22 februari 2021

2021-02-22: Alkmaarse Synagoge treedt definitief toe tot Verbond voor Progressief Jodendom - Alkmaar Synagogue finally joins alliance for Progressive Judaism

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een verschuiving in de wereld van de Joodse gemeenten in Nederland. De stichting Alkmaarse Synagoge stapt definitief over naar het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ). Dat heeft het bestuur in goed overleg met de leden afgesproken. De gemeente, die sinds 1997 bestaat, was jarenlang een eilandje in het noordwesten van Nederland, maar kiest nu dus volmondig voor een Joodse koepelorganisatie. Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe liberale kehilla zal heten. 

Door Jonet.nl -  

Passend
‘De koepel van Progressief Liberaal Joodse Gemeentes in ons land past het beste bij de nieuw op te richten Joodse Gemeente in de regio Noord-Holland Noord’, schrijft Gustavo Reisenstadt, bestuurslid van de Commissie Toekomst. Deze werkgroep werd door het stichtingsbestuur opgericht om een toekomst van de Alkmaarse sjoel te verkennen als progressieve Joodse gemeente. Er kwam een enquete onder de leden en er werd overlegd. Uit dat onderzoek rolde aanhechting bij het NVJP uit de bus. 

Citroen
De Stichting Alkmaarse Synagoge werd op 2 juli 1997 opgericht door Loes Citroen. Zij was in de jaren negentig in Alkmaar komen wonen, waar ze ervoer dat de lokale sjoel in gebruik was als kerkgebouw. De stichting had als doel om het huis van samenkomst weer in handen te krijgen van de Joodse gemeenschap. Na dertien jaar van duwen en trekken lukte dit, waardoor in 2011 de sjoel weer in ere kon worden hersteld. Tegenwoordig vinden er diensten en andere activiteiten in de synagoge plaats, die zich in het oude stadshart van Alkmaar bevindt. Citroen eerder tegen Jonet.nl: “Ik kon niets goed maken, maar kon wel iets van het Joodse leven in Alkmaar laten terugkeren. Het is me aardig gelukt.”

Lintje
Later, in 2016, werd Citroen onderscheiden voor haar jarenlange werk voor de stichting Chanah – galerie Noord-Holland – en de Alkmaarse sjoel. Ze werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een paar jaar later zwaaide ze af en gaandeweg sloeg de synagoge een andere weg in. Thans is het een huis waar nog steeds diensten, feest- en gedenkdagen gehouden worden en culturele activiteiten plaatsvinden. Voor de continuïteit, zo schrijft de Commissie Toekomst in een persbericht, wordt ook extra aandacht gegeven aan de jeugd, jongeren en jonge gezinnen. 

Nieuwe stap
De aansluiting bij het Verbond is een nieuwe stap. ‘Nu deze belangrijke stap gezet is en de eerste contouren zichtbaar worden van een op korte termijn op te richten Progressief of Liberaal Joodse Gemeente Alkmaar staat de deur open voor belangstellenden om zich op te geven of om zich te oriënteren op de komst van deze nieuwe Joodse Gemeente in de regio Noord-Holland Noord’, schrijft de toekomstcommissie. Iedereen die belangstelling heeft of die zich wil aanmelden, mag de groep een mailtje sturen op: toekomst@ljgalkmaar.nl *********************
ENGLISH:

A shift in the world of Jewish communities in the Netherlands. The Alkmaarse Synagoge Foundation is definitively switching to the Dutch Alliance for Progressive Judaism (NVPJ). This was agreed upon by the board in close consultation with its members. The congregation, which has existed since 1997, was for years an island in the northwest of the Netherlands, but now it is opting wholeheartedly for a Jewish umbrella organization. It is still unclear what the new liberal kehilla will be called.

By: Jonet.nl -  

Appropriate
The umbrella organization of Progressive Liberal Jewish Congregations in our country fits best with the newly established Jewish Congregation in the North Holland North region," writes Gustavo Reisenstadt, board member of the Future Committee. This working group was established by the board of the foundation to explore the future of the Alkmaar shul as a progressive Jewish congregation. A survey was conducted among the members and consultations were held. The results of the survey led to an affiliation with the NVJP. 

Lemon
The Alkmaar Synagogue Foundation was established on 2 July 1997 by Loes Citroen. She had come to live in Alkmaar in the 1990s, where she found that the local shul was being used as a church building. The foundation's goal was to get the house of assembly back into the hands of the Jewish community. After thirteen years of pushing and pulling this succeeded, so in 2011 the shul could be restored to its former glory. Today, services and other activities take place in the synagogue, which is located in the old city center of Alkmaar. Citroen said earlier to Jonet.nl: "I could not make up for anything, but I could bring back something of Jewish life in Alkmaar. I succeeded quite well."

Ribbon
Later, in 2016, Citroen was awarded for her years of work for the Chanah foundation - gallery North Holland - and the Alkmaar shul. She became a Member of the Order of Orange-Nassau. A few years later she retired and gradually the synagogue took a different direction. Today it is a house where services, celebrations and memorial days are still held and cultural activities take place. For the sake of continuity, the Committee on the Future writes in a press release, extra attention is also given to the youth, young people and young families. 

New step
Joining the Alliance is a new step. Now that this important step has been taken and the first contours of a Progressive or Liberal Jewish Congregation Alkmaar, to be established in the near future, are becoming visible, the door is open for those who are interested to register or to orientate themselves on the arrival of this new Jewish Congregation in the North Holland North region," writes the Future Committee. Anyone who is interested or who wants to sign up may send the group an email at: toekomst@ljgalkmaar.nl