15 februari 2021

2021-02-15: Sheba-onderzoeker: Antiparasitair geneesmiddel verkort duur van COVID-19 infectie - Sheba researcher: Antiparasitic drug reduces length of COVID-19 infection

Ivermectine (foto: REUTERS)

Volgens zijn nog te publiceren gegevens, zei Schwartz dat het medicijn mensen binnen slechts zes dagen van het virus bleek te helpen "genezen".

Door The Jerusalem Post - MAAYAN JAFFE-HOFFMAN

Een Israëlische deskundige op het gebied van tropische ziekten zegt dat hij over nieuw bewijs beschikt dat een geneesmiddel dat wordt gebruikt om parasieten in derdewereldlanden te bestrijden, kan helpen om de duur van de infectie van mensen die het coronavirus oplopen, te verkorten.

Prof. Eli Schwartz, oprichter van het Centrum voor Reisgeneeskunde en Tropische Ziekten in het Sheba Medisch Centrum in Tel Hashomer, voltooide vorige week een klinische proef met het door de US Food and Drug Administration goedgekeurde geneesmiddel ivermectine, een breedspectrum antiparasitair middel waarvan is aangetoond dat het ook virussen bestrijdt.

De tweevoudig  placebo gecontroleerde studie omvatte 100 mensen met milde tot matige gevallen van de ziekte die niet in het ziekenhuis waren opgenomen voor het virus. Er werd getest of ivermectine de virale uitscheidingsperiode kon verkorten, waardoor ze negatief konden testen op coronavirus en de isolatie in slechts een paar dagen konden verlaten.

Volgens de nog niet gepubliceerde gegevens van Schwartz bleek het geneesmiddel te helpen mensen binnen slechts zes dagen van het virus te "genezen". Bovendien was de kans om negatief te testen op coronavirus drie keer hoger voor de groep die ivermectine kreeg dan de placebo, vertelde hij The Jerusalem Post.

"Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid zijn de meeste patiënten met coronavirus milde gevallen, en 90% van deze mensen wordt buiten het ziekenhuis geïsoleerd," zei Schwartz."Als je een soort medicijn hebt dat de duur van de besmettelijkheid van deze patiënten kan verkorten en zij zullen anderen niet besmetten."

Bovendien zou deze periode verkort kunnen worden in plaats van minimaal 10 dagen isoleren en misschien wel langer, wat de economie ten goede komt.

Tenslotte, hoewel de studie van Schwartz zich hier niet op richtte, zei hij dat de resultaten erop wijzen dat het waarschijnlijk is dat als het geneesmiddel aan het begin van iemands ziekte wordt gegeven, het verslechtering en ziekenhuisopname zou kunnen voorkomen.***********************************
ENGLISH:

Ivermectin (photo credit: REUTERS)

According to his yet to be published data, Schwartz said that the drug was shown to help “cure” people of the virus within just six days.

An Israeli tropical-disease expert says he has new proof that a drug used to fight parasites in third-world countries could help reduce the length of infection for people who contract coronavirus.

Prof. Eli Schwartz, founder of the Center for Travel Medicine and Tropical Disease at Sheba Medical Center in Tel Hashomer, last week completed a clinical trial of the US Food and Drug Administration-approved drug ivermectin, a broad-spectrum antiparasitic agent that has also been shown to fight viruses.

The double-blind, placebo-controlled study included 100 people with mild to moderate cases of the disease who were not hospitalized for the virus. It tested whether ivermectin could shorten the viral shedding period, allowing them to test negative for coronavirus and leave isolation in only a few days.

According to his still unpublished data, Schwartz said the drug was shown to help “cure” people of the virus within just six days. Moreover, the chances of testing negative for coronavirus were three times higher for the group who received ivermectin than the placebo, he told The Jerusalem Post.

“From a public-health point of view, the majority of patients with corona are mild cases, and 90% of these people are isolated outside of the hospital,” Schwartz said. “If you have any kind of drug that can shorten the duration of the infectiousness of these patients, that would be dramatic, as then they will not infect others.”

Moreover, instead of isolating for a minimum of 10 days and maybe more, this period could be shortened, benefiting the economy.

Finally, although Schwartz’s study did not focus on this, he said the results indicate that it is likely if the drug were given at the beginning of one’s illness, it could prevent deterioration and hospitalization.