17 februari 2021

2021-02-17: Extremisten in Jemen vervolgen nu ook Christenen na Joden en Bahai’s. - Extremists in Yemen are now also persecuting Christians after Jews and Bahais.

Houthi rebels in Yemen. (AP Photo/Hani Mohammed)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Door Iran gesteunde sjiitische Houthi-rebellen in Jemen gaan nu achter Christenen aan nadat ze Joden en Bahai's uit de Golfstaat hebben verdreven.

Door Yakir Benzion, Verenigd met Israël

De door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben geprobeerd zich te ontdoen van alle Joden en Bahai's in gebieden die ze controleren, en nu gaan ze achter de Christenen aan, meldde de krant Asharq Al-Awsat woensdag.

De meerderheid van de Jemenitische Christenen is het door oorlog verscheurde land al ontvlucht en het aantal Joden in Jemen daalt nu de Houthi's de laatste twee overgebleven families deporteren vanuit de stad Sanaa, die vroeger de hoofdstad van Jemen was totdat de Houthi's het veroverden in 2014.

De Houthi's tolereren geen aanhangers van andere religies en de militie, die door de regering-Trump als terreurgroep is aangewezen, heeft de leiders van de bahai-sekte al verdreven. Nog eens 19 andere bahaís staan terecht op basis van verzonnen beschuldigingen omdat ze geen sjiieten zijn.

De Houthi's staan bekend om hun extreme anti-moslim en antiwesterse ideologie, die specifiek gericht is op Joden. Hun slogan is "God is groot, dood aan Amerika, dood aan Israël, vloek op de joden, overwinning op de islam."

Bronnen vertelden Asharq Al-Awsat dat de Houthi's onlangs hun focus naar Christenen hebben verlegd en verschillende hebben gearresteerd, waaronder priester Musheer Khulaidi, 50, die al vier jaar door de terreurgroep wordt vastgehouden, waar hij in de gevangenis is gemarteld.

Houthi-inlichtingenagenten onderzoeken blijkbaar andere figuren om hun religieuze overtuigingen vast te stellen. Onlangs vrijgelaten gevangenen en vrienden van Christenen zeiden dat de Houthi's hard optreden tegen Jemenieten van wie ze vermoeden dat ze Christen zijn.

Khulaidi's familie weigerde commentaar te geven uit angst dat de priester opnieuw gemarteld zou worden. Verschillende van zijn familieleden zijn het grondgebied van Houthi ontvlucht om uit Jemen te ontsnappen, terwijl anderen zijn verhuisd naar regio's die nog steeds onder controle van de regering staan, aldus het rapport.

Een onlangs vrijgelaten gevangene vertelde de krant dat hij Khulaidi in de gevangenis ontmoette, samen met anderen die werden vastgehouden alleen omdat ze Christenen waren, en sommige van de gevangengenomen Christenen werden gedwongen hun Christendom op te geven onder de dreiging van marteling.

Vóór de overname van Sanaa door Houthi, beoefenden Christenen in de stad hun godsdienst in het geheim. De meeste van de 2000 Christenen uit Sanaa en naburige steden zijn sindsdien Jemen ontvlucht naar andere landen.

Volgens het rapport is Houthi-leider Khaled al-Madani verantwoordelijk voor het verwijderen van "tekenen van verwestering". Naast het hard optreden tegen Christenen, zijn zijn taken onder meer het controleren van bedrijven waar vrouwen mogen werken, het controleren van kledingvoorschriften en het voorkomen dat mannelijke en vrouwelijke studenten mengen op universiteiten.

De islamitische aanvallen op Christenen zijn echter niet recentelijk begonnen.

Human Rights Watch meldde dat islamitische aanvallers enkele jaren geleden de inhoud van een christelijke bibliotheek in de stad Taiz in brand hebben gestoken en in het najaar van 2015 twee van de vier kerken in Sanaa hebben opgeblazen.

Op 4 maart 2016 gingen vier schutters een door Christenen gerund bejaardentehuis in de stad Aden binnen en doodden ten minste 16 mensen, waaronder bewakers, chauffeurs, koks en vier nonnen. De schutters vernietigden alle christelijke symbolen en liturgische artikelen in het huis, maar de bewoners die niet christen waren, bleven ongedeerd.

 


****************************
ENGLISH:

Iran-backed Shiite Houthi rebels in Yemen are now going after Christians after running Jews and Bahai’s out of the Gulf state.

By Yakir Benzion, United With Israel

The Iran-backed Houthi rebels in Yemen have tried to get rid of all the Jews and Bahai’s in areas they control, and now they are going after the Christians, the Asharq Al-Awsat newspaper reported Wednesday.

The majority of Yemeni Christians have already fled the war-torn country and the number of Jews in Yemen has been dropping with the Houthis deporting the last two remaining families from the city of Sanaa, which used to be Yemen’s capital city until the Houthis took it over in 2014.

The Houthis do not tolerate followers of any other religions and the militia, designated a terror group by the Trump administration, has already expelled the leaders of the Baha’i sect. Another 19 other Baha’is are standing trial on trumped up charges because they are not Shiites.

The Houthis are known for their rabid anti-Muslim and anti-western ideology, which specifically targets Jews. Their slogan is “God is Great, Death to America, Death to Israel, Curse on the Jews, Victory to Islam.”

Sources told Asharq Al-Awsat that the Houthis have recently been switching their focus to Christians, arresting several, including priest Musheer Khulaidi, 50, who has been held by the terror group for four years where he has been tortured in jail.

Houthi intelligence operatives are apparently investigating other figures to determine their religious beliefs. Recently released prisoners and friends of Christians said the Houthis have been cracking down on Yemenis whom they suspect of being Christian.

Khulaidi’s family has refused to comment for fear the priest would be tortured again. Several of his relatives have fled Houthi-held territory to escape from Yemen, while others have moved to regions still under the control of the government, the report said.

A recently released prisoner told the paper he met Khulaidi in jail along with others who were detained just because they are Christians, and some of the jailed Christians were forced to give up their Christianity under the threat of torture.

Before the Houthi takeover of Sanaa, Christians in the city practiced their religion in secret, with most of the 2,000 Christians from Sanaa and neighboring cities having since fled Yemen to other countries.

The report said Houthi leader Khaled al-Madani is in charge of weeding out “signs of westernization.” In addition to cracking down on Christians, his duties include monitoring businesses where women are allowed to work, controlling dress codes and preventing co-ed mixing at universities.

However, the Islamist attacks on Christians did not start recently.

Human Rights Watch reported that several years ago Islamist attackers burned the contents of a Christian library in the city of Taiz and in the fall of 2015 they blew up two of the four churches in Sanaa.

On March 4, 2016, four gunmen entered a Christian-run retirement home in the city of Aden and killed at least 16 people, including guards, drivers, cooks, and four nuns. The gunmen destroyed all the Christian symbols and liturgical articles at the home, but the residents who were not Christian were left unharmed.