01 maart 2021

2021-03-01: Het meer van Galilea is bijna vol. Wat gaat er gebeuren? - The sea of Galilee is almost full! What is going to happen?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ik nodig iedereen uit om dit weekend te komen, om te genieten van onze geweldige stranden, het [uitzicht op] de met sneeuw bedekte Golan en het mooiste gebied in Israël", zei de voorzitter van de Kinneret Cities Association in extase, na een prachtig regenseizoen.

Door Yakir Benzion, United with Israel

De Kinneret Cities Assotiation meldde donderdag: Na jaren van droogte heeft het succesvolle regenseizoen tot dusver dit jaar in combinatie met recente sneeuwstormen in het noorden van het wereldberoemde Meer van Galilea, naar het hoogste niveau in decennia gebracht. (Meer van Galilea is in het Hebreeuws bekend als Lake Kinneret) 

Er is slechts 52 centimeter (20 inch) nodig om het meer het maximale niveau te laten bereiken, in welk geval de gemeenschappen aan de kust, inclusief de stad Tiberias, zouden onderlopen.

Maar voordat dat gebeurt, zullen sluizen in de buurt van Kibbutz Degania en de monding van de Jordaan worden geopend, waardoor het overtollige water door de Jordaanvallei naar de Dode Zee kan stromen.

De laatste keer dat die sluizen werden geopend, was in 1992, en met meer regen in de voorspelling, wordt verwacht dat de Kinneret Cities Association die de waterstanden bewaakt de komende weken de beslissing zal nemen om de sluizen te openen voordat het overstromingsniveau wordt bereikt.

Een opgewonden Idan Greenbaum, voorzitter van de Kinneret Cities Association en hoofd van de Jordan Valley Regional Council, riep de Israëli's op om naar het gebied te komen en enthousiast te raken door de aanblik van een volle Kinneret, vooral met de voorspelling voor het weekend met zonnige luchten en een maximum van 22 graden (72 Fahrenheit).

"In de afgelopen weken hebben we een enorme doorstroming gezien in alle rivieren die naar de Kinneret leiden", zei Greenbaum in een video op Facebook. "Ik nodig iedereen uit om dit weekend te komen ... om te genieten van onze geweldige stranden, het [uitzicht op] de met sneeuw bedekte Golan en het mooiste gebied in Israël."

Het meer is nu 5,5 meter (18 voet) hoger dan het meest recente laagste niveau dat in 2001 werd geregistreerd. Zelfs zonder regen zal de smeltende sneeuw van het Hermon-gebergte op de Golanhoogten boven het meer maandenlang aanhouden om de stromen te voeden die in het meer stromen. .

Door gebrek aan regen in de afgelopen drie decennia werd het waterpeil in het meer verlaagd tot gevaarlijke niveaus, waar experts vreesden dat onomkeerbare schade zou worden toegebracht aan de Kinneret en de omliggende ecosystemen. Op een gegeven moment was het waterpeil zo laag geworden dat er een eiland verscheen.

Verrassend voor velen is dat het Kinneretmeer zelf ver onder zeeniveau ligt, met de jaarlijkse Tiberias-marathon als de laagste ter wereld op 200 meter (660 voet) onder zeeniveau.

Jarenlang leverde het Meer van Galilea veel van het drink- en irrigatiewater voor Israël, maar naarmate de bevolking steeg en de vraag toenam, installeerde het land verschillende waterontziltingsinstallaties aan de Middellandse Zeekust. Afvalwater wordt nu gerecycled voor de landbouw, wat bijdraagt aan het verminderen van de druk op het meer.

De langdurige droogte heeft ook grote schade aangericht, aangezien de Jordaan, die vanaf het meer naar het zuiden stroomt, ook de Dode Zee voedt, het laagste punt op de planeet op 430,5 meter onder zeeniveau.

Nu het water uit Galilea en de Jordaan wordt omgeleid door zowel Israëlische als Jordaanse boeren, is het stroomgebied van de Dode Zee gestaag droog komen te liggen. Honderden enorme zinkgaten hebben delen van het gebied te gevaarlijk gemaakt om bezocht te worden.

Als de regen aanhoudt en de sluizen opengaan, zal dat extra water helpen om het uitgedroogde gebied van de Dode Zee aan te vullen.

 

 

**************************
ENGLISH:

“I invite everyone to come this weekend, to enjoy our great beaches, the [view of] the snow-capped Golan and the most beautiful area in Israel,” said the ecstatic chairman of the Kinneret Cities Association, following a wonderful rainy season.

By Yakir Benzion, United With Israel

After years of drought, the successful rainy season so far this year coupled with recent blizzards in the north has put the world-famous Sea of Galilee, known in Hebrew as Lake Kinneret, on the way to its highest level in decades, the Kinneret Cities Association reported Thursday.

There are only 52 centimeters (20 inches) needed for the sea to reach its maximum level, in which case the communities on its shores, including the city of Tiberias, would be flooded.

But before that happens, floodgates located near Kibbutz Degania and the mouth of the Jordan River will be opened, allowing the excess waters to flow down the Jordan Valley towards the Dead Sea.

The last time those gates were opened was in 1992, and with more rain in the forecast, the Kinneret Cities Association that monitors the water levels is expected to make the decision in the coming weeks to open the gates before the flood level is reached.

An excited Idan Greenbaum, Chairman of the Kinneret Cities Association and head of the Jordan Valley Regional Council, called on Israelis to come to the area and be thrilled by the sight of a full Kinneret, especially with the forecast for the weekend being sunny skies and a high of 22 degrees (72 Fahrenheit).

“Over the past weeks we’ve seen a tremendous flow in all the rivers leading into the Kinneret,” Greenbaum said in a video on Facebook. “I invite everyone to come this weekend … to enjoy our great beaches, the [view of] the snow-capped Golan and the most beautiful area in Israel.”

The lake is now 5.5 meters (18 feet) higher than its most recent lowest level recorded in 2001. Even without rain, melting snow from the Hermon mountains on the Golan Heights above the lake will continue for months to feed streams that flow into the lake.

Lack of rain over the past three decades helped lower the lake to dangerous levels where experts feared irreversible damage could be done to the Kinneret and the surrounding ecosystems. At one point, the water level had gotten so low that an island appeared.

Surprising to many, Lake Kinneret itself is way below sea level, with the annual Tiberias marathon being the world’s lowest at 200 meters (660 feet) below sea level.

For many years, the Sea of Galilee provided much of Israel’s drinking and irrigation water, but as the population soared and demand increased, the country installed several water desalination plants on the Mediterranean coast. Waste water is now recycled for agriculture, contributing to lowering the demand on the stressed lake.

The Sea of Galilee’s long-term drought conditions have also wreaked havoc, as the Jordan River that flows south from the lake also feeds the Dead Sea, the lowest point on the planet at 430.5 meters (1,412 ft) below sea level.

With waters from the Galilee and Jordan River diverted by both Israeli and Jordanian farmers, the Dead Sea basin has been steadily drained. Hundreds of massive sink holes have rendered parts of the area too dangerous to be visited.

Should the rains continue and the floodgates open, that extra water will help replenish the parched Dead Sea area.