04 februari 2021

2021-02-04: Antisemiet van de Dag, Shaun Henrik Matheson ‘Ik wens dat het vaccin in Israël niet werkt’ - Anti-Semite of the Day, Sh.Henrik Matheson "I wish the vaccine doesn't work in Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een presentator van een Noors staatsradiostation begon dinsdag midden in zijn uitzending aan een antisemitische tirade, waarbij hij de luisteraars vertelde dat het succes van het COVID-19-vaccin in Israël hem ‘bijna wenste’ dat het was mislukt.

Shaun Henrik Matheson (plaatje hierboven), die een ochtendshow organiseert op NRK P13, onderdeel van het Noorse staatsomroepnetwerk , onthaalde zijn publiek met een commentaar waarin hij klaagde over het succes van Israël bij het vaccineren van de bevolking tegen de COVID-19-pandemie.

De woorden van Matheson werden vervolgens volledig vertaald door ‘Med Israel for Fred’ (MIFF), een pro-Israëlische belangenorganisatie in Noorwegen. Hij begon zijn tirade met …

Jeetje, nou, we kunnen maar beter het goede nieuws noemen, ook al komt het uit Israël (lacht). Ik weet het, hoe ziek is dit? Goed nieuws uit Israël, wanneer gebeurde dat de laatste keer?

Matheson beweerde dat de …

… de Noorse mediakanalen bij het rapporteren van de voortgang van Israël in de strijd tegen het virus iets belangrijks vergaten, of het niet noemden, iets dat we nooit mogen vergeten: Israël is een bezettingsmacht, een apartheidsregime, waar sommige mensen meer waard zijn dan anderen, en waar deze ‘anderen’ worden onderworpen aan systematische onderdrukking, wordt hun land van hen gestolen en zullen hun water en elektriciteit worden afgesneden als ze te ver gaan. En als een zelfgemaakte raket ergens boven het uitverkoren volk van God zou landen, dan worden er vreselijke wraakacties gepleegd waarbij duizenden mensen worden gedood, vaak kinderen.

Matheson beweerde dat de vooruitgang van Israël tegen COVID-19 alleen als goed nieuws kan worden beschouwd “als we aan onszelf denken en al het misbruik en de moorden die de Israëli’s tegen het Palestijnse volk plegen, vergeten.” Hij vervolgde zijn tirade met:

Dus blijkbaar laten cijfers uit Israël zien dat van de meer dan 1 miljoen volledig gevaccineerde personen minder dan 1.000 besmet waren. Het maakt niet uit hoe je het draait en draait, dit is goed nieuws. Ik zou alleen willen dat het uit een ander land kwam, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is bijna alsof ik zou willen dat het vaccin niet werkte. Dat mag je niet zeggen. Het spijt me, dat begrijp ik. Verdorie. 

Vervolgens herhaalde hij een reeks ontkrachte mythen waarin hij beweerde dat Israël het COVID-19-vaccin aan de Palestijnse bevolking onthield:

We moeten gewoon nooit vergeten wat een s *** ty land Israël is, het is wanhopig belangrijk dat we het nooit vergeten. We mogen nooit vergeten wat een s *** ty land Israël is!

MIFF – de organisatie die de aandacht vestigde op de on-air tirade van Matheson – zei dat het overweegt om Matheson bij de politie aan te geven wegens aanzetten tot haat:

De discriminerende en hatelijke opmerkingen van Matheson hebben directe gevolgen voor het joodse deel van de Israëlische samenleving en indirect voor de joden in Noorwegen. Deze aanval treft een hele bevolking op basis van hun religie en hun nationale of etnische afkomst. We vragen dat Shaun Henrik Matheson wordt vervolgd wegens overtreding van het wetboek van strafrecht § 185. Matheson heeft opzettelijk of met grove nalatigheid publiekelijk discriminerende en hatelijke uitspraken gedaan. Het is verergerend dat de verklaringen op een openbare radiozender kwamen, gefinancierd met ons belastinggeld, en dat Matheson een ervaren journalist is met een lange carrière bij NRK.

Conrad Myrland, de woordvoerder van de organisatie, zei:

Het rapport van het MIFF en andere reacties veroorzaakten veel publiciteit, met honderden klachten zowel op sociale media als direct bij NRK binnen een paar uur, waardoor NRK-redacteuren gedwongen werden de zaak te behandelen tijdens een vergadering diezelfde avond. NRK besloot het radio-item uit hun archief te verwijderen, maar de verantwoordelijke redacteur zegt dat het incident geen gevolgen zal hebben voor de radiopresentator. We zullen een formele klacht indienen bij NRK en overwegen de zaak aan te geven bij de politie voor hatelijke uitingen.


Bronnen: Brabosh:
♦ naar een artikel van Ben Cohen “‘I Wish the Vaccine Didn’t Work:’ Uproar in Norway at Radio Show Hosts’ Antisemitic Rant Against Israeli Success Fighting Pandemic” van 3 februari 2021 op de site van The Algemeiner
♦ naar een artikel van Conrad Myrland “Norwegian state radio host: “I wish the vaccine didn’t work in Israel, Israel is a shitty country” van 2 februari 2021 op de site van Med Israel for fred (MIFF)


********************************
ENGLISH:

A presenter from a Norwegian state radio station began an anti-Semitic tirade in the middle of its broadcast Tuesday, telling listeners that the success of the COVID-19 vaccine in Israel "almost wished him" it had failed. 

Shaun Henrik Matheson (picture above), who hosts a morning show on NRK P13, part of the Norwegian state broadcasting network, welcomed his audience with a comment complaining about Israel's success in vaccinating the population against the COVID-19 pandemic.

 Matheson's words were then fully translated by "Med Israel for Fred" (MIFF), a pro-Israel advocacy organization in Norway. He started his tirade with ...

... Gosh, well, we better call it the good news, even though it's from Israel (laughs). I know how sick is this? Good news from Israel, when was the last time? 

Matheson claimed that the ... 

... the Norwegian media outlets in reporting Israel's progress in the fight against the virus forgot, or didn't mention something important, something we should never forget: Israel is an occupying force, an apartheid regime, where some people are worth more than others , and where these "others" are subjected to systematic oppression, their land is stolen from them and their water and electricity cut off if they go too far. And if a home-made missile were to land somewhere above the chosen people of God, then terrible acts of revenge would be committed, killing thousands of people, often children. 

Matheson claimed that Israel's progress against COVID-19 can only be considered good news "if we think about ourselves and forget about all the abuse and murders the Israelis are committing against the Palestinian people." He continued his rant with: 

So apparently figures from Israel show that of the more than 1 million fully vaccinated individuals, less than 1,000 were infected. No matter how you run it and run it, this is good news. I only wish it were from another country, if you know what I mean. It's almost as if I wish the vaccine didn't work. You can not say that. I'm sorry, I understand. Damn. 

He went on to reiterate a series of debunked myths in which he claimed that Israel withheld the COVID-19 vaccine from the Palestinian population: 

We just should never forget what a s *** ty land of Israel is, it's desperately important that we never forget it. We must never forget what a s *** ty land of Israel is! 

MIFF - the organization that drew attention to Matheson's on-air tirade - said it is considering reporting Matheson to the police for hate speech: 

Matheson's discriminatory and hateful remarks have direct consequences for the Jewish part of Israeli society and indirectly for the Jews in Norway. This attack affects an entire population based on their religion and their national or ethnic origin. We ask that Shaun Henrik Matheson be prosecuted for violation of Penal Code § 185. Matheson has deliberately or with gross negligence made publicly discriminatory and hateful statements. Aggravatingly, the statements came on a public radio station, funded with our tax dollars, and that Matheson is an accomplished journalist with a long career at NRK. 

Conrad Myrland, the organization's spokesperson, said: 

The MIFF report and other responses caused widespread publicity, with hundreds of complaints both on social media and directly at NRK within hours, forcing NRK editors to consider the matter at a meeting that same evening. NRK decided to remove the radio item from their archive, but the responsible editor says the incident will not affect the radio host. We will file a formal complaint with NRK and consider reporting the matter to the police for hate speech.

 Sources: Brabosh:
♦ to an article by Ben Cohen "" I Wish the Vaccine Didn't Work: "Uproar in Norway at Radio Show Hosts" Antisemitic Rant Against Israeli Success Fighting Pandemic "from February 3, 2021 on The Algemeiner site
♦ to an article by Conrad Myrland “Norwegian state radio host:“ I wish the vaccine didn’t work in Israel, Israel is a shitty country ”from February 2, 2021 on Med Israel for fred (MIFF)