17 februari 2021

2021-02-17: Palestijnse minister vergelijkt ICC onderzoek met Processen van Neurenberg - Palestinian minister compares ICC investigation with Nuremberg Trials

Nederlands- english;

NEDERLANDS:

De Palestijnse minister van Justitie Muhammad Al-Shalaldeh heeft volgens berichten van PWM tijdens een televisie-uitzending van Palestine This Morning het mogelijke onderzoek naar Israel bij het ICC vergeleken met de Processen van Neurenberg, waar na de Tweede Wereldoorlog nazi’s werden berecht voor hun misdaden.

Hij prees Fatou Bensouda voor haar werk over het vooronderzoek naar de ‘situatie in Palestina’ bij het ICC, waardoor volgens hem ‘nederzettingsinwoners, oorlogscriminelen en zelfs de Israelische premier’ kunnen worden vervolgd. Later vergeleek hij het met de tribunalen die er na de Tweede Wereldoorlog kwamen: ‘Het ICC zal handelen volgens de juridische wijze, volgens de gebruikelijke weg voor uitlevering en vervolging, en daar is ervaring mee opgedaan na de Tweede Wereldoorlog: de processen in Neurenberg en in Tokyo, waar nazi’s werden vervolgd en bestraft.’ Bij de Processen van Neurenberg werden hoge nazi’s berecht door rechters van de Geallieerden – de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk – en de meesten van hen werden ter dood veroordeeld of voor jaren opgesloten. Hetzelfde gebeurde met Japanse oorlogsleiders – behalve de keizer – bij het tribunaal in Tokyo.

Hiermee vergelijkt de Palestijnse minister dus openlijk Israel met nazi-Duitsland, wat volgens de de Werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance antisemitisch is en daarnaast getuigt van weinig historisch besef. Maar Palestijnse functionarissen maken vaker gebruik van deze vergelijking, die zowel in Israel als in het Westen als onsmakelijk wordt gezien. Opvallend genoeg werden er enkele jaren terug nog nazi-vlaggen gespot tijdens demonstraties in Gaza.

Later in het interview stelde de Palestijnse minister de Israeli’s ook nog gelijk aan de Serviërs, en Netanyahu aan Milosevic, en hun acties tijdens de oorlogen in Joegoslavië in de jaren negentig.

Opvallend is dat minister Al-Shalaldeh blijkbaar vergeet dat het ICC – indien het overgaat tot onderzoek – ook onderzoek zal doen naar mogelijke oorlogsmisdaden door de Palestijnse actoren. Maar volgens Palestijns premier Shtayyeh is bijvoorbeeld Hamas nergens schuldig aan, want zij ‘verdedigen alleen maar’. Daarentegen heeft het ICC ook gesteld dat zij ook zullen kijken naar de acties van Palestijnen in het kader van het mogelijke onderzoek.

Bron CIDI*******************************
ENGLISH:

Palestinian Justice Minister Muhammad Al-Shalaldeh, according to PWM reports, compared the possible investigation into Israel at the ICC to the Nuremberg Trials, where Nazis were tried for their crimes after World War II.

He praised Fatou Bensouda for her work on the preliminary investigation into the "situation in Palestine" at the ICC, which he said allows for the prosecution of "settlement residents, war criminals and even the Israeli prime minister. He later compared it to the tribunals that came after World War II: 'The ICC will act according to the legal way, according to the usual way for extradition and prosecution, and there is experience with that after World War II: the Nuremberg and Tokyo trials, where Nazis were prosecuted and punished.' At the Nuremberg Trials, senior Nazis were tried by judges from the Allies - the United States, the Soviet Union, the United Kingdom and France - and most of them were sentenced to death or imprisoned for years. The same happened to Japanese war leaders - except the Emperor - at the Tokyo tribunal.

In doing so, the Palestinian minister is thus openly comparing Israel to Nazi Germany, which, according to the International Holocaust Remembrance Alliance's Working Definition, is anti-Semitic and, in addition, shows little historical awareness. But Palestinian officials more often use this comparison, which is seen as distasteful in both Israel and the West. Remarkably, Nazi flags were spotted during demonstrations in Gaza a few years back.

Later in the interview, the Palestinian minister also equated the Israelis with the Serbs, and Netanyahu with Milosevic, and their actions during the wars in Yugoslavia in the 1990s.

Remarkably, Minister Al-Shalaldeh apparently forgets that the ICC - if it proceeds to investigate - will also investigate possible war crimes by the Palestinian actors. But according to Palestinian Prime Minister Shtayyeh, Hamas, for example, is not guilty of anything, because they are "just defending. In contrast, the ICC has also stated that they will also look at the actions of Palestinians as part of the possible investigation

Sourde CIDI