16 februari 2021

2021-02-16: Palestijnse Autoriteit vermaalt oude Joodse vindplaats tot grind om weg te plaveien - Palestinian Authority crushes ancient Jewish site for gravel to pave road

Het altaar van de berg Ebal, ook bekend als Jozua's altaar. (Wikipedia/Elad Tzur/CC BY 3.0)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

"Het verbrijzelen van duizenden jaren cultuurgoed tot grind is een uiterst onaanvaardbare daad," zei de directeur van "Preserving the Eternal."

Door David Isaac, World Israel News 

De Palestijnse Autoriteit gebruikt stenen van een oude Joodse opgraving om een weg aan te leggen van een Arabisch dorp met de stad Nablus, ofwel Shechem, meldt website N12 op woensdag.

In een video die N12 in handen kreeg, kan men Arabische arbeiders horen zeggen dat ze een deel van de site van Joshua's Altaar, gelegen op de berg Ebal, die de noordelijke kant vormt van de vallei waarin Sichem ligt, aan het slopen zijn en het gebruiken voor grind om de weg te verharden.

Aangezien de archeologische vindplaats zich in gebied B van Judea en Samaria bevindt, zegt de Israëlische civiele administratie dat ze er niets aan kan doen, zo meldt de website.

Het gevaar voor de archeologische vindplaats is een reden tot bezorgdheid geweest, merkt N12 op. Twee maanden geleden diende Knesset-lid Michal Shir van de Likud een dringende vraag in over het behoud van de vindplaats tegen PA plunderingen. Michael Biton, minister op het Ministerie van Defensie, verzekerde haar dat de werkzaamheden van de PA waren goedgekeurd en dat er geen schade was aan de archeologische vindplaats.

Guy Derech, directeur van "Preserving the Eternal," een NGO die zich inzet voor het behoud van land voor het Joodse volk, zei "de plaats van het altaar is een van de belangrijkste plaatsen in ons land en van bijzonder belang voor het erfgoed van het Joodse volk.

"Het vermorzelen van duizenden jaren cultuurgoed tot grind is een uiterst onaanvaardbare daad," zei hij.

"De Palestijnse Autoriteit gebruikt haar macht om archeologische vindplaatsen te beschadigen, en Israël steekt geen vinger uit naar het behoud van zijn nationale en werelderfgoed. Wij roepen de premier en de ministers van de regering op om te stoppen met hun kop in het zand te steken en aan de slag te gaan voordat er hier geen erfgoed meer over is," voegde hij eraan toe.

Het hoofd van de Regionale Raad van Samaria, Yossi Dagan, eiste dat de IDF zou optreden om de vernietiging onmiddellijk te stoppen.

"Dit is een directe en ongelukkige voortzetting van de minachting van alle betrokkenen met betrekking tot de historische plaatsen van het Joodse volk en de staat Israël," zei Dagan. "Het is schokkend om te zien hoe de Palestijnse Autoriteit de archeologische vindplaatsen die de hele mensheid dierbaar zijn, op grove wijze vernietigt."

De Palestijnse Autoriteit heeft een geschiedenis van het vernietigen van Joodse archeologische sites in een poging om de Joodse banden met het land uit te wissen. Zij zet een "traditie" voort die begonnen is door Jordanië, dat Joodse sites vernietigde toen het tussen 1948 en 1967 Judea en Samaria en een deel van Jeruzalem controleerde.

Sommige archeologen speculeren dat de plaats in kwestie, bekend als Joshua's Altaar, of het Altaar van de berg Ebal, de plaats is die wordt genoemd in het Boek Joshua, dat hij bouwde na de slag om Ai. Men vermoedt ook dat het het altaar is dat de Hebreeën in Deuteronomium 27 geboden werd te bouwen voordat zij de zegen en de vloek hoorden.

Zoals in Deuteronomium 27 staat geschreven: "Bouw het altaar van de Heer, uw God, met veldstenen en breng daarop brandoffers aan de Heer, uw God."

Er bestaat weinig twijfel over dat het een oud Joods altaar is, aangezien uit een onderzoek van de beenderen op die plaats is gebleken dat er alleen koosjere dieren werden geofferd. Het altaar dateert uit het laatste kwart van de 13e eeuw v.C.E.

**************************
ENGLISH:

The Altar of Mount Ebal, also known as Joshua's Altar. (Wikipedia/Elad Tzur/CC BY 3.0)

“Crushing thousands of years of cultural assets into gravel is an extremely unacceptable act,” said the director of “Preserving the Eternal.”

By David Isaac, World Israel News 

The Palestinian Authority is using stones from an ancient Jewish site to help build a road connecting an Arab village to the city of Nablus, or Shechem, website N12 reports on Wednesday.

In a video obtained by N12, Arab workers can be heard saying they are destroying part of the site of Joshua’s Altar located on Mount Ebal which forms the northern side of the valley in which Shechem is located, and using it for gravel to make the road.

As the site is located in Area B of Judea and Samaria, Israel’s Civil Administration says it can do nothing about it, the website reports.

The danger to the site has been a cause for concern, N12 notes. Two months ago, Knesset Member Michal Shir of the Likud submitted an urgent question about the preservation of the site against PA depredations. Michael Biton, Minister in the Ministry of Defense, reassured her that the PA’s work had been approved and there was no damage to the archeological site.

Guy Derech, director of “Preserving the Eternal,” an NGO dedicated to safeguarding lands for the Jewish people, said “the site of the altar is one of the most important sites in our country and of special importance to the heritage of the Jewish people.

“Crushing thousands of years of cultural assets into gravel is an extremely unacceptable act,” he said.

“The Palestinian Authority is using its powers to damage archeological sites, and Israel is not lifting a finger at preserving its national and world heritage. We call on the prime minister and ministers of the government to stop burying their heads in the sand and start working before there is no more heritage left here,” he added.

Head of the Samaria Regional Council, Yossi Dagan, demanded the IDF act to stop the destruction immediately.

“This is a direct and unfortunate continuation of the contempt of all concerned regarding the historical sites of the Jewish people and the State of Israel,” Dagan said. “It is shocking to see how the Palestinian Authority is crudely destroying the archeological sites that are dear to all of humanity.”

The Palestinian Authority has a history of destroying Jewish archaeological sites in an effort to erase Jewish ties to the land. It is continuing a “tradition” begun by Jordan, which destroyed Jewish sites when it controlled Judea and Samaria and part of Jerusalem between 1948 and 1967.

Some archaeologists speculate that the site in question, known as Joshua’s Altar, or the Altar of Mount Ebal, is the one mentioned in the Book of Joshua, which he built after the battle of Ai. It is also conjectured that it is the altar the Hebrews were commanded to build in Deuteronomy 27 before they heard the blessing and the curse.

As it’s written in Deuteronomy 27: “Build the altar of the Lord your God with fieldstones and offer burnt offerings on it to the Lord your God.”

There is little dispute that it is an ancient Jewish altar as an examination of the bones at the site revealed that only kosher animals were sacrificed there. The altar dates from the last quarter of the 13th century B.C.E.