11 februari 2021

2021-02-11: Palestijnse Autoriteit : ‘Europa creëerde het zionisme om van de Joden af te komen’ - Palestinian Authority : 'Europe created Zionism to get rid of the Jews'

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Er komt geen eind aan de verzinsels van de Palestijnse Autoriteit (PA) onder leiding van haar bij bepaalde Nederlandse politici, zo populaire leider Mahmoud Abbas. Zo werd in een opiniestuk beweerd dat ‘Europa het zionisme creëerde om van de Joden af te komen’.

Door Joods.nl - Joop Soesan

Een van de fundamentele principes van de ideologie van de Palestijnse Autoriteit is dat de zionistische beweging geen authentieke Joodse beweging was, maar eerder een kolonialistische beweging die misbruik maakte van de Joden, ontdekte Palestinian Media Watch.

De PA herschrijft de geschiedenis en beweert dat de westerse kolonialisten tegen de Joden hebben gelogen en het verhaal van de Joodse geschiedenis in het land Israël hebben verzonnen om de Joden ertoe te brengen Europa te verlaten en naar Israël te komen.

Dit, zegt de PA, deed het Westen om twee redenen:

1. Om van het Joodse probleem in zijn landen af te komen werd van joden gezegd dat ze zo slecht waren dat ze het antisemitisme over zichzelf brachten in Europa.

2. Om de zionisten uit te buiten en te benutten ten behoeve van het kolonialistische project werd geprobeerd de Arabische eenheid te versnipperen.

De PA beweert dat Europa de Arabische wereldwilde verzwakken en daarom verdeelde het in een groot aantal kleine Arabische staten en plantte Israël in het midden daarvan.

Om dit te benadrukken werd het herschrijven van de geschiedenis herhaald in een opiniestuk van een vaste columnist van het officiële PA-dagblad, Omar Hilmi Al-Ghoul die schreef:

Een van de meest gecompliceerde vormen van kolonialisme is het zionistische kolonialisme, dat ‘eerste rechten’ claimt op het Palestijnse Arabische land; dit is gebaseerd op het ontkennen van het bestaan en de identiteit van de inheemse bevolking, het Palestijnse volk en wordt gesteund door het kolonialistische Westen. De krachten waaruit dit kolonialisme bestaat, werden verzameld uit de leden van de joodse religie die werden misleid; het kolonialistische Westen en zijn pion – de zionistische beweging – leidde hen naar Palestina om van het Joodse probleem in zijn landen af te komen, en om de zionisten uit te buiten en te benutten ten behoeve van het kolonialistische project waarvan het doel groter is dan het historische Palestina bezetten: de eenheid van de volkeren van de Arabische natie verscheuren en versnipperen en het pan-Arabische opwekkingsproject oplossen … Het zionistische kolonialisme, dat al 72 jaar over het historische Palestijnse land gehurkt zit … streeft er steeds meer naar om de etnische zuivering tegen het Palestijnse volk te verdiepen en uit te breiden en zijn verzonnen en valse verhaal vast te stellen ten koste van de identiteit van het Palestijnse volk , geschiedenis en erfgoed. ” [Officieel PA-dagblad Al-Hayat Al-Jadida , 26 januari 2021]


****************************
ENGLISH:


There is no end to the fabrications of the Palestinian Authority (PA) led by its leader Mahmoud Abbas, so popular with certain Dutch politicians. For example, an opinion piece claimed that "Europe created Zionism to get rid of the Jews.

By Joods.nl - Joop Soesan

One of the fundamental tenets of the Palestinian Authority's ideology is that the Zionist movement was not an authentic Jewish movement, but rather a colonialist movement that took advantage of the Jews, Palestinian Media Watch discovered.

The PA is rewriting history, claiming that the Western colonialists lied to the Jews and fabricated the story of Jewish history in the land of Israel in order to get the Jews to leave Europe and come to Israel.

This, the PA says, the West did for two reasons:

1. To get rid of the Jewish problem in its countries, Jews were said to be so bad that they brought anti-Semitism on themselves in Europe.

2. To exploit and exploit the Zionists for the benefit of the colonialist project, an attempt was made to fragment Arab unity.

The PA claims that Europe wanted to weaken the Arab world and so it divided it into a large number of small Arab states and planted Israel in the middle of them.

To emphasize this, the rewriting of history was repeated in an opinion piece by a regular columnist of the official PA daily, Omar Hilmi Al-Ghoul who wrote:

"One of the most complicated forms of colonialism is Zionist colonialism, which claims 'first rights' to Palestinian Arab land; this is based on denying the existence and identity of the indigenous people, the Palestinian people and is supported by the colonialist West. The forces that make up this colonialism were gathered from the members of the Jewish religion who were deceived; the colonialist West and its pawn - the Zionist movement - led them to Palestine to get rid of the Jewish problem in its lands, and to exploit and exploit the Zionists for the benefit of the colonialist project whose goal is greater than occupying historic Palestine: tearing apart and fragmenting the unity of the peoples of the Arab nation and solving the pan-Arab revival project ... Zionist colonialism, which has been crouching over the historic Palestinian land for 72 years ... strives more and more to deepen and expand the ethnic cleansing against the Palestinian people and establish its fabricated and false narrative at the expense of the identity of the Palestinian people , history and heritage. " [Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida , January 26, 2021]