12 februari 2021

2021-02-12: Vervallen synagoge Chagall te koop voor wie hem wil opknappen - Dilapidated Chagall synagogue for sale for those who want to fix it up

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De synagoge die schilder Marc Chagall jarenlang bezocht is in zeer slechte staat. De gemeente Vitemsk, waar de sjoel ligt en waar de Joods-Russische kunstenaar jaren woonde, heeft de plek te koop aangeboden voor een ieder die het gebouw wil herbouwen. Dit meldt het Joodse persagentschap JTA. Het gaat om een Lubavitsjer synagoge in het hartje van de stad, die thans vervallen is en waarvan alleen de muren nog overeind staan. Vitemsk lag ooit in het Russische Rijk, daarna in de Sovjet-Unie en sinds 1991 in Wit-Rusland. 

 - Jonet

De gemeente Vitebsk vraagt alleen een nominale vergoeding voor de vervallen buitenmuren van wat vroeger de Grote Lubavitsj-synagoge was. Wel moeten de toekomstige eigenaren van de sjoel, waarvan de overblijfselen op de monumentenlijst staan, die behouden en de architectuur van het 19de eeuwse gebouw herstellen. Het is niet noodzakelijk dat het pand weer als synagoge dienst zal doen. Mogelijk is dat ook niet haalbaar, aangezien de Joodse gemeenschap in Vitemsk behoorlijk is uitgedund.

De Grote Lubavitsj-synagoge in Vitebsk, een stadje dat een paar honderd kilometer ten noordoosten van de Wit-Russische hoofdstad Minsk ligt, was ooit een van de meer dan zestig synagogen in de stad. Voor de Sjoa telde Vitemsk met ongeveer 60.000 inwoners, waarvan de helft van de helft van Joodse komaf was. Volgens de Wit-Russische Joodse nieuwssite Shalom.by waren de ouders van Chagall en hun negen kinderen vaste sjoelgangers van de Lubavitsj-synagoge.

Chagall groeide op in Vitemsk en volgde deels in Sint-Petersburg een opleiding tot kunstschilder. Nadat hij in zijn geboortestad terugkeerde, ging hij daar verder het schilderen. Veel van zijn beroemde schilderen zijn in Vitemsk en de omgeving ervan gemaakt. Ze stellen onder andere het vooroorlogse Joodse leven voor op het Russische platteland en in de stad zelf. Chagall vormde onderdeel van het kubisme en gebruike veel Joodse symbolen in zijn kunstwerken. In de Sovjettijd moest hij het land ontvluchten. Hij vestigde zich in Frankrijk, waar hij werkte voordat hij in de Tweede Wereldoorlog kon ontsnappen naar New York.

Na de oorlog keerde hij in Frankrijk terug en was hij ook in Israël. Hij maakte onder meer een groot doek voor de Knesset, het Israëlische parlement. Chagall stierf 97-jarige leeftijd. Acteur Jeroen Krabbé maakte een achtdelige serie over het leven van de kunstschilder. Bekijk alle afleveringen via deze link.

Lees ook:
Jeroen Krabbé: ‘Chagall is in de fantasie van zijn schilderijen gaan wonen’

Acteur, regisseur en kunstenaar Jeroen Krabbé heeft een tv-serie gemaakt over de Joods-Russische kunstenaar Marc Chagall. In acht afleveringen gaat hij de voetsporen van de schilder achterna, die onder meer bekend staat om zijn kinderlijke en dromerige schilderijen over het Russische plattelandsleven. “Ik was behoorlijk geëmotioneerd, mag ik wel zeggen”

****************************
ENGLISH:

The synagogue that painter Marc Chagall visited for years is in very poor condition. The Vitemsk municipality, where the shul is located and where the Jewish-Russian artist lived for years, has put the place up for sale for anyone who wants to rebuild the building. This is reported by the Jewish news agency JTA. At issue is a Lubavich synagogue in the heart of the city, now dilapidated with only the walls still standing. Vitemsk was once in the Russian Empire, then in the Soviet Union and since 1991 in Belarus. 

 By:  - Jonet

The Vitebsk Municipality is only asking for a nominal fee for the dilapidated outer walls of what used to be the Great Lubavich Synagogue. However, the future owners of the shul, whose remains are listed, must preserve them and restore the architecture of the 19th century building. It is not necessary that the building will again serve as a synagogue. It is also possible that this is not feasible, since the Jewish community in Vitemsk has thinned out considerably.

The Great Lubavich Synagogue in Vitebsk, a town located a few hundred kilometers northeast of the Belarusian capital Minsk, was once one of more than sixty synagogues in the city. Before the Shoah, Vitemsk had a population of about 60,000, half of whom were of Jewish descent. According to the Belarusian Jewish news site Shalom.by, Chagall's parents and their nine children were regular shul goers at the Lubavich synagogue.

Chagall grew up in Vitemsk and trained as a painter partly in St. Petersburg. After returning to his hometown, he continued painting there. Many of his famous paintings were made in Vitemsk and its surroundings. Among other things, they depict pre-war Jewish life in the Russian countryside and in the city itself. Chagall was part of Cubism and used many Jewish symbols in his artworks. During the Soviet era, he had to flee the country. He settled in France, where he worked before he was able to escape to New York in World War II.

After the war, he returned to France and was also in Israel. Among other things, he made a large canvas for the Knesset, the Israeli parliament. Chagall died at the age of 97. Actor Jeroen Krabbé made an eight-part series about the life of the painter. Watch all episodes through this link.


Also read:
Jeroen Krabbé: 'Chagall moved into the fantasy of his paintings

'Actor, director and artist Jeroen Krabbé has made a TV series about the Jewish-Russian artist Marc Chagall. In eight episodes, he will follow in the footsteps of the painter, who is known for, among other things, his childlike and dreamy paintings of Russian rural life. "I was quite emotional, I might add," he said.