelijk aan het voorbereiden om de raket op Israël af te vuren vanuit een woonwijk in de Gazastrook.

De meeste inwoners van de Gazastrook zijn te bang om kritiek te uiten op de Palestijnse terreurgroepen omdat ze wapens hebben opgeslagen in woonwijken. Na de Bet Hanoun-explosie veroordeelden verschillende Palestijnen Hamas en PIJ echter omdat ze de levens van onschuldige burgers in gevaar brachten.

Volgens de Egyptische krant Al-Masry Al-Youm: ‘Gebruikers en burgers van sociale media hebben scherpe kritiek geuit op de Islamitische Jihad vanwege het roekeloze gedrag en het gebrek aan bezorgdheid over de veiligheid van onschuldige burgers, vanwege het verbergen en opslaan van explosief materiaal In de huizen van burgers, wat in het verleden veel slachtoffers heeft gemaakt. ‘

De krant citeerde een niet-geïdentificeerde getuige die zei dat de Bet Hanoun-explosie plaatsvond in een huis van een familie die bekend staat om zijn nauwe relaties met Hamas en PIJ.

Bronnen: Brabosh naar een artikel van Khaled Abu Toameh “Iran Turns Gaza Into Storehouse for Weapons” van 29 januari 2021 op de site van The Gatestone Institute**********************
ENGLISH:

As many in the international community increasingly express their concern about the economic and humanitarian crisis in the Hamas-controlled Gaza Strip, Palestinian terror groups there seem less and less concerned about improving the living conditions of their people.

These groups, notably Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ), are doing nothing to secure vaccines against COVID-19 for the two million Palestinians living under their rule in the Gaza Strip. Instead, Hamas and PIJ continue to do what they have proven to be experts at: preparing for war against Israel and endangering the lives of innocent civilians, Israelis and Palestinians alike.

In preparation for war, the two Iranian-backed groups manufacture and smuggle various types of weapons, including missiles and explosives, to be used in their attacks on Israel. Rather than stockpiling drugs and vaccines, Hamas and PIJ are stockpiling missiles and explosives.

The weapons are stored in the homes of Palestinians and public institutions in the Gaza Strip, including schools, hospitals and mosques. Hamas and PIJ do not store weapons in their offices and facilities because they fear they will be targeted by Israel. By stockpiling weapons among local citizens, Hamas and PIJ are showing their utter disregard for the lives of their people, who are used both as cannon fodder and as human shields in a jihad (holy war) against Israel.

Significantly, international human rights organizations and 'pro-Palestinian' advocacy groups around the world - by ignoring the dangerous actions of Hamas and PIJ, not only against Israel, but also against Palestinians - are also showing contempt for the security and lives of the Palestinians .

In the absence of international attention, Hamas and PIJ have turned the Gaza Strip into one big warehouse for storing all kinds of weapons. The Palestinian terror groups complaining of a crippling economic crisis in the Gaza Strip somehow always seem to find enough money to buy, smuggle or manufacture weapons.

The voices of international human rights organizations and "pro-Palestinian" activists around the world are also not heard when Palestinians fall victim to the reckless practices of Palestinian terror groups.

Take, for example, the explosion that shook Bet Hanoun, a Palestinian city in the northern Gaza Strip, on the morning of January 23, 2021. According to the Hamas-controlled Ministry of Public Works and Housing, the explosion occurred in a house, completely destroying two houses and damaging 100 others.

At least 47 Palestinians, including nine children and 15 women, were injured in the explosion, according to the Al-Mezan Center for Human Rights, a Palestinian organization. The explosion, which Palestinians call an "accident," was caused by weapons stored in the home of a PIJ member of the Alkafarna family in Beit Hanoun.

Such "accidents" are not uncommon in the Gaza Strip. In 2009, a rocket fired by Palestinian terror groups at Israel hit a house in the town of Bet Lahiya in the Gaza Strip, killing two Palestinian girls aged five and 12. In addition, Hamas and other Palestinian terror groups have regularly violated the laws of war by firing missiles from populated areas.

On January 2, three more children and a woman were injured in another "accident" in the Shajjaiyeh neighborhood of Gaza City. The explosion was apparently caused by weapons stored in a house by Palestinian terror groups. In April 2020, a Palestinian man was killed and three others injured in another "accident" in the Sheikh Radwan neighborhood of Gaza City. Again, the explosion was apparently caused by weapons from Hamas and PIJ.

Four months later, four PIJ militiamen were killed when a missile they were handling accidentally exploded east of Gaza city. The militiamen were apparently preparing to fire the missile at Israel from a residential area in the Gaza Strip.

Most Gaza Strip residents are too scared to criticize Palestinian terror groups for stocking up on weapons in residential areas. However, after the Bet Hanoun explosion, several Palestinians condemned Hamas and PIJ for endangering the lives of innocent civilians.

According to Egyptian newspaper Al-Masry Al-Youm, `` Social media users and citizens have sharply criticized Islamic Jihad for its reckless behavior and lack of concern for the safety of innocent civilians, for hiding and storing explosive material. In the houses of civilians, which has caused many victims in the past. "

The paper quoted an unidentified witness as saying that the Bet Hanoun explosion took place in a home of a family known for close relationships with Hamas and PIJ.

Sources: Brabosh after an article by Khaled Abu Toameh “Iran Turns Gaza Into Storehouse for Weapons” of January 29, 2021 on the site of The Gatestone Institute