12 februari 2021

2021-02-12: Tientallen winkels en winkelcentra open in Israël ondanks verbod - Dozens of stores and malls open in Israel despite ban

Open speelgoed winkel Screenshot Channel 13 news.

Nederlands - English

NEDRLANDS:

Winkeliers en eigenaren van winkelcentra in Israël hebben hun dreigement van verleden week waar gemaakt en zondag de deuren van hun bedrijven geopend ondanks een verbod.

Door: Joop Soesan - joods.nl

Ondanks het feit dat de lockdown in Israël op zondagmorgen werd opgeheven is alleen toestemming aan bedrijven gegeven om open te gaan die 1 op 1 werken, zoals kappers en schoonheidssalons.

Eigenaren van grote winkelcentra en tientallen zogenaamde straatwinkels hebben nu hun dreigement waar gemaakt en hun deuren geopend, nadat op zondagochtend om 7 uur de lockdown na weken ten einde kwam en beperkingen werden opgeheven.

Zo waren bij BIG Krayot, een winkelcentrum in de buurt van Haifa, ongeveer 80% van alle winkels geopend, melden Hebreeuwse media.

“Het ministerie van Volksgezondheid zwaait met selectieve gegevens om zijn hysterische agenda voor een vergrendeling zonder grenzen te bevorderen”, beweerde de CEO van het winkelcentrum, Chai Galis.

“In de praktijk is er geen lockdown op straat meer en geen handhaving waar het zou moeten zijn, zoals we de afgelopen week al zagen. Hoewel het duidelijk en algemeen bekend is, en zoals is bewezen in deze farce genaamd ‘aangescherpte terughoudendheid”, voegde Galis toe.

https://13

De Big Group stelde dat “strikte naleving van de coronarichtlijnen wordt gehandhaafd en de beweging van bezoekers en kopers wordt gecontroleerd.”

Ook vanuit de horeca komen geluiden die er op wijzen dat eigenaren van horeca bedrijven het zat zijn hun deuren gesloten te houden. Zij willen dat het wordt toegestaan dat klanten hun bestellingen op een terras kunnen nuttigen.

“Het is natuurlijk heel raar dat nu de lockdown is opgeheven, klanten hun bestellingen mogen ophalen, die niet op het terras mogen nuttigen maar wel in het gras tegenover het restaurant”, aldus Het Forum van Hoofden van de Restaurantindustrie.

Tomer Mor, CEO van de organisatie “Strong Restaurants Together” voegde daaraan toe, dat “tijdens de sluitingen de horeca industrie ongeveer 4.000 van de ongeveer 14.000 restaurants verloor en dat er naar verwachting dit kwartaal nog eens meer dan 2.000 zullen worden gesloten”****************************
ENGLISH:

Open toy store Screenshot Channel 13 news.

Store owners and mall owners in Israel made good on their threat last week and opened the doors of their businesses on Sunday despite a ban.

By: Joop Soesan - joods.nl

Despite the fact that the lockdown was lifted in Israel on Sunday morning, only businesses that work 1-on-1, such as hairdressers and beauty salons, have been given permission to open.

Owners of large shopping centers and dozens of so-called street stores have now made good on their threat and opened their doors, after the lockdown ended at 7 a.m. on Sunday morning after weeks and restrictions were lifted.

For example, at BIG Krayot, a shopping center near Haifa, about 80% of all stores were open, Hebrew media reported.

"The Health Ministry is waving selective data around to further its hysterical agenda for a lockdown without borders," claimed the mall's CEO, Chai Galis.

"In practice, there is no more lockdown on the streets and no more enforcement where there should be, as we have seen over the past week. Although it is obvious and widely known, and as has been proven in this farce called 'tightened restraint,'" Galis added.

The Big Group stated that "strict adherence to corona guidelines is enforced and the movement of visitors and buyers is monitored."


There are also voices from the hospitality industry indicating that owners of hospitality businesses are tired of keeping their doors closed. They want it to be allowed that customers can consume their orders on a terrace.

"It is of course very strange that now that the lockdown has been lifted, customers are allowed to pick up their orders, not to consume them on the terrace but to consume them in the grass opposite the restaurant," said The Forum of Restaurant Industry Heads.

Tomer Mor, CEO of the organization "Strong Restaurants Together" added, that "during the closures, the hospitality industry lost about 4,000 of the approximately 14,000 restaurants and is expected to close more than 2,000 more this quarter