15 februari 2021

2021-02-15: VS eisen Israël open luchtruim of El Al zal worden verboden - US demands Israel open skies or El Al will be banned

EL AL vlucht gezien bij het opstijgen van Ben Gurion International Airport, 24 maart 2018. (Flash90/Moshe Shai)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Netanyahu's 1e crisis met Biden? VS eisen Israël open luchtruim of El Al zal worden verboden. Als de regering weigert, zullen Israëlische vliegtuigen niet meer mogen landen in de Verenigde Staten.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

De Amerikaanse regering heeft een ultimatum gesteld aan Israël om zijn luchtruim deze week open te stellen voor Amerikaanse vluchten of El Al zal een verbod krijgen om te landen in de VS, meldde Channel 12 News zaterdagavond.

Volgens het rapport stuurden ambtenaren van de regering Biden een bericht waarin ze zeiden: "Waarom heb je een crisis nodig met de nieuwe regering? Laat onze vliegtuigen naar Israël vliegen."

Uit angst voor de import van nieuwe, dodelijker mutaties van het Covid-19 virus, heeft de regering op 26 januari de luchthaven Ben Gurion gesloten voor alle buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. 

Delta en American Airlines hebben in de voorgaande maanden van de pandemie vluchten naar Israël uitgevoerd en proberen nu iets terug te winnen van hun enorme verliezen ten gevolge van het grote internationale reisverbod van vorig jaar. Samen met andere buitenlandse luchtvaartmaatschappijen mogen zij nu alleen vracht binnenbrengen, geen passagiers.

Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft donderdag officieel bij zijn Israëlische ambtgenoot en het ministerie van Buitenlandse Zaken geklaagd dat een dergelijke sluiting in strijd is met de luchtvaartovereenkomst tussen de twee landen. Hoewel in de overeenkomst is bepaald dat El Al het recht heeft de enige exploitant te zijn tijdens noodsituaties zoals oorlog, voeren de VS aan dat deze definitie niet mag worden toegepast op dit stadium van de coronaviruscrisis.

Het Israëlische Ministerie van Transport zal zondag een spoedvergadering beleggen om de kwestie te bespreken. Vanaf nu is de sluiting van kracht tot 20 februari.

De vluchten zijn niet toegankelijk voor Israëliërs. Passagiers mogen alleen aan boord als zij toestemming hebben gekregen van het Comité van Uitzonderingen dat Israël heeft opgericht om te beslissen wie naar het land mag terugkeren. Aanvraagformulieren die online beschikbaar zijn, moeten worden ondersteund door documentatie waaruit de dringende noodzaak om terug te keren blijkt. Voorbeelden zijn de noodzaak van medische behandeling en het bijwonen van een rechtszaak of een begrafenis van een bloedverwant in de eerste graad.

Passagiers moeten ook een negatieve Covid-19-test kunnen overleggen die binnen 72 uur voor de vlucht is afgenomen. Zodra zij in Israël zijn geland, moeten zij, zij het op kosten van de staat, gedurende twee weken in quarantaine gaan in een hotel. Zij kunnen na 10 dagen vertrekken indien zij ermee instemmen bij aankomst een nieuwe Covid-test te ondergaan en opnieuw een negatieve uitslag krijgen.

Er zijn nog twee andere plaatsen van waaruit Israëli's naar huis kunnen terugkeren. El Al voert reddingsvluchten uit vanuit Dubai, en Israir vanuit Frankfurt, Duitsland.**************************
ENGLISH:

EL AL flight seen taking off from Ben Gurion International Airport, March 24, 2018. (Flash90/Moshe Shai)

Netanyahu’s 1st crisis with Biden? US demands Israel open skies or El Al will be banned. If the government refuses, Israeli planes will not be allowed to land in the United States.

By Batya Jerenberg, World Israel News

The U.S. administration has issued an ultimatum to Israel to open its skies to American flights this week or see El Al banned from landing in the U.S., Channel 12 News reported Saturday night.

According to the report, officials in the Biden administration sent a message saying, “Why do you need a crisis with the new administration? Allow our planes to fly to Israel.”

Fearing the import of new, deadlier mutations of the Covid-19 virus, the government shut down Ben Gurion airport on Jan. 26 to all foreign airlines. El Al won a tender last Monday to bring home some of the thousands of Israelis stuck in the U.S. on so-called emergency flights.

The American Transportation Department officially complained to its Israeli counterpart and the Foreign Ministry on Thursday that such a closure violates the aviation deal between the two countries. Although the agreement states that El Al has the right to be the sole operator during emergencies such as war, the U.S. is arguing that this definition should not be applied to this stage of the coronavirus crisis.

Israel’s Transportation Ministry will hold an emergency meeting Sunday to discuss the issue. As of now the closure is in effect through Feb. 20.

The flights are not open to just any Israelis. Passengers may board only if they have received permission from the Exceptions Committee that Israel set up to decide who can return to the country. Request forms available online must be supported by documentation proving the dire necessity to return. Examples include the need to receive medical treatment and attend a legal proceeding or a funeral of a first-degree relative.

Passengers must also present a negative Covid-19 test taken within 72 hours of the flight. Once they land in Israel, they must quarantine in a hotel, albeit at the state’s expense, for two weeks. They can leave after 10 days if they agree to take another Covid test upon arrival and get another negative result.

There are two other locations from which Israelis can get back home. El Al is also operating rescue flights from Dubai, and Israir from Frankfurt, Germany.