09 februari 2021

2021-02-09: Strafhof Den Haag is Antisemitisch - The Hague Criminal Court is Anti-Semitic

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Strafhof Den Haag zet zaak tegen Israël door, Netanyahu: ‘dit is puur antisemitisme’

De zaak die de Palestijnse Autoriteit bij het Internationaal Stafhof (ICC) in Den Haag heeft aangespannen tegen Israël voor vermeende oorlogsmisdaden, gaat door. Het hof heeft onderzocht dat het ook jurisdictie geeft in de Palestijnse gebieden en heeft de argumenten van Israël daarin van tafel geveegd. Hiermee is de weg vrij om mogelijke oorlogsmisdaden te onderzoeken van zowel het Israëlische leger als van Palestijnse strijders en terroristen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is geërgerd. 

Door: Jonet

Een paar jaar geleden stapte de Palestijnse Autoriteit (PA) van president Mahmoud Abbas naar het ICC om Israël aan te kragen. Het hof achtte een zaak mogelijk niet haalbaar, omdat de Palestijnse gebieden geen soeverein land vormen. Momenteel heeft het binnen de VN alleen de status van observant. Ook erkent Israël het ICC officieel niet, hoewel het parlement vorig jaar wel een juridisch coördinator aanstelde voor deze mogelijke zaak. De PA heeft Israël aangeklaagd voor ‘oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide’. Israël erkent het ICC niet en heeft het verdrag voor de oprichting van het hof ook niet ondertekend. 

Premier Benjamin Netanyahu van Israël is geërgerd en belooft dat alle burgers en militairen van het land voor de regering ‘op alle mogelijke manieren beschermd zullen worden van vervolging’. Hij sprak een videoboodschap in. “Als het ICC Israël onderzoekt wegens neppe oorlogsmisdaden, dan is dat puur antisemitisme,” stelde de premier. “Het hof dat is opgericht om verschrikkingen te voorkomen, zoals de nazi-Holocaust tegen het Joodse volk, richt zich nu op de staat ván het Joodse volk.” Dat Joden in hun thuisland wonen, stelt Netanyahu, is geen oorlogsmisdaad. Hetzelfde geldt voor het verdedigen van Israël tegen aanvallen van buitenaf. Ook vraagt de premier zich af waarom het ICC dictaturen als Iran en Syrië niet onderzoekt. “Vandaag heeft het ICC nogmaals bewezen dat het een politiek orgaan is en geen gerechtelijke instelling.”

De PA, waar Abbas’ Fatah de scepter zwaait, is blij met de uitspraak. De hoofdaanklager van het Strafhof is van plan is onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden van zowel Israëlische militairen als van terreurorganisatie Hamas., de grootste concurrent van Fatah en Abbas. Officieel erkent Hamas, dat op de terreurlijst van de EU en Amerika staat, heeft het gezag over de Gazastrook erkent de macht van de PA over de West Bank officieel niet. Wel kondigden de twee rivaliserende partijen onlangs aan verkiezingen te organiseren. Experts verwachten dat de bevolking van de PA massaal voor Hamas zal kiezen en die van de Gazastrook andersom.************************
ENGLISH:

The Hague Criminal Court continues case against Israel, Netanyahu: "this is pure anti-Semitism"

The case brought by the Palestinian Authority to the International Staff Court (ICC) in The Hague against Israel for alleged war crimes continues. The court has investigated that it also provides jurisdiction in the Palestinian territories and has dismissed Israel's arguments therein. This clears the way to investigate possible war crimes committed by both the Israeli army and Palestinian fighters and terrorists. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is annoyed. 

By: Jonet

A few years ago, the Palestinian Authority (PA) stepped from President Mahmoud Abbas to the ICC to sue Israel. The court did not consider a case feasible because the Palestinian territories are not a sovereign country. Currently it has only observer status within the UN. Israel also does not officially recognize the ICC, although last year the parliament appointed a legal coordinator for this possible case. The PA has charged Israel with "war crimes, crimes against humanity and genocide". Israel does not recognize the ICC and has not signed the treaty establishing the court. 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is exasperated and promises that all civilians and military personnel of the country will be "protected from persecution in every way possible before the government." He left a video message. "If the ICC is investigating Israel for bogus war crimes, it is pure anti-Semitism," said the prime minister. "The court established to prevent horrors such as the Nazi Holocaust against the Jewish people, now focuses on the state of the Jewish people." The fact that Jews live in their homeland, Netanyahu argues, is not a war crime. The same is true of defending Israel from outside attacks. The prime minister also wonders why the ICC does not investigate dictatorships such as Iran and Syria. "Today the ICC has once again proved that it is a political body and not a judicial institution." 

The PA, where Abbas' Fatah holds sway, is pleased with the ruling. The ICC's chief prosecutor plans to investigate war crimes committed by both Israeli soldiers and terrorist organization Hamas, Fatah and Abbas's biggest competitor. Officially, Hamas, which is on the terror list of the EU and America, has authority over the Gaza Strip does not officially recognize the PA's power over the West Bank. However, the two rival parties recently announced that they would organize elections. Experts expect that the population of the PA will choose Hamas en masse and that of the Gaza Strip the other way around.