22 februari 2021

2021-02-22: PA keerde in 2020 157 miljoen dollar uit aan terroristen - PA paid out $157 million to terrorists in 2020

Nederlands - English

NEDERLANDS

De Palestijnse Autoriteit keerde in 2020 niet minder dan 157 miljoen dollar uit aan veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families. De PA poogde de betalingen geheim te houden door deze via de PLO te laten lopen.

Door Israël veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families ontvangen een uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Leden van de Tweede Kamer noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel.

In 2020 ontvingen Palestijnse terroristen en hun families 157 miljoen dollar. Dit is ongeveer 3,25% van het totale budget van de PA. Volgens Palestinian Media Watch, dat een rapport heeft uitgebracht over de terreuruitkeringen, werden de betalingen het afgelopen jaar via de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) gedaan. De PA deed dit in een poging om de betalingen geheim te houden. In tegenstelling tot de PA, kent de PLO geen transparantieregels ten aanzien van internationale donoren.

In 2018 nam de Israëlische Knesset een wet aan om geld in te houden op de PA zolang het beloningsbeleid voor terroristen voortduurt. Palestijnen die in Israël werken, betalen aan de Israëlische autoriteiten inkomstenbelasting. Daarnaast worden in- en uitvoerrechten op producten geïnd. Dit geld maakt Israël vervolgens over aan de PA. Op deze som wordt door het besluit van de Knesset sinds februari het bedrag ingehouden dat de regering van de Palestijnse president Abbas overmaakt aan terroristen en hun families.

De gedeeltelijke inhouding door Israël was echter tegen het zere been van de PA. Abbas besloot het verminderde bedrag niet te accepteren. De PA noemde het Israelische besluit een “eenzijdige actie in schending van getekende overeenkomsten, waaronder de Parijs-protocollen”. In deze protocollen, die een bijlage bij de Oslo-akkoorden zijn, zijn de economische relaties tussen Israel en de PA vastgelegd.

Hierop kwam de PA in financieel zwaar weer, daar de door Israël geïnde belastingen goed zijn voor zo’n 60% van het budget van de PA. Na maanden onderhandelen accepteerde het Palestijns bestuur in november 2020 weer geld van Israël te ontvangen.

In 2019 zette Nederland de directe subsidie aan de PA stop. De Nederlandse regering had de PA tevergeefs tientallen keren aangesproken op de uitkeringen aan terroristen, maar het Palestijnse bestuur was niet bereid om deze praktijk te beëindigen. In lijn met een aangenomen motie van Kamerleden Joël Voordewind en Wybren van Haga heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag in antwoord op de weigering de terreurbetalingen te stoppen, de directe subsidie aan de PA stopgezet.

Bron: CIDI****************************
ENGLISH:

The Palestinian Authority paid out no less than $157 million to convicted Palestinian terrorists and their families in 2020. The PA attempted to keep the payments secret by channeling them through the PLO.

Palestinian terrorists convicted by Israel and their families receive benefits from the PA. There is a real reward system in place: The harsher the punishment, the bigger the payout. Members of the House of Representatives therefore rightly call the terrorist payments a perverse incentive.

In 2020, Palestinian terrorists and their families received $157 million. This is about 3.25% of the PA's total budget. According to Palestinian Media Watch, which released a report on the terror payments, the payments were made last year through the Palestine Liberation Organization (PLO). The PA did this in an effort to keep the payments secret. Unlike the PA, the PLO has no transparency rules regarding international donors.

In 2018, Israel's Knesset passed a law to withhold funds from the PA as long as the terrorist remuneration policy continues. Palestinians working in Israel pay income tax to Israeli authorities. In addition, import and export duties on products are collected. This money is then transferred by Israel to the PA. From this sum, the Knesset's decision since February has deducted the amount that the government of Palestinian President Abbas transfers to terrorists and their families.

Israel's partial deduction, however, went against the grain of the PA. Abbas decided not to accept the reduced amount. The PA called the Israeli decision a "unilateral action in violation of signed agreements, including the Paris protocols." These protocols, which are an annex to the Oslo Accords, define economic relations between Israel and the PA.

This put the PA in dire financial straits, as taxes collected by Israel account for some 60% of the PA's budget. After months of negotiations, the Palestinian leadership accepted to receive money from Israel again in November 2020.

In 2019, the Netherlands stopped direct subsidies to the PA. The Dutch government had unsuccessfully addressed the PA dozens of times regarding the payments to terrorists, but the Palestinian leadership was unwilling to end this practice. In line with an adopted motion by Members of Parliament Joël Voordewind and Wybren van Haga, Minister of Development Cooperation Sigrid Kaag, in response to the refusal to stop the terror payments, stopped the direct subsidy to the PA.

Source: CIDI