10 februari 2021

2021-02-10: Drie stappenplan moet Israël weer terugbrengen naar ‘normaal’ - Three-step plan to return Israel to "normal"

Ir Yamin mall. Eigen foto

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ondanks het feit dat het aantal nieuwe dagelijkse coronapatiënten in Israël nog steeds boven de 7000 uitkomt, kunnen volgens een schema dat dinsdag door functionarissen van het ministerie van Volksgezondheid werd gepresenteerd de eerste scholen donderdag weer open. Op 23 februari zouden winkelcentra en sportscholen weer open kunnen voor mensen die kunnen aantonen tweemaal te zijn gevaccineerd tegen COVID-19.

Door: Joods.nl

Nadat eerder deze week een aantal lockdown maatregelen waren opgeheven, omvat het gepresenteerde exit plan drie fasen om Israël ‘naar een soort van normaal’ te laten terugkeren.

De eerste door de regering goedgekeurde fase is een geleidelijke opening van het onderwijssysteem, waarbij vanaf donderdag kleuterscholen en klassen 1-4 in steden die zijn aangeduid als ‘groen’ en ‘geel’ in het kleurcoderingssysteem van de overheid voor ziektecijfers, opengaan, evenals in ‘oranje’ steden, mits 70% van de inwoners van 50 jaar en ouder van die steden tweemaal is ingeënt.

De klassen 11-12 zullen op afstand blijven leren, terwijl scholen in “rode” gemeenten gesloten blijven. Wel zijn in die ‘rode steden’ klassen van 10 leerlingen plus een leraar mogelijk, indien de lessen in de openlucht worden gehouden.

Op 23 februari begint dan de tweede fase, waarbij ook de klassen 5-6 naar school terug kunnen en straatwinkels voor iedereen open zullen gaan.

In deze fase zullen ook winkelcentra, sportscholen, evenementenhallen, sportlocaties, musea, galerijen, bibliotheken en hotels zonder gebruik van de eetzalen, opengaan voor iedereen die kan aantonen tweemaal te zijn gevaccineerd of te zijn hersteld van het coronavirus.

Voorwaarde voor de tweede fase is dat tegen die tijd drie miljoen Israëliërs gevaccineerd zijn met de tweede dosis, waaronder 90% van de vijftigplussers, er minder dan 900 patiënten in ernstige toestand verkeren en het virusreproductiecijfer lager dan 1 is.

De derde fase staat gepland om op 3 maart te beginnen, waarbij de klassen 7-10 zullen terugkeren naar school in alle steden met een laag tot gemiddeld besmettingsniveau. 

Cafés en kleine restaurants zullen dan ook open kunnen voor het publiek, ook voor degenen die niet zijn ingeënt.

Toegang tot restaurants (met voorafgaande reservering), hotels met eetgedeeltes, evenementenhallen, attracties en conferenties zal dan nog steeds alleen zijn toegestaan voor degenen die hun tweede vaccinatiedosis hebben gekregen of die zijn hersteld van het coronavirus.

In alle stadia zijn educatieve activiteiten in “rode” steden buitenshuis toegestaan voor maximaal 10 personen. 

Tegelijkertijd krijgen steden die zijn aangewezen als “oranje grensgeval” prioriteit voor COVID-19-tests voor scholieren.

Een groep die winkelcentra en restaurants vertegenwoordigt, heeft inmiddels aangekondigd dat ze donderdag zullen heropenen voor gevaccineerden, herstelden of degenen die binnen 72 uur een negatieve test hebben gekregen, evenals voor kinderen onder de 16.

Daarnaast heeft de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem haar eigen plan gelanceerd om volgend semester de deuren te openen voor degenen die volledig zijn gevaccineerd of hersteld zijn van het virus, volgens een bericht in de krant Haaretz. 

Het hoofd van de universiteit zei dat bijna alle personeelsleden en faculteitsleden zijn ingeënt en roept de studenten op hetzelfde te doen.************************
ENGLISH:

Ir Yamin mall. Own picture 

Despite the fact that the number of new daily corona patients in Israel still exceeds 7,000, according to a schedule presented by officials from the Ministry of Health on Tuesday, the first schools could open again on Thursday. On February 23, shopping centers and gyms could reopen to people who can prove they have been vaccinated twice against COVID-19. 

By: Joods.nl

After several lockdown measures were lifted earlier this week, the exit plan presented includes three phases to return Israel to "some sort of normal". 

The first government-approved phase is a gradual opening of the education system, opening up kindergartens and grades 1-4 in cities designated 'green' and 'yellow' in the government's colour-coding system for disease rates from Thursday, as well as in 'orange' cities, provided that 70% of the inhabitants aged 50 and older of those cities have been vaccinated twice. 

Grades 11-12 will continue to learn at a distance, while schools in “red” congregations will remain closed. However, in those "red cities" classes of 10 students plus a teacher are possible, if the lessons are held in the open air. 

The second phase will start on 23 February, in which classes 5-6 will be able to return to school and street shops will open to everyone. 

In this phase, shopping centers, gyms, event halls, sports venues, museums, galleries, libraries and hotels will also open to anyone who can demonstrate that they have been vaccinated twice or have recovered from the coronavirus without using the dining rooms. 

The condition for the second phase is that by that time three million Israelis have been vaccinated with the second dose, including 90% of the over 50s, fewer than 900 patients are in severe condition and the virus reproduction rate is below 1. 

The third phase is scheduled to begin on March 3, with grades 7-10 returning to school in all cities with low to moderate levels of contamination. 

Cafés and small restaurants will therefore be open to the public, including those who have not been vaccinated. Access to restaurants (with prior reservation), hotels with dining areas, event halls, attractions and conferences will still only be allowed to those who have received their second vaccination dose or have recovered from the coronavirus.

 At all stages, outdoor educational activities in “red” cities are allowed for up to 10 people.

At the same time, cities designated as “orange borderline” are given priority for COVID-19 tests for students. A group representing shopping centers and restaurants has since announced that they will reopen Thursday for those vaccinated, recovered or those who received a negative test within 72 hours, as well as children under 16.

 In addition, the Hebrew University of Jerusalem has launched its own plan to open its doors next semester to those who have been fully vaccinated or recovered from the virus, according to a report in the Haaretz newspaper.

 The head of the university said almost all staff and faculty members have been vaccinated and calls on students to do the same.