23 februari 2021

2021-02-23: Israël's noordelijke grens kan slagveld worden door Irans nucleaire programma - Israel's Northern Border Could Become Battleground Over Iran's Nuclear Program

(AP Photo / Ariel Schalit)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

HANITA KIBBUTZ, Israël - Iran en de Verenigde Staten zijn verwikkeld in een confrontatie vanwege de Iraanse nucleaire deal en Israël zit er middenin.

Door CBN - Chris Mitchell

Iran zegt dat economische sancties moeten worden beëindigd voordat er nieuwe gesprekken worden gevoerd, maar de VS zegt dat Iran het nucleaire akkoord van 2015 moet naleven voordat de sancties worden opgeheven.

Deze impasse zal een grote impact hebben in het hele Midden-Oosten, en Iran heeft zojuist de inzet verhoogd

De chef van de nucleaire waakhond van de VN zegt dat Iran inspecteurs 'minder toegang' gaat geven tot nucleaire locaties

Zondag kondigde het hoofd van de nucleaire waakhond van de VN aan dat Iran "minder toegang" zal geven tot zijn atoomprogramma. De stap is een reactie op Biden's weigering om de sancties op te heffen, die Iran eist als voorwaarde om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Sommigen waarschuwen dat als onderhandelingen leiden tot verlichting van sancties, dit een financiële kettingreactie in de regio zal veroorzaken.

"Als er meer geld naar de IRCG gaat, naar de Iraanse Revolutionaire Garde [Corps], zou dat betekenen dat er meer geld naar Hezbollah in Libanon gaat", zei Sarit Zehavi van het Alma Research and Education Center.

Zahavi zei dat het geld naar andere Iraanse gevolmachtigden in Syrië, Jemen en Irak zou kunnen gaan en "meer instabiliteit in het algemeen in het Midden-Oosten" zou kunnen brengen.

Waarnemer Joel Rosenberg uit het Midden-Oosten vreest dat onderhandelingen Israël zouden kunnen dwingen als eerste toe te slaan.

"Je ziet nu al dat Iran een enorme agressie vertoont. Het verhoogt nu snel zijn verrijking van uranium tot een hoog niveau, dat heel, heel dicht bij het vermogen komt om bommen te maken", zei Rosenberg.

"Nu Biden probeert terug te komen in de nucleaire deal, zou Israël kunnen besluiten dat het preventieve militaire [actie] moet ondernemen tegen de nucleaire faciliteiten van Iran," vervolgde hij. Rosenberg gelooft dat Iran zal reageren door "vrijwel zeker" zijn gevolmachtigde Hezbollah te bevelen "om zijn ongeveer 150.000 raketten en granaten hier op Israël af te vuren, wat verwoestend zou zijn".

Aan de noordgrens van Israël is al een oorlog met woorden begonnen.  

De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz verklaarde dat de grond van Libanon zou trillen als Hezbollah zou aanvallen. Ondertussen pochte Hezbollah-chef Hassan Nasrallah dat zijn leger overal in Israël kan toeslaan en dat Israël sinds haar oprichting niet iets vergelijkbaars heeft gezien.

Nog maar een paar dagen geleden lanceerde de Israëlische luchtmacht een oefening waarbij binnen 24 uur 3000 aanvallen op Hezbollah-doelen werden gesimuleerd.

Zehavi zei dat de oefening een "bericht" was aan Hezbollah. Hij legde uit dat een noordelijke oorlog met Hezbollah Israëli's zou kunnen dwingen in hun huizen te blijven, omdat de raketten "te gevaarlijk" zouden zijn.

Het Israëlische leger gelooft dat Hezbollah geen grootschalige oorlog wil. Maar in 2006 begon de Tweede Libanonoorlog ook met een kleine hinderlaag, dus ze weten dat er van alles kan gebeuren.


 

**************************
ENGLISH:

 (AP Photo/Ariel Schalit)

HANITA KIBBUTZ, Israel - Iran and the United States are locked in a face-off over the Iranian nuclear deal and Israel is caught in the middle.

By: CBN - Chris Mitchell

Iran says economic sanctions must end before any new talks, but the US says Iran must comply with the 2015 nuclear agreement before sanctions are lifted.

This stand-off will have a profound impact throughout the Middle East, and Iran just raised the stakes.

UN Nuclear Watchdog Chief Says Iran Will Start Giving Inspectors 'Less Access' to Nuclear Sites

On Sunday, the head of the UN nuclear watchdog announced Iran will provide “less access” to its atomic program. The move is a response to Biden’s refusal to lift sanctions, which Iran is demanding as a condition to return to the negotiating table.

Some warn if negotiations lead to sanctions relief, it will begin a financial chain reaction in the region.

"If more money will go the IRCG, to the Iranian Revolutionary Guard [Corps], it would mean more money would go to Hezbollah in Lebanon,” said Sarit Zehavi of the Alma Research and Education Center.

Zahavi said the money could go to other Iranian proxies in Syria, Yemen, and Iraq and bring “more instability in general for the Middle East."

Middle East observer Joel Rosenberg fears negotiations could force Israel to strike first.

"You're already seeing Iran showing tremendous aggression. It's increasing rapidly its enrichment uranium now to high-level enrichment, very, very close to bomb-making capacity,” said Rosenberg.

“With Biden trying to get back into the nuclear deal, Israel might decide it has to take pre-emptive military [action] against Iran’s nuclear facilities,” he continued. Rosenberg believes that Iran would respond by “almost certainly” ordering its proxy Hezbollah “to fire its 150,000 or so missiles and rockets here in Israel, which would be devastating."

A war of words has already begun on Israel’s northern border.  

Israel's Defense Minister Benny Gantz declared Lebanon’s ground would tremble if Hezbollah attacked. Meanwhile, Hezbollah Chief Hassan Nasrallah boasted his military can hit anywhere in Israel and that Israel would not see anything like it since the founding of the state.

Just days ago, Israel’s Air Force launched an exercise that simulated 3000 strikes on Hezbollah targets within 24 hours.

Zehavi said the drill was a “message” to Hezbollah. He explained that a northern war with Hezbollah could force Israelis into their homes because the rockets would be “too dangerous.”

Israel's military believes Hezbollah does not want a full-scale war. But in 2006, the Second Lebanon War began with a small ambush, so they know anything can happen.